ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยการผลิตน้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุด:
ปี พ.ศ. 2554
2 สภาพแวดล้อมทางวิชาการหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3 ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
4 การดำเนินชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี พ.ศ. 2553
5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดฟางด้วยระบบเตาผลิตไอน้ำแบบประหยัดพลังงาน และลดมลพิษให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเห็ด ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาการรับฟังวิทยุชุมชนของผู้ฟังในจังหวัดฉะเชิงเทรา
7 เว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2551
8 การวิจัยและพัฒนาการผลิตถ่านกะลามะพร้าวในระดับเกษตรกร
9 การวิจัยการผลิตน้ำส้มควันไม้จากเปลือกทุเรียน
ปี พ.ศ. 2548
10 การพัฒนาสื่อความรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาบัวหลวงเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2544
11 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับความรู้และทัศนคติที่มีต่อการปรับปรุงวิธีการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2536
12 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนเทปโทรทัศน์ กลุ่มของภาพหลักที่มีภาพเสริมและภาพหลักที่เปลี่ยนระยะการถ่ายอย่างต่อเนื่อง