ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 46
2 ยุวดี คาดการณ์ไกล 25
3 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 23
4 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 23
5 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 23
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 10
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 8
8 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 5
9 ไม่มีข้อมูล 4
10 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
12 วิจารณ์ พานิช 3
13 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
14 ภาวิน ศิริประภานุกูล 3
15 ชูชัย ศุภวงศ์ 3
16 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
17 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 2
18 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 2
19 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
20 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
21 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
22 ทัศนีย์ ญาณะ 2
23 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
24 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
25 นิตยา วัจนะภูมิ 2
26 ศิริพร กัญชนะ 2
27 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
28 วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง 2
29 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
30 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
31 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
32 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
33 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
34 ภูษิต ประคองสาย 2
35 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 2
36 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 2
37 ณัฐ ภมรประวัติ 2
38 อำพล จินดาวัฒนะ 2
39 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
40 นนท์ นุชหมอน 2
41 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
42 ดวงมณี เลาวกุล 2
43 ปกป้อง ศรีสนิท 2
44 วรัญญู เสนาสุ 2
45 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 2
46 ประทีป ธนกิจเจริญ 2
47 สฤณี อาชวานันทกุล 2
48 ศรีราชา เจริญพานิช 1
49 Sriracha Charoenparij 1
50 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
51 อุดม ทุมโฆสิต 1
52 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
53 Choochai Supawongse 1
54 Daniel Kraushaar 1
55 สุธรรม ปิ่นเจริญ 1
56 สุภกร บัวสาย 1
57 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
58 สมหญิง อุ้มบุญ 1
59 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
60 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
61 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
62 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
63 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
64 สุทธิกานต์ ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
65 Kittinan Anakamanee 1
66 นงลักษณ์ ยอดมงคล 1
67 Suttikarn Chunsuttiwat 1
68 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
69 Nongluk Yodmongkol 1
70 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
71 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
72 Supawanee Sumpaonon 1
73 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
74 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
75 Supattra Srivanichakorn 1
76 Piya Hanvoravongchai 1
77 Phusit Prakongsai 1
78 Pongphan Phatanwanit 1
79 Suphatra Sriwanichakorn 1
80 Niphit Phirawet 1
81 Sutichai Chitaphankul 1
82 Khraisak Watcharanukulkrai 1
83 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
84 Chainan Tayawiwat 1
85 Seree Hongyok 1
86 Met Chokchaichan 1
87 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
88 The Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
89 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
90 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
91 เสรี หงษ์หยก 1
92 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
93 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
94 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
95 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
96 ภัทชา ด้วงกลัด 1
97 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
98 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
99 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
100 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
101 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
102 อิสระ 1
103 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
104 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
105 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
106 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
107 อิสร์กุล อุณหเกตุ 1
108 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 4
3 2554 1
4 2552 3
5 2551 2
6 2544 1
7 2541 1
8 2539 1
9 543 54
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โฉนดชุมชน
2 การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
4 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
5 การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
6 ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
7 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
8 การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
9 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
ปี พ.ศ. 2552
10 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
11 system approach to R2R from individual project to system changes
12 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
13 นโยบายกับการวิจัย คู่สร้างคู่สมจริงหรือ (ตอน 1)
14 เครือข่ายวิจัยสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2544
15 การปฏิรูประบบริหารภาครัฐและการปฏิรูปภาคราชการ กับอนาคตของการพัฒนา การประกันสุขภาพของประเทศไทย : การปกครองตนเองและการกระจายอำนาจในการบริการโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2541
16 สร้างพลังการวิจัยเพื่อปฏิรูประบบสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2539
17 ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย