ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 46
2 ยุวดี คาดการณ์ไกล 25
3 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 23
4 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 23
5 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 23
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 10
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 8
8 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 5
9 ไม่มีข้อมูล 4
10 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
12 วิจารณ์ พานิช 3
13 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
14 ภาวิน ศิริประภานุกูล 3
15 ชูชัย ศุภวงศ์ 3
16 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
17 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
18 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 2
19 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
20 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
21 ศิริพร กัญชนะ 2
22 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
23 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
24 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
25 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
26 อำพล จินดาวัฒนะ 2
27 วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง 2
28 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
29 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
30 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
31 ทัศนีย์ ญาณะ 2
32 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 2
33 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 2
34 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
35 ภูษิต ประคองสาย 2
36 ณัฐ ภมรประวัติ 2
37 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
38 ดวงมณี เลาวกุล 2
39 นิตยา วัจนะภูมิ 2
40 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 2
41 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
42 ประทีป ธนกิจเจริญ 2
43 นนท์ นุชหมอน 2
44 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 2
45 สฤณี อาชวานันทกุล 2
46 วรัญญู เสนาสุ 2
47 ปกป้อง ศรีสนิท 2
48 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
49 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
50 สมหญิง อุ้มบุญ 1
51 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
52 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
53 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
54 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
55 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
56 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
57 อิสระ 1
58 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
59 ภัทชา ด้วงกลัด 1
60 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
61 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
62 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
63 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
64 Phusit Prakongsai 1
65 สุภกร บัวสาย 1
66 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
67 Supawanee Sumpaonon 1
68 อิสร์กุล อุณหเกตุ 1
69 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
70 อุดม ทุมโฆสิต 1
71 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
72 ศรีราชา เจริญพานิช 1
73 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
74 Sriracha Charoenparij 1
75 Daniel Kraushaar 1
76 Choochai Supawongse 1
77 สุธรรม ปิ่นเจริญ 1
78 สุทธิกานต์ ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
79 The Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
80 Nongluk Yodmongkol 1
81 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
82 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
83 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
84 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
85 Suttikarn Chunsuttiwat 1
86 นงลักษณ์ ยอดมงคล 1
87 Piya Hanvoravongchai 1
88 Supattra Srivanichakorn 1
89 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
90 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
91 Kittinan Anakamanee 1
92 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
93 เสรี หงษ์หยก 1
94 Pongphan Phatanwanit 1
95 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
96 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
97 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
98 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
99 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
100 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
101 Chainan Tayawiwat 1
102 Khraisak Watcharanukulkrai 1
103 Seree Hongyok 1
104 Met Chokchaichan 1
105 Niphit Phirawet 1
106 Suphatra Sriwanichakorn 1
107 Sutichai Chitaphankul 1
108 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 4
3 2554 1
4 2552 3
5 2551 2
6 2544 1
7 2541 1
8 2539 1
9 543 54
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โฉนดชุมชน
2 การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
4 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
5 การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
6 ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
7 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
8 การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
9 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
ปี พ.ศ. 2552
10 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
11 system approach to R2R from individual project to system changes
12 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
13 นโยบายกับการวิจัย คู่สร้างคู่สมจริงหรือ (ตอน 1)
14 เครือข่ายวิจัยสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2544
15 การปฏิรูประบบริหารภาครัฐและการปฏิรูปภาคราชการ กับอนาคตของการพัฒนา การประกันสุขภาพของประเทศไทย : การปกครองตนเองและการกระจายอำนาจในการบริการโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2541
16 สร้างพลังการวิจัยเพื่อปฏิรูประบบสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2539
17 ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย