ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 46
2 ยุวดี คาดการณ์ไกล 25
3 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 23
4 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 23
5 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 23
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 10
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 8
8 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 5
9 ไม่มีข้อมูล 4
10 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
11 ภาวิน ศิริประภานุกูล 3
12 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
13 ชูชัย ศุภวงศ์ 3
14 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
15 วิจารณ์ พานิช 3
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
17 สฤณี อาชวานันทกุล 2
18 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 2
19 ปกป้อง ศรีสนิท 2
20 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 2
21 ภูษิต ประคองสาย 2
22 ประทีป ธนกิจเจริญ 2
23 นนท์ นุชหมอน 2
24 ศิริพร กัญชนะ 2
25 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
26 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
27 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
28 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
29 อำพล จินดาวัฒนะ 2
30 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
31 ดวงมณี เลาวกุล 2
32 วรัญญู เสนาสุ 2
33 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
34 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
35 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
36 ทัศนีย์ ญาณะ 2
37 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
38 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 2
39 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 2
40 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
41 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 2
42 ณัฐ ภมรประวัติ 2
43 วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง 2
44 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
45 นิตยา วัจนะภูมิ 2
46 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
47 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
48 Niphit Phirawet 1
49 Suphatra Sriwanichakorn 1
50 Chainan Tayawiwat 1
51 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
52 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
53 Khraisak Watcharanukulkrai 1
54 Sutichai Chitaphankul 1
55 Met Chokchaichan 1
56 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
57 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
58 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
59 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
60 Pongphan Phatanwanit 1
61 เสรี หงษ์หยก 1
62 Seree Hongyok 1
63 ภัทชา ด้วงกลัด 1
64 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
65 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
66 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
67 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
68 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
69 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
70 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
71 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
72 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
73 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
74 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
75 อิสร์กุล อุณหเกตุ 1
76 อิสระ 1
77 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
78 สุธรรม ปิ่นเจริญ 1
79 Daniel Kraushaar 1
80 Sriracha Charoenparij 1
81 Choochai Supawongse 1
82 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
83 อุดม ทุมโฆสิต 1
84 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
85 ศรีราชา เจริญพานิช 1
86 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
87 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
88 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
89 สมหญิง อุ้มบุญ 1
90 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
91 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
92 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
93 สุภกร บัวสาย 1
94 Phusit Prakongsai 1
95 Kittinan Anakamanee 1
96 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
97 สุทธิกานต์ ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
98 นงลักษณ์ ยอดมงคล 1
99 Nongluk Yodmongkol 1
100 Suttikarn Chunsuttiwat 1
101 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
102 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
103 Supawanee Sumpaonon 1
104 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
105 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
106 Supattra Srivanichakorn 1
107 Piya Hanvoravongchai 1
108 The Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 4
3 2554 1
4 2552 3
5 2551 2
6 2544 1
7 2541 1
8 2539 1
9 543 54
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โฉนดชุมชน
2 การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
4 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
5 การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
6 ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
7 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
8 การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
9 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
ปี พ.ศ. 2552
10 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
11 system approach to R2R from individual project to system changes
12 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
13 นโยบายกับการวิจัย คู่สร้างคู่สมจริงหรือ (ตอน 1)
14 เครือข่ายวิจัยสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2544
15 การปฏิรูประบบริหารภาครัฐและการปฏิรูปภาคราชการ กับอนาคตของการพัฒนา การประกันสุขภาพของประเทศไทย : การปกครองตนเองและการกระจายอำนาจในการบริการโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2541
16 สร้างพลังการวิจัยเพื่อปฏิรูประบบสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2539
17 ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย