ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 46
2 ยุวดี คาดการณ์ไกล 25
3 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 23
4 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 23
5 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 23
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 10
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 8
8 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 5
9 ไม่มีข้อมูล 4
10 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
11 ภาวิน ศิริประภานุกูล 3
12 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
13 ชูชัย ศุภวงศ์ 3
14 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
15 วิจารณ์ พานิช 3
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
17 วรัญญู เสนาสุ 2
18 ประทีป ธนกิจเจริญ 2
19 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 2
20 ปกป้อง ศรีสนิท 2
21 นนท์ นุชหมอน 2
22 อำพล จินดาวัฒนะ 2
23 สฤณี อาชวานันทกุล 2
24 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
25 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 2
26 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 2
27 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 2
28 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
29 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
30 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
31 ศิริพร กัญชนะ 2
32 ดวงมณี เลาวกุล 2
33 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
34 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
35 วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง 2
36 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
37 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
38 ภูษิต ประคองสาย 2
39 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
40 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
41 ทัศนีย์ ญาณะ 2
42 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
43 นิตยา วัจนะภูมิ 2
44 ณัฐ ภมรประวัติ 2
45 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
46 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 2
47 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
48 Suphatra Sriwanichakorn 1
49 Sutichai Chitaphankul 1
50 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
51 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
52 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
53 Chainan Tayawiwat 1
54 Khraisak Watcharanukulkrai 1
55 Seree Hongyok 1
56 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
57 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
58 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
59 เสรี หงษ์หยก 1
60 Met Chokchaichan 1
61 Pongphan Phatanwanit 1
62 Niphit Phirawet 1
63 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
64 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
65 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
66 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
67 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
68 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
69 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
70 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
71 ภัทชา ด้วงกลัด 1
72 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
73 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
74 อิสร์กุล อุณหเกตุ 1
75 อิสระ 1
76 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
77 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
78 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
79 Choochai Supawongse 1
80 Daniel Kraushaar 1
81 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
82 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
83 สุภกร บัวสาย 1
84 อุดม ทุมโฆสิต 1
85 Sriracha Charoenparij 1
86 ศรีราชา เจริญพานิช 1
87 สมหญิง อุ้มบุญ 1
88 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
89 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
90 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
91 สุธรรม ปิ่นเจริญ 1
92 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
93 Phusit Prakongsai 1
94 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
95 สุทธิกานต์ ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
96 Kittinan Anakamanee 1
97 นงลักษณ์ ยอดมงคล 1
98 Suttikarn Chunsuttiwat 1
99 The Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
100 Nongluk Yodmongkol 1
101 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
102 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
103 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
104 Supawanee Sumpaonon 1
105 Supattra Srivanichakorn 1
106 Piya Hanvoravongchai 1
107 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
108 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 4
3 2554 1
4 2552 3
5 2551 2
6 2544 1
7 2541 1
8 2539 1
9 543 54
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โฉนดชุมชน
2 การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
4 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
5 การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
6 ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
7 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
8 การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
9 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
ปี พ.ศ. 2552
10 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
11 system approach to R2R from individual project to system changes
12 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
13 นโยบายกับการวิจัย คู่สร้างคู่สมจริงหรือ (ตอน 1)
14 เครือข่ายวิจัยสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2544
15 การปฏิรูประบบริหารภาครัฐและการปฏิรูปภาคราชการ กับอนาคตของการพัฒนา การประกันสุขภาพของประเทศไทย : การปกครองตนเองและการกระจายอำนาจในการบริการโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2541
16 สร้างพลังการวิจัยเพื่อปฏิรูประบบสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2539
17 ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย