ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศรี ภัทรธรรม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอมอร อังสุรัตน์ 4
2 สิทธิชัย เกษตรเกษม 4
3 สมนิมิตร พุกงาม 3
4 วีระศักดิ์ อุดมโชค 3
5 มณฑล อนงค์พรยศกุล 3
6 กฤษณ์ วันอินทร์ 3
7 กาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาลย์ 2
8 วิโรจ อิ่มพิทักษ์ 2
9 สมเจตน์ จันทวัฒน์ 2
10 วิสูตร นวมศิริ 2
11 วัชรี เลิศมงคล 2
12 ศุภพร ไทยภักดี 2
13 ชูเกียรติ รักซ้อน 2
14 บัญญัติ เศรษฐฐิติ 2
15 นิกร แซ่เอี๊ยบ 1
16 ไพศาล ศรีพลพรรค 1
17 ณัฐธิดา ห้าวหาญ 1
18 วรพล ดวงล้อมจันทร์ 1
19 พัชชา เศรษฐากา 1
20 วันทนา ศักดิ์เจริญ 1
21 พจมาลย์ ลาภลือชา 1
22 นาย วรพล ดวงล้อมจันทร์ 1
23 นิตยา เลาหะจินดา 1
24 นายวิสูตร นวมศิริ 1
25 กิตติ สิมศิริวงษ์ 1
26 ศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์ 1
27 วรพล ดาวล้อมจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2552 3
3 2551 1
4 2550 2
5 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
2 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร - สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2552
3 การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรอัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ" ปี พ.ศ.2544-2551(ปีงบประมาณ 2552)"
4 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเกษตรที่สูงและแหล่งบริการที่เกี่ยวข้อง ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
5 การยอมรับการปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
ปี พ.ศ. 2551
6 ปัจจัยที่มีผลต่อการร่วมของชุมชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : กรณีศึกษา โครงการจัดการลุ่มน้ำน่านตอนบน หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำแหน จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนาภูมิปัญญาการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร
8 ความพร้อมของเกษตรกรเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเกษตรในตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง