ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สมศักดิ์ อภิสิทธฺวาณิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสาวนีย์ สุพุทธิธาดา 12
2 สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล 10
3 กัลยาณี สุวิทวัส 6
4 ฉลองชัย แบบประเสริฐ 6
5 สายชล เกตุษา 6
6 เบญจมาศ ศิลาย้อย 6
7 ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ 6
8 ปุณฑริกา หะริณสุต 3
9 ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ 3
10 สุภาณี พิมพ์สมาน 2
11 ยุพา หาญบุญทรง 2
12 ธวัชชัย ศรีสวัสดิ์ 2
13 ภิญญา ศิลาย้อย 2
14 รังสิต เส็งหะพันธุ์ 2
15 วินิจ วงกลม 2
16 ชูศักดิ์ จอมพุก 2
17 วิมล วรพรรณ 2
18 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 2
19 กาญจนา กล้าแข็ง 2
20 ธีระชัย ธนานันต์ 2
21 สุมน มาสุธน 2
22 เลิศลักษณ์ เงินศิริ 2
23 พรรณณี รอดแรงบุญ 2
24 เผดิม ระติสุนทร 2
25 ชะบา จำปาทอง 1
26 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
27 ยุพเยาว์ คบพิมาย 1
28 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
29 นันทนา แจ้งสุวรรณ์ 1
30 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 1
31 นพพงศ์ จุลจอหอ 1
32 กุศล ตั้งใจพิทักษ์ 1
33 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
34 เอ็จ สโรบล 1
35 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1
36 พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1
37 นิรันดร์ จันทวงศ์ 1
38 สุรเชษฐ จามรมาน 1
39 ประศาสตร์ เกื้อมณี 1
40 สุนันทา จันทกูล 1
41 ฉัตรพงศ์ บาลลา 1
42 สมชาย โพธิสาร 1
43 อมรา ทองปาน 1
44 ศรัณย์ (เกษียณ) วรรธนัจฉริยา 1
45 ถวิล นิลพยัคฆ์ 1
46 สุธีร์ ดวงใจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2552 1
3 2548 1
4 2547 1
5 2546 1
6 2531 1
7 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาระบบการสร้างปทุมมาสายพันธุ์ใหม่
2 การพัฒนาระบบการสร้างปทุมมาสายพันธุ์ใหม่
ปี พ.ศ. 2552
3 การชักนำการสร้างสารสีธรรมชาติจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรางทองและรางนากเพื่อใช้เป็นสีผสมอาหาร
ปี พ.ศ. 2548
4 การเปรียบเทียบยีโนมข้าวของยีนที่คัดเลือกด้วยเทคนิคพีซีอาร์และซีพริน
ปี พ.ศ. 2547
5 สัณฐานวิทยาและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปอสา (Broussonetia papyrifera Vent.) จากแหล่งต่างๆ ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
6 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้ยูคาลิปตัสที่ทนต่อสภาพดินที่มีแคลเซียมเพื่ออุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
ปี พ.ศ. 2531
7 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อถั่วเหลือง