ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ ภัคภิญโญ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 6
2 สัญชัย พยุงภร 5
3 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 5
4 สันนิภา สุรทัตต์ 5
5 อลงกร อมรศิลป์ 5
6 ลินดา วิมลเก็จ 4
7 ประวีณา กิติคุณ 3
8 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 2
9 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 2
10 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 2
11 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 2
12 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 2
13 กมล สุวรรณการ 1
14 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
15 ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ 1
16 เผด็จ ธรรมรักษ์ 1
17 ธวัช เล็กดำรงศักดิ์ 1
18 เมตตา เมฆานนท์ 1
19 ศุภสวัสดิ์ บุรณเวช 1
20 อารุณี ชัยสิงห์ 1
21 ธวัชชัย หุ่นสุวรรณ 1
22 วินัย ศรวัต 1
23 ปรีชา กาเพ็ชร 1
24 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 1
25 นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย 1
26 อิสระ พุทธสิมมา 1
27 อรรัตน์ วงศ์ศรี 1
28 ยง ภู่วรวรรณ 1
29 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 1
30 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 1
31 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2552 3
3 2550 3
4 2549 1
5 2540 1
6 2539 1
7 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ศึกษาระบบการจัดการการผลิตวัตถุดิบจากพืชสำหรับผลิตพลังงาน
2 การศึกษาบทบาทของนกกระทาในการทำหน้าที่เป็นโฮสต์ตัวกลางในการผลิตไวรัสลูกผสมชนิดใหม่ของเชื้อไข้หวัดใหญ่ (ภายใต้แผนงาน : การศึกษาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอในประเทศไทย : เชื้อไวรัสไข้หวัดนกและไข้หวัดสุกร)
3 การสำรวจหาอุบัติการณ์ของการติดเชื้อข้ามชนิดสัตว์ของเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (ภายใต้แผนงาน : การศึกษาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ในประเทศไทย : เชื้อไวรัสไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่สุกร)
4 การศึกษานำร่องในการพัฒนาชุดตรวจสอบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ : ชุดตรวจสารพันธุกรรมและชุดตรวจแอนติบอดี (ภายใต้แผนงานการศึกษาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอในประเทศไทย : เชื้อไวรัสไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สุกร)
5 การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงและการกลายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดใหญ่สุกรในฟาร์มสุกรในปี 2010 (ภายใต้แผนงาน : การศึกษาไข้หวัดใหญ่ชนิดเอในประเทศไทย : เชื้อไวรัสไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สุกร)
ปี พ.ศ. 2552
6 การวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบในไก่
7 การศึกษาความเข้มข้นต่ำสุดของยาลินโคสเปคตินที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อ มัยโคพลาสมา กัลป์ลิเซพติกุม และมัยโคพลาสมา ซินโนวิอี
8 ประสิทธิภาพของอะมิวิทต่อการเจริญเติบโตและคุณลักษณะไก่กระทง
ปี พ.ศ. 2550
9 ความไวของยาปฎิชีวนะต่อเชื้อ มัยโคพลาสมา กัลลิเซพติกุ่มสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่จำแนกด้วยวิธีแรนดอมลี แอมพลิฟายด์ โพลีมอร์ฟิก ดีเอ็นเอ จากฟาร์มไก่ในประเทศไทย
10 ประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อ (Biocitro-L-15) ต่อการทำลายาเชื้อไข้หวัดนก (H5N1)
11 Cross protection agains Salmonella gallinarum and Salmonella Enteriditis following vaccination with Poulvac ST vaccine and Poulvac SC
ปี พ.ศ. 2549
12 การทำลายเชื้อไวรัสเอเวียนอินฟลูเอนซาสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 1 ที่แยกได้จากไก่ในประเทศไทยด้วยสารเคมีและวิธีทางกายภาพ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
13 การเตรียมวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลชนิดเชื้อตายจากไวรัสเสตรนต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2539
14 การเตรียมวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลชนิดเชื้อตายจากไวรัสเสตรนต่างๆ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2538
15 การเตรียมวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลชนิดเชื้อตายจากไวรัสเสตรนต่าง ๆ