ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลานิลจิตรลดา ๑ และจิตรลดา ๓ ในฟาร์มเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2551
2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตปลาตะเพียนเพศเมียจากพ่อพันธุ์นีโอเมลที่ผ่านและไม่ผ่านกระบวนไจโนจีนีซีส
ปี พ.ศ. 2550
3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตปลาตะเพียนเพศเมียจากพ่อพันธุ์นีโอเมลที่ผ่านและไม่ผ่านขบวนการไจโนจีนีซีส Efficiency Comparison of female Silver barb produced from gynogenetic neomale
4 การตอบสนองในด้านการเจริญเติบโต และการรอดตายของกุ้งก้ามกรามจากการผสมแบบระหว่างต่างสายพันธุ์ และในสายพันธุ์เดียวกัน
ปี พ.ศ. 2549
5 การตอบสนองในด้านการเจริญเติบโต และการรอดตายของกุ้งก้ามกรามจากการผสมแบบระหว่างต่างสายพันธุ์ และในสายพันธุ์เดียวกัน