ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ อิทธิพงษ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สมศักดิ์ อิทธิพงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สันติ พรหมคำ 6
2 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
3 อิสระ พุทธสิมมา 4
4 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 4
5 วินัย ศรวัต 4
6 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
7 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
8 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
9 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
10 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
11 เมธาพร พุฒขำว 3
12 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
13 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
14 สาคร โรจนัย 3
15 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
16 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
17 สุภาพร สุขโต 3
18 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
19 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
20 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
21 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
22 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
23 มณี หาชานนท์ 3
24 กุลชาติ นำคจันทึก 3
25 นัฐภัทร์ คำหล้า 3
26 สุวิมล ถนอมทรัพย์ 3
27 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 3
28 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 3
29 สุมนา จำปา 3
30 สุดารัตน์ โชคแสน 3
31 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 3
32 นิภาภรณ์ พรรณรา 3
33 อารีรัตน์ พระเพชร 3
34 รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ 3
35 โอภำษ บุญเส็ง 3
36 เอมอร เพชรทอง 3
37 จำนง ชัญถาวร 3
38 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
39 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
40 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 3
41 อรนุช เกษประเสริฐ 3
42 ศักดา พุทธพาธ 3
43 สุมนำ งามผ่องใส 3
44 บุญญาภา ศรีหาตา 3
45 สมพงษ์ ทองช่วย 3
46 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
47 ฉลอง เกิดศรี 3
48 เสาวรี บำรุง 3
49 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
50 จารุวรรณ บางแวก 3
51 สุภาวดี สมภาค 3
52 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
53 ประนอม ใจอ้าย 3
54 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
55 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
56 นงลักษ์ ปั้นลาย 3
57 กาญจนา วาระวิชนี 3
58 ชูชาติ บุญศักดิ์ 3
59 จารุศักดิ์ เขนยทิพย์ 3
60 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
61 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
62 โอภาษ บุญเส็ง 3
63 ปรีชา แสงโสดา 3
64 สุชาติ คำอ่อน 3
65 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
66 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
67 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
68 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
69 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
70 วัลลีย์ อมรพล 3
71 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
72 กิติพร เจริญสุข 3
73 ประพิศ วองเทียม 3
74 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
75 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
76 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
77 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
78 อนุชา เหลาเคน 3
79 แฉล้ม มาศวรรณา 3
80 จงรักษ์ จารุเนตร 3
81 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
82 อานนท์ มลิพันธ์ 3
83 ปรีชา กาเพ็ชร 1
84 วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว 1
85 สุมนา งามผ่องใส 1
86 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 1
87 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 1
88 ลินดา วิมลเก็จ 1
89 อรรัตน์ วงศ์ศรี 1
90 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 1
91 สันนิภา สุรทัตต์ 1
92 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 1
93 อลงกร อมรศิลป์ 1
94 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 1
95 สัญชัย พยุงภร 1
96 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2535 1
3 543 7