ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 17
2 ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย 5
3 อภิญญา ดวงจันทร์ 4
4 เลอสรวง เมฆสุต 3
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
6 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 3
7 สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ 3
8 เก็จวลี พฤกษาทร 3
9 Reinhard Conradt 2
10 Preeda Pimkhaoham 2
11 ปรีดา พิมพ์ขาวขำ 2
12 ไรน์ฮาร์ด คอนราดท์ 2
13 สุเทพ ธนียวัน 2
14 มะลิ หุ่นสม 2
15 Somsak Damronglerd 2
16 สุวรรณ เตชะธนานนท์ 1
17 ศศิธร โชติศศิธร 1
18 ปวีณา เลิศจรรยากุล 1
19 ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ 1
20 ภรณี ลิมปิสุต 1
21 พัชรินทร์ ศรีทองคำ 1
22 ยุทธนา สูงสุมาลย์ 1
23 ประดิษฐ์ ปราโมทย์ธนา 1
24 ลาวัลย์ เธียรถาวร 1
25 ปิยะนุช ภูทองขาว 1
26 กัญจนา บุณยเกียรติ 1
27 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 1
28 ศุภลักษณ์ วรมังครัตน์ 1
29 วิเชียร ตรงจิตธรรม 1
30 สมหมาย ตรัยไชยาพร 1
31 นลิน นิลอุบล 1
32 ชัยฤทธิ์ ลัตยาประเสริฐ 1
33 วาสนา แสงพิทักษ์ 1
34 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 1
35 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
36 เมธพร มารีอนุเคราะห์ 1
37 เผด็จ สิทธิสุนทร 1
38 จิระศักดิ์ แสงพุ่ม 1
39 กนกวรรณ รัตนสโนบล 1
40 กรรณิการ์ สังฆ์เจริญ 1
41 แม้น อมรสิทธิ์ 1
42 สัณห์ พริชยกุล 1
43 ชูศักดิ์ โกกะนุทรานนท์ 1
44 ปฏิพัทธ์ ฉายาพันธุ์ 1
45 ไข่มุก เย็นเสนาะ 1
46 พรทิพย์ แก้ววรานนท์ชัย 1
47 นริศรา อัจฉริยาเพ็ชร 1
48 นิวัฒน์ คุปต์วิวัฒน์ 1
49 ธราพงษ์ วิทิตศานต์ 1
50 ประภาศรี พันธุจริยา 1
51 จักริน นิธีจันทร์ 1
52 ธีรพจน์ โกราษฎร์ 1
53 ราชบัณฑิตยสถาน 1
54 วรนุช ครุฑโภไคย 1
55 โสภณ เริงสำราญ 1
56 พงษ์ วนานุวัธ 1
57 อราดา วงศ์ศุภลักษณ์ 1
58 นฤมล วงศาสุข, 2522- 1
59 อนันตพงษ์ สุขเกษ 1
60 จำลักษณ์ ศรีนาคเรือง 1
61 สงบทิพย์ พงศ์สถาบดี 1
62 สถาพร ชุติมาสกุล 1
63 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 1
64 สมวิทย์ ศรีสันติสุข 1
65 มนธวัล บุญส่งประเสริฐ 1
66 กฤษดา พลาฤทธิ์ 1
67 อรพร เต็มวาณิชย์ 1
68 สุรัชฎา สิงห์ชูวงศ์ 1
69 วัชรา อินทุลักษณ์ 1
70 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 1
71 นริศรา วรชินา 1
72 สุภาภรณ์ คางคำ 1
73 เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ 1
74 ปราณี ภืญโญชีพ 1
75 อำนาจ สิทธัตตระกูล 1
76 กนกรส ผลากรกุล 1
77 วิวรรณ ธรรมมงคล 1
78 มาลี วิศวาจารย์ 1
79 ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 1
80 นรินทร์ กาบบัวทอง 1
81 นิสภา ศีตะปันย์ 1
82 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
83 คงศักดิ์ วัฒนวงศ์พิทักษ์ 1
84 บัณฑิต เลิศประชานุรักษ์ 1
85 ศังกรม์ คงเจาะ 1
86 ธีรวัฒนา ภาระมาตย์ 1
87 นลินี อุดมทวี 1
88 เกศินี ปฐมวัฒนศักดิ์ 1
89 ปราโมทย์ ไชยเวช 1
90 ชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 1
3 2550 3
4 2549 1
5 2548 2
6 2547 6
7 2546 1
8 2545 2
9 2544 2
10 2543 4
11 2542 3
12 2540 3
13 2539 2
14 2538 3
15 2537 3
16 2536 4
17 2535 4
18 2534 1
19 2533 1
20 2532 2
21 2531 1
22 2530 1
23 2529 3
24 2528 2
25 2527 3
26 2526 2
27 2525 1
28 2524 1
29 2522 1
30 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การสังเคราะห์ซีโอไลต์เอ็มซีเอ็ม-22 จากดินขาวธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2551
2 พจนานุกรมศัพท์ พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ปี พ.ศ. 2550
3 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ ZSM-5 จากดินขาวธรรมชาติ
4 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ Na-X จากดินขาวธรรมชาติ
5 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ Na-X จากดินขาวธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2549
6 การบำบัดสีและสารประกอบอินทรีย์ในน้ำกากส่าโดยเครื่องปฏิกรณ์ที่ขั้วอิเล็กโทรดมีรูพรุนแบบพัลส์
ปี พ.ศ. 2548
7 การพัฒนากระบวนการสำหรับการฟื้นฟูสภาพโมเลกุลาร์ซีฟใช้แล้ว
8 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมฟอกหนังในเครื่องปฏิกรณ์เคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2547
9 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในเครื่องปฏิกรณ์แบบแอร์ลิฟต์
10 การแตกตัวพอลิสไตรีนใช้แล้วโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรด
11 การหาภาวะที่เหมาะสมในการตรึงรูปเดกซ์แทรนเนสบนผิวทรายในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟลูอิดไดซ์เบด
12 การขจัดไอออนทองแดงและแคดเมียมจากน้ำเสีย โดยการดูดซับบนไคโตซานรูปแบบต่างๆ
13 ผลของกรดมาเลอิกต่อการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของอะคริลาไมด์/กรดมาเลอิกและค่าการดูดซึมน้ำ
14 การแตกตัวพอลิสไตรีนใช้แล้ว โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรด
ปี พ.ศ. 2546
15 การเปลี่ยนพลาสติกไปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2545
16 การสกัดสารเรืองแสงจากเกล็ดปลากระพงขาว Lates calcarifer Bloch, 1790
17 การแยกตะกั่วออกจากกากตะกอนโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2544
18 การลดสีของน้ำเสียจากโรงงานเยื่อกระดาษด้วยวิธีการตรึงเซลล์ Phanerochaete chrysosporium ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพฟลูอิไดซ์เบต 2 เครื่องที่ต่อแบบอนุกรม
19 ผลของตัวแปรต่ออิเล็กโทรดีโพซิชันของนิกเกิล
ปี พ.ศ. 2543
20 การอบแห้งเปลือกไม้ยูคาลิปตัสในฟลูอิไดซ์เบดแบบต่อเนื่อง
21 การตรึงรูปเดกซ์แทรนเนสบนผิวของทราย
22 จลนพลศาสตร์ของโพแทสเซียมอะคริเลต/อะคริละไมด์โคพอลิเมอไรเซชันโดยกระบวนการอินเวอร์สซัสเพนชัน
23 การแยกไซลีนไอโซเมอร์ผสมโดยการดูดซับบนซีโอไลต์
ปี พ.ศ. 2542
24 การแยกสลายตัวด้วยความร้อนของพอลิสไตรีนใช้แล้วในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์
25 การออกแบบหอกลั่นแบบเบดบรรจุสำหรับการแยกเบนซีน โทลูอีน และไซลีน จากไพโรไลซิสแก๊สโซลีน
26 โรงงานต้นแบบเผาขยะด้วยเตาเผาแบบฟลูอิไดเซชั่น : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
27 การผลิตกรดมะนาวจากเซลล์ตรึง Candida oleophila C-73 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่องขนาด 5 ลิตร
28 การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังโดยปฏิกิริยาการแทนที่
