ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 นักมวย : การศึกษากระบวนการกลายเป็นนักมวยไทยอาชีพ
ปี พ.ศ. 2553
3 กระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบ
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนารูปแบบการจัดการหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรในชนบท ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร [ธ.ก.ส.] เขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
5 แบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้ที่ไม่พยายามฆ่าตัวตายซ้ำอีก : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
6 บทบาทของสตรีในการผลิตผ้าทอพื้นเมืองเชิงธุรกิจเขตนครหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2551
7 การเสริมสร้างศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดในการจัดการความขัดแย้งของชุมชน(พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
8 รูปแบบการแก้ปัญหายาเสพติด โดยมิติทางวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
9 การปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทแดงบ้านโพนทอง เมืองนาทรายทอง นะคอนหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2548
10 การปลูกฝังพฤติกรรมประชาธิปไตยในครอบครัวเขตชนบทของจังหวัดขอนแก่น
11 การปลูกฝังพฤติกรรมประชาธิปไตยในครอบครัวเขตชนบทของจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
12 เสียงของคนจน : การประเมินความยากจนแบบมีส่วนร่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2543
13 งานวิจัยด้านสตรีศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
14 ผลกระทบของการย้ายถิ่นเข้าสู่เขตเมือง ของแรงงานเด็กที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์
15 ผลกระทบของการย้ายถิ่นเข้าสู่เขตเมือง ของแรงงานเด็ก ที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์
ปี พ.ศ. 2528
16 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนชาติพันธุ์สองแห่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ : การศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณี
ปี พ.ศ. 2515
17 สังคมแบบดั้งเดิมที่กำลังเปลี่ยนสภาพ : การศึกษาหมู่บ้านสองแห่งในจังหวัดขอนแก่น