ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมแบบผสมผสานเทศบาลตำบลภูผาแดง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน๊
2 โครงการศึกษาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภแภูม่าน จังหวัดขอนแก่น
3 โครงการต้นแบบการจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการศึกษาทบทวนผลการศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวภู
ปี พ.ศ. 2554
5 ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลตะกั่วป่่า อำเภอตะกั่วป่่า จังหวัดพังงา
6 ทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนหลักและออกแบบรายละเอียด ปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
7 โครงการศึกษาปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามรายประเภทของขยะชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
8 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนหลักและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
9 การศึกษาแนวทางการจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการของเทศบาลตำบลภูผาม่าน และในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอมและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
10 1)การจัดการประชุม อบรมและพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการให้มีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้น้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน 2)การสำรวจระบบบำบัดน้ำเสียและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ และ 3)กิจกรรม การเก็บตัวอย่างน้ำและการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
ปี พ.ศ. 2553
11 พัฒนาปรับปรุงรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
12 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยกลุ่มพื้นที่ อำเภอวังสามหมอ ศรีธาตุ กู่แก้ว โนนสะอาด และหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
13 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานมูลฝอยติดเชื้อสถานรักษาพยาบาลภาครัฐและเอกชนในพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี
14 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
15 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
16 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
17 โครงการติดตามและตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ(ลำตะคอง)
18 โครงการชลประทานระบบท่อในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ปี พ.ศ. 2552
19 ศึกษาทบทวนปรับปรุงผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
20 ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
21 บูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
22 จัดทำแผนที่ทะเบียนภาษีเพื่อการพัฒนารายได้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
23 โครงการสำรวจออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียคลองข้างหอประชุม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
24 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
25 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านดุง
26 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
27 การใช้สารกรองกำจัดอลูมิเนียมตกค้างในน้ำเสียตะกอนสารส้ม จากระบบประปาผิวดิน
28 การใช้สารกรองกำจัดอลูมิเนียมตกค้างในน้ำเสียตะกอนสารส้ม จากระบบประปาผิวดิน
29 การทำปุ๋ยหมักจากมูลฝอยตลาดสด โดยใช้ชานอ้อยเป็น Bulking Agent
ปี พ.ศ. 2551
30 ปรับน้ำเสียคืนน้ำดีสู่ชุมชน เพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลกาฬสินธุิ์ จังหวัดกาฬสินธุิ์
31 ศึกษาออกแบบรายละเอียดปรับปรุงศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
32 ศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนหลักและออกแบบรายละเอียดปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
33 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
34 โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในพิ้นที่เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
35 โครงการคลองสวย-น้ำใน จังหวัดนครพนม
36 การกำจัดซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เป็นวัสดุส่วนผสมในคอนกรีตบล็อก
ปี พ.ศ. 2550
37 โครงการออกแบบรายละเอียดเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม จังหวัดนครพนม
38 โครงการสำรวจออกแบบบ่อทิ้งขยะเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม
39 โครงการสำรวจ ศึกษาพื้นที่ สภาพดิน ทำประชาพิจารณ์ออกแบบโครงการและวางแผนดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์
40 โครงการศึกษาทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมกลุ่มพื้นที่1 และ 4 ของจังหวัดศรีสะเกษ
41 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนหลักระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
42 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทุ่ม
43 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
44 โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนา เทศบาลตำบลนาดูน
45 โครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ เพื่อฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพื้นที่เทศบาลตำบลชามทะเลสอ
46 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อศึกษาความเหมาะสม กำหนดแนวทางในการลดและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2549
47 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
48 โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
49 โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวางแฟนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
50 โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
51 โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
52 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคัดแยกขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพล
53 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร จ. ยโสธร
ปี พ.ศ. 2548
54 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องของระบบ AMBR และ ASBR เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหา Eutrophication
ปี พ.ศ. 2546
55 การใช้สารกรองกำจัดอลูมิเนียมตกค้างในน้ำเสียตะกอนสารส้มจากระบบประปาผิวดิน
ปี พ.ศ. 2545
56 การใช้สารกรองกำจัดอลูมิเนียมตกค้างในน้ำเสียตะกอนสารส้มจากระบบประปาผิวดิน
57 การใช้สารกรองกำจัดอลูมิเนียมตกค้างในน้ำเสียตะกอนสารส้ม จากระบบประปาผิวดิน
ปี พ.ศ. 2544
58 คุณภาพแหล่งน้ำดิบและน้ำประปาในระบบประปาหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2527
59 การศึกษาลักษณะดินเพื่อการใช้ระบบการซึมในการกำจัดน้ำเสีย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
60 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ
61 การทำปุ๋ยหมักจากมูลฝอยตลาดสดโดยใช้ชานอ้อยเป็น Bulking Agent