ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมแบบผสมผสานเทศบาลตำบลภูผาแดง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน๊
2 โครงการศึกษาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภแภูม่าน จังหวัดขอนแก่น
3 โครงการต้นแบบการจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการศึกษาทบทวนผลการศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวภู
ปี พ.ศ. 2554
5 ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลตะกั่วป่่า อำเภอตะกั่วป่่า จังหวัดพังงา
6 ทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนหลักและออกแบบรายละเอียด ปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
7 โครงการศึกษาปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามรายประเภทของขยะชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
8 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนหลักและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
9 การศึกษาแนวทางการจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการของเทศบาลตำบลภูผาม่าน และในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอมและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
10 1)การจัดการประชุม อบรมและพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการให้มีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้น้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน 2)การสำรวจระบบบำบัดน้ำเสียและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ และ 3)กิจกรรม การเก็บตัวอย่างน้ำและการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
ปี พ.ศ. 2553
11 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องของระบบ AMBR และ ASBR เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหา Eutrophication
12 การใช้สารกรองกำจัดอลูมิเนียมตกค้างในน้ำเสียตะกอนสารส้ม จากระบบประปาผิวดิน : โครงการย่อยในชุดโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพประปาหมู่บ้าน
13 พัฒนาปรับปรุงรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
14 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยกลุ่มพื้นที่ อำเภอวังสามหมอ ศรีธาตุ กู่แก้ว โนนสะอาด และหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
15 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานมูลฝอยติดเชื้อสถานรักษาพยาบาลภาครัฐและเอกชนในพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี
16 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
17 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
18 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
19 โครงการติดตามและตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ(ลำตะคอง)
20 โครงการชลประทานระบบท่อในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ปี พ.ศ. 2552
21 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
22 ศึกษาทบทวนปรับปรุงผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
23 ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
24 บูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
25 จัดทำแผนที่ทะเบียนภาษีเพื่อการพัฒนารายได้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
26 โครงการสำรวจออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียคลองข้างหอประชุม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
27 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
28 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านดุง
29 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
30 การใช้สารกรองกำจัดอลูมิเนียมตกค้างในน้ำเสียตะกอนสารส้ม จากระบบประปาผิวดิน
31 การใช้สารกรองกำจัดอลูมิเนียมตกค้างในน้ำเสียตะกอนสารส้ม จากระบบประปาผิวดิน
32 การทำปุ๋ยหมักจากมูลฝอยตลาดสด โดยใช้ชานอ้อยเป็น Bulking Agent
ปี พ.ศ. 2551
33 ปรับน้ำเสียคืนน้ำดีสู่ชุมชน เพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลกาฬสินธุิ์ จังหวัดกาฬสินธุิ์
34 ศึกษาออกแบบรายละเอียดปรับปรุงศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
35 ศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนหลักและออกแบบรายละเอียดปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
36 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
37 โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในพิ้นที่เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
38 โครงการคลองสวย-น้ำใน จังหวัดนครพนม
39 การกำจัดซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เป็นวัสดุส่วนผสมในคอนกรีตบล็อก
ปี พ.ศ. 2550
40 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องของระบบ AMBR และ ASBR เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหา Eutrophication
41 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องของระบบ AMBR และ ASBR เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ปัญหา Eutrophication
42 การบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบสารสนเทศภูมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเทศบาล ตำบลนาดูล
43 การสำรวจออกแบบบ่อทิ้งขยะเพื่อแก้ไขปัญหาของมูลฝอยในเขตเทศบาล ตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม
44 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริเพื่อฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพื้นที่เทศบาล ตำบลชามทะเลสอ
45 เพิ่มประสิทธิภาพในการคิดแยกขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
46 ศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนหลักระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
47 เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทุ่ม
48 คลองสวย-น้ำใส จังหวัดนครพนม
49 การสำรวจศึกษาพื้นที่สภาพดินทำการประชาพิจารณ์ออกแบบโครงการและวางแผนดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาล ตำบลเกษตรสมบูรณ์
50 การคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อศึกษาความเหมาะสมกำหนดแนวทางในการลด
51 โครงการออกแบบรายละเอียดเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม จังหวัดนครพนม
52 โครงการสำรวจออกแบบบ่อทิ้งขยะเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม
53 โครงการสำรวจ ศึกษาพื้นที่ สภาพดิน ทำประชาพิจารณ์ออกแบบโครงการและวางแผนดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์
54 โครงการศึกษาทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมกลุ่มพื้นที่1 และ 4 ของจังหวัดศรีสะเกษ
55 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนหลักระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
56 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทุ่ม
57 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
58 โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนา เทศบาลตำบลนาดูน
59 โครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ เพื่อฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพื้นที่เทศบาลตำบลชามทะเลสอ
60 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อศึกษาความเหมาะสม กำหนดแนวทางในการลดและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2549
61 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำดิบ และน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน
62 คุณภาพแหล่งน้ำดิบและน้ำประปาในระบบประปาหมู่บ้าน
63 การศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน
64 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
65 โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
66 โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวางแฟนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
67 โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
68 โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
69 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคัดแยกขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพล
70 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร จ. ยโสธร
ปี พ.ศ. 2548
71 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องของระบบ AMBR และ ASBR เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหา Eutrophication
72 การหาปริมาณสารมลพิษทางน้ำที่มีผลต่อสารก่อกลายพันธุ์ในแหล่งน้ำดิบที่ผลิตประปาหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2546
73 การใช้สารกรองกำจัดอลูมิเนียมตกค้างในน้ำเสียตะกอนสารส้มจากระบบประปาผิวดิน
ปี พ.ศ. 2545
74 การใช้สารกรองกำจัดอลูมิเนียมตกค้างในน้ำเสียตะกอนสารส้มจากระบบประปาผิวดิน
75 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำดิบ และน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน
76 คุณภาพแหล่งน้ำดิบและน้ำประปาในระบบประปาหมู่บ้าน
77 การหาปริมาณสารมลพิษทางน้ำที่มีผลต่อสารก่อกลายพันธุ์ในแหล่งน้ำดิบที่ผลิตประปาหมู่บ้าน
78 การศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน
79 การใช้สารกรองกำจัดอลูมิเนียมตกค้างในน้ำเสียตะกอนสารส้ม จากระบบประปาผิวดิน
ปี พ.ศ. 2544
80 คุณภาพแหล่งน้ำดิบและน้ำประปาในระบบประปาหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2541
81 การจัดการและการกำจัดมูลฝอยของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
82 การจัดการและการกำจัดมูลฝอยของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2527
83 การศึกษาลักษณะดินเพื่อการใช้ระบบการซึมในการกำจัดน้ำเสีย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
84 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ
85 การทำปุ๋ยหมักจากมูลฝอยตลาดสดโดยใช้ชานอ้อยเป็น Bulking Agent
86 การใช้สารกรองกำจัดอลูมิเนียมตกค้างในน้ำเสียตะกอนสารส้ม จากระบบประปาผิวดิน : โครงการย่อยในชุดโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพประปาหมู่บ้าน