ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2552 5
3 2547 2
4 2541 1
5 2528 1
6 2510 1
7 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสวนสัตว์เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
2 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3 การปรับเปลี่ยนบทบาทนักพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2552
5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
6 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
7 ผลกระทบของนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว ต่อสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในจังหวัดแพร่
8 การประเมินผลการดำเนินงานด้านสวัสดิการ และการฝึกอบรมนอกหลักสูตรของกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2541
9 การเรียนรู้ทางการเมืองของชนชั้นกลาง : กรณีศึกษา กลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2528
10 สภาพความต้องการด้านบริการวิชาการและวิชาชีพของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2510
11 งานสาธารณสุขของเทศบาลนครกรุงเทพฯ