ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ อิทธิพงษ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สมศักดิ์ อิทธิพงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สันติ พรหมคำ 6
2 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
3 อิสระ พุทธสิมมา 4
4 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 4
5 วินัย ศรวัต 4
6 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
7 นงลักษ์ ปั้นลาย 3
8 กาญจนา วาระวิชนี 3
9 ชูชาติ บุญศักดิ์ 3
10 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
11 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
12 สุดารัตน์ โชคแสน 3
13 โอภาษ บุญเส็ง 3
14 จารุศักดิ์ เขนยทิพย์ 3
15 สุมนา จำปา 3
16 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 3
17 อารีรัตน์ พระเพชร 3
18 รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ 3
19 นัฐภัทร์ คำหล้า 3
20 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 3
21 นิภาภรณ์ พรรณรา 3
22 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
23 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 3
24 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
25 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
26 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
27 แฉล้ม มาศวรรณา 3
28 อนุชา เหลาเคน 3
29 อานนท์ มลิพันธ์ 3
30 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
31 จงรักษ์ จารุเนตร 3
32 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
33 กิติพร เจริญสุข 3
34 ปรีชา แสงโสดา 3
35 สุชาติ คำอ่อน 3
36 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 3
37 ฉลอง เกิดศรี 3
38 เสาวรี บำรุง 3
39 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
40 จารุวรรณ บางแวก 3
41 สุภาวดี สมภาค 3
42 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
43 ประนอม ใจอ้าย 3
44 สุวิมล ถนอมทรัพย์ 3
45 อรนุช เกษประเสริฐ 3
46 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
47 เอมอร เพชรทอง 3
48 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
49 บุญญาภา ศรีหาตา 3
50 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
51 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
52 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
53 สมพงษ์ ทองช่วย 3
54 วัลลีย์ อมรพล 3
55 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
56 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
57 ประพิศ วองเทียม 3
58 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
59 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
60 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
61 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
62 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
63 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
64 สุภาพร สุขโต 3
65 จำนง ชัญถาวร 3
66 สุมนำ งามผ่องใส 3
67 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
68 กุลชาติ นำคจันทึก 3
69 โอภำษ บุญเส็ง 3
70 ศักดา พุทธพาธ 3
71 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
72 มณี หาชานนท์ 3
73 เมธาพร พุฒขำว 3
74 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
75 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
76 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
77 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
78 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
79 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
80 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
81 สาคร โรจนัย 3
82 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
83 ปรีชา กาเพ็ชร 1
84 วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว 1
85 สุมนา งามผ่องใส 1
86 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 1
87 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 1
88 ลินดา วิมลเก็จ 1
89 อรรัตน์ วงศ์ศรี 1
90 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 1
91 สันนิภา สุรทัตต์ 1
92 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 1
93 อลงกร อมรศิลป์ 1
94 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 1
95 สัญชัย พยุงภร 1
96 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2535 1
3 543 7