ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 34
2 ยุวดี คาดการณ์ไกล 17
3 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 15
4 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 15
5 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 15
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 6
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
9 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 4
10 ชูชัย ศุภวงศ์ 3
11 ไม่มีข้อมูล 3
12 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
13 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
14 ณัฐ ภมรประวัติ 2
15 ภูษิต ประคองสาย 2
16 สมพนธ์ ทัศนิยม 2
17 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
18 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 2
19 สฤณี อาชวานันทกุล 2
20 ภาวิน ศิริประภานุกูล 2
21 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 2
22 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 2
23 วิจารณ์ พานิช 2
24 สมบูรณ์ เทียนทอง 2
25 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 2
26 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
27 Piya Hanvoravongchai 1
28 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
29 นงลักษณ์ ยอดมงคล 1
30 Suttikarn Chunsuttiwat 1
31 Supattra Srivanichakorn 1
32 สุทธิกานต์ ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
33 Kittinan Anakamanee 1
34 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
35 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
36 สุภกร บัวสาย 1
37 อุดม ทุมโฆสิต 1
38 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
39 Nongluk Yodmongkol 1
40 Phusit Prakongsai 1
41 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
42 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
43 วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง 1
44 Supawanee Sumpaonon 1
45 นิตยา วัจนะภูมิ 1
46 Khraisak Watcharanukulkrai 1
47 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
48 Chainan Tayawiwat 1
49 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
50 Sutichai Chitaphankul 1
51 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 1
52 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
53 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
54 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
55 นนท์ นุชหมอน 1
56 Suphatra Sriwanichakorn 1
57 Niphit Phirawet 1
58 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
59 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
60 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
61 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
62 เสรี หงษ์หยก 1
63 Seree Hongyok 1
64 Met Chokchaichan 1
65 Pongphan Phatanwanit 1
66 The Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
67 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 1
68 วรัญญู เสนาสุ 1
69 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
70 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 1
71 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
72 ประทีป ธนกิจเจริญ 1
73 ดวงมณี เลาวกุล 1
74 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
75 ศิริพร กัญชนะ 1
76 อำพล จินดาวัฒนะ 1
77 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
78 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
79 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
80 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
81 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
82 อิสร์กุล อุณหเกตุ 1
83 อิสระ 1
84 ภัทชา ด้วงกลัด 1
85 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
86 ปกป้อง ศรีสนิท 1
87 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
88 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
89 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
90 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
91 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
92 สมหญิง อุ้มบุญ 1
93 สุธรรม ปิ่นเจริญ 1
94 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
95 Daniel Kraushaar 1
96 Sriracha Charoenparij 1
97 ศรีราชา เจริญพานิช 1
98 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
99 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1
100 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
101 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
103 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
104 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
105 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
106 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
107 ทัศนีย์ ญาณะ 1
108 Choochai Supawongse 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 9
2 2555 7
3 2554 4
4 2553 1
5 2552 7
6 2551 5
7 2550 2
8 2549 2
9 2546 1
10 2544 2
11 2542 2
12 2541 2
13 2540 2
14 2539 2
15 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
2 การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 การสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย: การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
4 การสำรวจองค์ความรู้ภาษีผลได้จากทุนในตลาดหุ้น และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
5 ระบบค่าปรับทางอาญา
6 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
7 ความยุติธรรม คำพิพากษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม
8 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย
9 โฉนดชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
10 การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น
11 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
12 ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
13 ระบบประกันสังคมของไทย
14 การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
15 การปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย
16 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2555 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
ปี พ.ศ. 2554
17 จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา
18 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
19 ความกันดารของพื้นที่ : หลักเกณฑ์การพิจารณา
20 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 2 (กันยายน 2554) : กระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ปฏิรูปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อเราทุกคน
ปี พ.ศ. 2553
21 บทบาทที่เหมาะสมของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2552
22 หน่วยบริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
23 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
24 บริการปฐมภูมิ อะไร และอย่างไรสู่อนาคต
25 system approach to R2R from individual project to system changes
26 คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
27 ทิศทางสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษที่สี่ของประเทศไทย
28 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
29 นโยบายกับการวิจัย คู่สร้างคู่สมจริงหรือ (ตอน 1)
30 รัฐและเอกชนเพื่อสุขภาพ: แนวคิด ข้อควรระวัง และข้อเสนอ
31 การวิจัยกับการทำงาน
32 ยุทธศาสตร์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคบริการทางการแพทย์
33 เครือข่ายวิจัยสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2550
34 การกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสุขภาพ
35 การจัดการความรู้กับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2549
36 ระบบบริการสาธารณสุขกับการประกันสุขภาพ : ปัญหาและข้อเสนอในภาพรวม
37 สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการรังสีรักษาในประเทศไทยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
38 การจัดระบบบริการด้านรังสีรักษากับความต้องการและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยปีงบประมาณ 2545
ปี พ.ศ. 2544
39 การปฏิรูประบบริหารภาครัฐและการปฏิรูปภาคราชการ กับอนาคตของการพัฒนา การประกันสุขภาพของประเทศไทย : การปกครองตนเองและการกระจายอำนาจในการบริการโรงพยาบาล
40 กลไก นโยบาย และบทบาทของส่วนต่างๆ ในสังคม เกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2542
41 การกระจายอำนาจกำลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่ชนบท
42 คู่มือการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ
ปี พ.ศ. 2541
43 ประวัติศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขของไทย : บทวิเคราะห์การกระจายอำนาจและผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข
44 สร้างพลังการวิจัยเพื่อปฏิรูประบบสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2540
45 แผนพัฒนาการวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2540-2544
46 สี่ปีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รายงานการดำเนินงาน พ.ศ.2536-2539
ปี พ.ศ. 2539
47 ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย
48 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ ในประเทศไทย : รายงาน เสนอต่อ องค์การอนามัยโลก พ.ศ.2538