29 การผลิตสารดีไฟน์ซิลิกาจากแกลบในขนาดขยายส่วน
ปี พ.ศ. 2539
30 การสกัดกรดไลโนเลอิกจากดอกคำฝอย Carthamus tinctorius Linn
31 ไอโซเมอไรเซชันของนอร์มัลเฮกเซน
ปี พ.ศ. 2538
32 การตรึงเซลล์ Candida oleophila C-73 เพื่อผลิตกรดมะนาว
33 การขยายพันธุ์หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
34 การผลิตดีไฟน์ซิลิกาจากแกลบในขนาดขยายส่วน
ปี พ.ศ. 2537
35 การผลิตแผ่นกรองซิลิกาจากแกลบ
36 ระบบควบคุมการเผาไหม้ก๊าซในเตาเผาแบบดราฟท์ดาวน์ด้วยคอมพิวเตอร์
37 การผลิตถ่านกัมมันต์ระดับขยายส่วนจากพีตโดยคาร์บอไนเซชันและการกระตุ้นด้วยไอน้ำในฟลูอิไดซ์เบ
ปี พ.ศ. 2536
38 การผลิตแซนแทน กัม ด้วยเครื่องชีวปกรณ์แบบฟองอากาศจากสายพันธุ์คัดเลือก Xanthomonas campestris
39 การผลิตสารเบนซิน โทลูอีน และไซลีนจากคอนเดนเสทโดยกระบวนการแพลทฟอร์มมิง
40 การคาร์บอไนซ์แกลบในฟลูอิไดซ์เบด
41 การผลิตสีแอนโธไซยานิน จากการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอยของพืชไข่เน่า Vitex glabrata ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบ Air-lift
ปี พ.ศ. 2535
42 การเตรียมซิลิกาความบริสุทธิ์จากแกลบด้วยวิธีฟลูอิดไดเซชั่น
43 รีฟอร์มมิงของก๊าซ มีเทน คาร์บอนไดออกไซดื ไอน้ำบนตัวเร่งปฏิกิริยา นิกเกิล อลูมินาในฟลูอิไดซ์เบด
44 การผลิตทิน (IV) คลอไรด์จากแร่ดีบุก
45 การผลิตน้ำเชื่อมฟรักโทสจากแป้งมันสำปะหลังในฟลูอิไดซ์เบด
ปี พ.ศ. 2534
46 แบบจำลองของการก๊าซซิฟิเคชันจากถ่านไม้ในฟลูอิไดซ์เบด
ปี พ.ศ. 2533
47 การควบคุมการเผาไหม้ถ่านหินในฟลูอิไดซ์เบดด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2532
48 การคาร์บอไนซ์ของถ่านหินในฟลูอิไดซ์เบด
49 การปรับปรุงคุณภาพถ่านหินทางเคมีโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
ปี พ.ศ. 2531
50 การผลิตกรด 6-อะมิโนเพนนิซิลานิก ในหอปฏิกิริยาแบบฟลูอิดไดซ์เบด โดยใช้เซลล์ Escherichia coli ที่ถูกตรึง
ปี พ.ศ. 2530
51 การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่านไม้ในฟลูอิไดซ์เบด
ปี พ.ศ. 2529
52 การศึกษาการสกัดและการทำแห้งสติวีโอไซด์จากหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana bertoni)
53 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมจากของเสียในโรงงานสุราในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์
54 การเตรียมและการทำสารประกอบแบเรียมให้บริสุทธิ์ จากแร่แบไรต์โดยเทคนิคฟลูอิไดเซซัน
ปี พ.ศ. 2528
55 การคั่วกาแฟในฟลูอิดไดซ์เบต
56 การย่อยแป้งด้วยเชื้อราที่ถูกตรึง
ปี พ.ศ. 2527
57 การผลิตเอทิลอัลกอฮอล์จากต้นข้าวโพด
58 การสกัดและการทำแห้งเซนโนไซด์จากใบมะขามแขก (Cassia spp.)
59 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมสารประกอบบางชนิด ของโครเมียมจากแร่โครไมต์
ปี พ.ศ. 2526
60 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสำหรับกระบวนการผลิตนมข้าวโพด
61 การทำแห้งเมล็ดข้าวเปลือกโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจากถ่านไม้
ปี พ.ศ. 2525
62 การผลิตแป้งและน้ำตาลเหลวจากข้าวโพดที่ปลูกในประเทศ
ปี พ.ศ. 2524
63 การศึกษาเครื่องระเหยหมุนแบบแผ่นฟิล์มบาง
ปี พ.ศ. 2522
64 การศึกษาการละลายของอัมโมเนียในฟลูอิไดเซชั่นสามสถานะ