ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 34
2 ยุวดี คาดการณ์ไกล 17
3 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 15
4 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 15
5 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 15
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 6
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
9 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 4
10 ชูชัย ศุภวงศ์ 3
11 ไม่มีข้อมูล 3
12 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
13 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
14 ณัฐ ภมรประวัติ 2
15 ภูษิต ประคองสาย 2
16 สมพนธ์ ทัศนิยม 2
17 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
18 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 2
19 สฤณี อาชวานันทกุล 2
20 ภาวิน ศิริประภานุกูล 2
21 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 2
22 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 2
23 วิจารณ์ พานิช 2
24 สมบูรณ์ เทียนทอง 2
25 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 2
26 นิตยา วัจนะภูมิ 1
27 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
28 Supattra Srivanichakorn 1
29 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
30 Kittinan Anakamanee 1
31 วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง 1
32 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
33 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
34 Piya Hanvoravongchai 1
35 Phusit Prakongsai 1
36 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
37 Choochai Supawongse 1
38 Daniel Kraushaar 1
39 สุทธิกานต์ ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
40 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
41 อุดม ทุมโฆสิต 1
42 Supawanee Sumpaonon 1
43 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
44 สุภกร บัวสาย 1
45 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
46 Niphit Phirawet 1
47 Sutichai Chitaphankul 1
48 Suphatra Sriwanichakorn 1
49 Sriracha Charoenparij 1
50 Seree Hongyok 1
51 Khraisak Watcharanukulkrai 1
52 Chainan Tayawiwat 1
53 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
54 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 1
55 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
56 Met Chokchaichan 1
57 Pongphan Phatanwanit 1
58 The Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
59 Nongluk Yodmongkol 1
60 Suttikarn Chunsuttiwat 1
61 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
62 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
63 เสรี หงษ์หยก 1
64 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
65 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
66 นงลักษณ์ ยอดมงคล 1
67 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
68 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
69 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
70 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
71 ภัทชา ด้วงกลัด 1
72 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 1
73 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
74 ดวงมณี เลาวกุล 1
75 ประทีป ธนกิจเจริญ 1
76 วรัญญู เสนาสุ 1
77 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
78 ปกป้อง ศรีสนิท 1
79 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
80 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
81 นนท์ นุชหมอน 1
82 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
83 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
84 อิสระ 1
85 อิสร์กุล อุณหเกตุ 1
86 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
87 อำพล จินดาวัฒนะ 1
88 ศิริพร กัญชนะ 1
89 สมหญิง อุ้มบุญ 1
90 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
91 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1
92 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
93 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
94 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
95 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
96 สุธรรม ปิ่นเจริญ 1
97 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
98 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 1
99 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
100 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
101 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
102 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
103 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
104 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
105 ทัศนีย์ ญาณะ 1
106 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
107 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
108 ศรีราชา เจริญพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 9
2 2555 7
3 2554 4
4 2553 1
5 2552 8
6 2551 5
7 2550 4
8 2549 2
9 2546 1
10 2544 2
11 2542 4
12 2541 4
13 2540 2
14 2539 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
2 การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 การสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย: การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
4 การสำรวจองค์ความรู้ภาษีผลได้จากทุนในตลาดหุ้น และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
5 ระบบค่าปรับทางอาญา
6 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
7 ความยุติธรรม คำพิพากษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม
8 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย
9 โฉนดชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
10 การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น
11 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
12 ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
13 ระบบประกันสังคมของไทย
14 การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
15 การปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย
16 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2555 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
ปี พ.ศ. 2554
17 จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา
18 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
19 ความกันดารของพื้นที่ : หลักเกณฑ์การพิจารณา
20 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 2 (กันยายน 2554) : กระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ปฏิรูปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อเราทุกคน
ปี พ.ศ. 2553
21 บทบาทที่เหมาะสมของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2552
22 หน่วยบริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
23 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
24 บริการปฐมภูมิ อะไร และอย่างไรสู่อนาคต
25 system approach to R2R from individual project to system changes
26 คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
27 ทิศทางสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษที่สี่ของประเทศไทย
28 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
29 เครือข่ายวิจัยสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2551
30 นโยบายกับการวิจัย คู่สร้างคู่สมจริงหรือ (ตอน 1)
31 รัฐและเอกชนเพื่อสุขภาพ: แนวคิด ข้อควรระวัง และข้อเสนอ
32 การวิจัยกับการทำงาน
33 ยุทธศาสตร์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคบริการทางการแพทย์
34 เครือข่ายวิจัยสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2550
35 เครือข่ายวิจัยสุขภาพ
36 การกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสุขภาพ
37 การจัดการความรู้กับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
38 ระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
39 ระบบบริการสาธารณสุขกับการประกันสุขภาพ : ปัญหาและข้อเสนอในภาพรวม
40 สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการรังสีรักษาในประเทศไทยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
41 การจัดระบบบริการด้านรังสีรักษากับความต้องการและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยปีงบประมาณ 2545
ปี พ.ศ. 2544
42 การปฏิรูประบบริหารภาครัฐและการปฏิรูปภาคราชการ กับอนาคตของการพัฒนา การประกันสุขภาพของประเทศไทย : การปกครองตนเองและการกระจายอำนาจในการบริการโรงพยาบาล
43 กลไก นโยบาย และบทบาทของส่วนต่างๆ ในสังคม เกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2542
44 การกระจายอำนาจกำลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่ชนบท
45 คู่มือการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ
46 แผนพัฒนาการวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2540-2544
47 แผนกลยุทธการวิจัยสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2541
48 แผนพัฒนาการวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2540-2544
49 แผนกลยุทธการวิจัยสุขภาพ
50 ประวัติศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขของไทย : บทวิเคราะห์การกระจายอำนาจและผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข
51 สร้างพลังการวิจัยเพื่อปฏิรูประบบสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2540
52 แผนพัฒนาการวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2540-2544
53 สี่ปีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รายงานการดำเนินงาน พ.ศ.2536-2539
ปี พ.ศ. 2539
54 ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย
55 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ ในประเทศไทย : รายงาน เสนอต่อ องค์การอนามัยโลก พ.ศ.2538