ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 17
2 ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย 5
3 อภิญญา ดวงจันทร์ 4
4 สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ 3
5 เก็จวลี พฤกษาทร 3
6 เลอสรวง เมฆสุต 3
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
8 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 3
9 Preeda Pimkhaoham 2
10 สุเทพ ธนียวัน 2
11 Reinhard Conradt 2
12 ปรีดา พิมพ์ขาวขำ 2
13 มะลิ หุ่นสม 2
14 Somsak Damronglerd 2
15 ไรน์ฮาร์ด คอนราดท์ 2
16 เมธพร มารีอนุเคราะห์ 1
17 เผด็จ สิทธิสุนทร 1
18 ชูศักดิ์ โกกะนุทรานนท์ 1
19 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
20 กนกวรรณ รัตนสโนบล 1
21 แม้น อมรสิทธิ์ 1
22 สัณห์ พริชยกุล 1
23 ปฏิพัทธ์ ฉายาพันธุ์ 1
24 จิระศักดิ์ แสงพุ่ม 1
25 นริศรา อัจฉริยาเพ็ชร 1
26 พรทิพย์ แก้ววรานนท์ชัย 1
27 กรรณิการ์ สังฆ์เจริญ 1
28 ธีรพจน์ โกราษฎร์ 1
29 ไข่มุก เย็นเสนาะ 1
30 นิวัฒน์ คุปต์วิวัฒน์ 1
31 จักริน นิธีจันทร์ 1
32 ธราพงษ์ วิทิตศานต์ 1
33 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 1
34 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 1
35 อราดา วงศ์ศุภลักษณ์ 1
36 วรนุช ครุฑโภไคย 1
37 โสภณ เริงสำราญ 1
38 นฤมล วงศาสุข, 2522- 1
39 สงบทิพย์ พงศ์สถาบดี 1
40 นริศรา วรชินา 1
41 อนันตพงษ์ สุขเกษ 1
42 จำลักษณ์ ศรีนาคเรือง 1
43 พงษ์ วนานุวัธ 1
44 สถาพร ชุติมาสกุล 1
45 อรพร เต็มวาณิชย์ 1
46 สมวิทย์ ศรีสันติสุข 1
47 มนธวัล บุญส่งประเสริฐ 1
48 สุรัชฎา สิงห์ชูวงศ์ 1
49 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 1
50 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 1
51 วัชรา อินทุลักษณ์ 1
52 กฤษดา พลาฤทธิ์ 1
53 ประดิษฐ์ ปราโมทย์ธนา 1
54 ราชบัณฑิตยสถาน 1
55 อำนาจ สิทธัตตระกูล 1
56 นิสภา ศีตะปันย์ 1
57 ปราณี ภืญโญชีพ 1
58 เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ 1
59 นรินทร์ กาบบัวทอง 1
60 วิวรรณ ธรรมมงคล 1
61 กนกรส ผลากรกุล 1
62 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
63 เกศินี ปฐมวัฒนศักดิ์ 1
64 บัณฑิต เลิศประชานุรักษ์ 1
65 ศังกรม์ คงเจาะ 1
66 สุภาภรณ์ คางคำ 1
67 คงศักดิ์ วัฒนวงศ์พิทักษ์ 1
68 ธีรวัฒนา ภาระมาตย์ 1
69 ปราโมทย์ ไชยเวช 1
70 นลินี อุดมทวี 1
71 ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 1
72 มาลี วิศวาจารย์ 1
73 ศศิธร โชติศศิธร 1
74 ปวีณา เลิศจรรยากุล 1
75 วาสนา แสงพิทักษ์ 1
76 สุวรรณ เตชะธนานนท์ 1
77 ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ 1
78 ยุทธนา สูงสุมาลย์ 1
79 ภรณี ลิมปิสุต 1
80 ลาวัลย์ เธียรถาวร 1
81 นลิน นิลอุบล 1
82 ชัยฤทธิ์ ลัตยาประเสริฐ 1
83 ศุภลักษณ์ วรมังครัตน์ 1
84 ประภาศรี พันธุจริยา 1
85 ชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ 1
86 ปิยะนุช ภูทองขาว 1
87 กัญจนา บุณยเกียรติ 1
88 สมหมาย ตรัยไชยาพร 1
89 วิเชียร ตรงจิตธรรม 1
90 พัชรินทร์ ศรีทองคำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 1
3 2550 3
4 2549 1
5 2548 2
6 2547 7
7 2546 3
8 2545 3
9 2544 2
10 2543 5
11 2542 4
12 2540 3
13 2539 2
14 2538 3
15 2537 3
16 2536 4
17 2535 4
18 2534 1
19 2533 1
20 2532 2
21 2531 1
22 2530 1
23 2529 3
24 2528 2
25 2527 3
26 2526 2
27 2525 1
28 2524 1
29 2522 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การสังเคราะห์ซีโอไลต์เอ็มซีเอ็ม-22 จากดินขาวธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2551
2 พจนานุกรมศัพท์ พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ปี พ.ศ. 2550
3 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ ZSM-5 จากดินขาวธรรมชาติ
4 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ Na-X จากดินขาวธรรมชาติ
5 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ Na-X จากดินขาวธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2549
6 การบำบัดสีและสารประกอบอินทรีย์ในน้ำกากส่าโดยเครื่องปฏิกรณ์ที่ขั้วอิเล็กโทรดมีรูพรุนแบบพัลส์
ปี พ.ศ. 2548
7 การพัฒนากระบวนการสำหรับการฟื้นฟูสภาพโมเลกุลาร์ซีฟใช้แล้ว
8 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมฟอกหนังในเครื่องปฏิกรณ์เคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2547
9 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในเครื่องปฏิกรณ์แบบแอร์ลิฟต์
10 การแตกตัวพอลิสไตรีนใช้แล้วโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรด
11 การหาภาวะที่เหมาะสมในการตรึงรูปเดกซ์แทรนเนสบนผิวทรายในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟลูอิดไดซ์เบด
12 การขจัดไอออนทองแดงและแคดเมียมจากน้ำเสีย โดยการดูดซับบนไคโตซานรูปแบบต่างๆ
13 การเปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
14 ผลของกรดมาเลอิกต่อการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของอะคริลาไมด์/กรดมาเลอิกและค่าการดูดซึมน้ำ
15 การแตกตัวพอลิสไตรีนใช้แล้ว โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรด
ปี พ.ศ. 2546
16 การเปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
17 การแยกตะกั่วออกจากกากตะกอนโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า
18 การเปลี่ยนพลาสติกไปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2545
19 การแยกตะกั่วออกจากกากตะกอนโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า
20 การสกัดสารเรืองแสงจากเกล็ดปลากระพงขาว Lates calcarifer Bloch, 1790
21 การแยกตะกั่วออกจากกากตะกอนโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2544
22 การลดสีของน้ำเสียจากโรงงานเยื่อกระดาษด้วยวิธีการตรึงเซลล์ Phanerochaete chrysosporium ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพฟลูอิไดซ์เบต 2 เครื่องที่ต่อแบบอนุกรม
23 ผลของตัวแปรต่ออิเล็กโทรดีโพซิชันของนิกเกิล
ปี พ.ศ. 2543
24 การอบแห้งเปลือกไม้ยูคาลิปตัสในฟลูอิไดซ์เบดแบบต่อเนื่อง
25 การตรึงรูปเดกซ์แทรนเนสบนผิวของทราย
26 จลนพลศาสตร์ของโพแทสเซียมอะคริเลต/อะคริละไมด์โคพอลิเมอไรเซชันโดยกระบวนการอินเวอร์สซัสเพนชัน
27 การแยกไซลีนไอโซเมอร์ผสมโดยการดูดซับบนซีโอไลต์
28 โรงงานต้นแบบเผาขยะด้วยเตาเผาแบบฟลูอิไดเซซัน
ปี พ.ศ. 2542
29 การแยกสลายตัวด้วยความร้อนของพอลิสไตรีนใช้แล้วในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์
30 การออกแบบหอกลั่นแบบเบดบรรจุสำหรับการแยกเบนซีน โทลูอีน และไซลีน จากไพโรไลซิสแก๊สโซลีน
31 โรงงานต้นแบบเผาขยะด้วยเตาเผาแบบฟลูอิไดเซชั่น : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงงานวิจัย
32 โรงงานต้นแบบเผาขยะด้วย เตาเผาแบบฟลูอิไดเซซัน
ปี พ.ศ. 2540
33 การผลิตกรดมะนาวจากเซลล์ตรึง Candida oleophila C-73 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่องขนาด 5 ลิตร
34 การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังโดยปฏิกิริยาการแทนที่
35 การผลิตสารดีไฟน์ซิลิกาจากแกลบในขนาดขยายส่วน
ปี พ.ศ. 2539
36 การสกัดกรดไลโนเลอิกจากดอกคำฝอย Carthamus tinctorius Linn
37 ไอโซเมอไรเซชันของนอร์มัลเฮกเซน
ปี พ.ศ. 2538
38 การตรึงเซลล์ Candida oleophila C-73 เพื่อผลิตกรดมะนาว
39 การขยายพันธุ์หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
40 การผลิตดีไฟน์ซิลิกาจากแกลบในขนาดขยายส่วน
ปี พ.ศ. 2537
41 การผลิตแผ่นกรองซิลิกาจากแกลบ
42 ระบบควบคุมการเผาไหม้ก๊าซในเตาเผาแบบดราฟท์ดาวน์ด้วยคอมพิวเตอร์
43 การผลิตถ่านกัมมันต์ระดับขยายส่วนจากพีตโดยคาร์บอไนเซชันและการกระตุ้นด้วยไอน้ำในฟลูอิไดซ์เบ
ปี พ.ศ. 2536
44 การผลิตแซนแทน กัม ด้วยเครื่องชีวปกรณ์แบบฟองอากาศจากสายพันธุ์คัดเลือก Xanthomonas campestris
45 การผลิตสารเบนซิน โทลูอีน และไซลีนจากคอนเดนเสทโดยกระบวนการแพลทฟอร์มมิง
46 การคาร์บอไนซ์แกลบในฟลูอิไดซ์เบด
47 การผลิตสีแอนโธไซยานิน จากการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอยของพืชไข่เน่า Vitex glabrata ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบ Air-lift
ปี พ.ศ. 2535
48 การเตรียมซิลิกาความบริสุทธิ์จากแกลบด้วยวิธีฟลูอิดไดเซชั่น
49 รีฟอร์มมิงของก๊าซ มีเทน คาร์บอนไดออกไซดื ไอน้ำบนตัวเร่งปฏิกิริยา นิกเกิล อลูมินาในฟลูอิไดซ์เบด
50 การผลิตทิน (IV) คลอไรด์จากแร่ดีบุก
51 การผลิตน้ำเชื่อมฟรักโทสจากแป้งมันสำปะหลังในฟลูอิไดซ์เบด
ปี พ.ศ. 2534
52 แบบจำลองของการก๊าซซิฟิเคชันจากถ่านไม้ในฟลูอิไดซ์เบด
ปี พ.ศ. 2533
53 การควบคุมการเผาไหม้ถ่านหินในฟลูอิไดซ์เบดด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2532
54 การคาร์บอไนซ์ของถ่านหินในฟลูอิไดซ์เบด
55 การปรับปรุงคุณภาพถ่านหินทางเคมีโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
ปี พ.ศ. 2531
56 การผลิตกรด 6-อะมิโนเพนนิซิลานิก ในหอปฏิกิริยาแบบฟลูอิดไดซ์เบด โดยใช้เซลล์ Escherichia coli ที่ถูกตรึง
ปี พ.ศ. 2530
57 การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่านไม้ในฟลูอิไดซ์เบด
ปี พ.ศ. 2529
58 การศึกษาการสกัดและการทำแห้งสติวีโอไซด์จากหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana bertoni)
59 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมจากของเสียในโรงงานสุราในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์
60 การเตรียมและการทำสารประกอบแบเรียมให้บริสุทธิ์ จากแร่แบไรต์โดยเทคนิคฟลูอิไดเซซัน
ปี พ.ศ. 2528
61 การคั่วกาแฟในฟลูอิดไดซ์เบต
62 การย่อยแป้งด้วยเชื้อราที่ถูกตรึง
ปี พ.ศ. 2527
63 การผลิตเอทิลอัลกอฮอล์จากต้นข้าวโพด
64 การสกัดและการทำแห้งเซนโนไซด์จากใบมะขามแขก (Cassia spp.)
65 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมสารประกอบบางชนิด ของโครเมียมจากแร่โครไมต์
ปี พ.ศ. 2526
66 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสำหรับกระบวนการผลิตนมข้าวโพด
67 การทำแห้งเมล็ดข้าวเปลือกโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจากถ่านไม้
ปี พ.ศ. 2525
68 การผลิตแป้งและน้ำตาลเหลวจากข้าวโพดที่ปลูกในประเทศ
ปี พ.ศ. 2524
69 การศึกษาเครื่องระเหยหมุนแบบแผ่นฟิล์มบาง
ปี พ.ศ. 2522
70 การศึกษาการละลายของอัมโมเนียในฟลูอิไดเซชั่นสามสถานะ