ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศรี ชัยวณิชย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนบ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2555
2 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเมืองอุบลราชธานี พ.ศ.2435-2520
ปี พ.ศ. 2551
3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเมืองอุบลราชธานี พ.ศ.2435-2520
ปี พ.ศ. 2549
4 พัฒนาการระบบคณะรัฐมนตรีไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475- 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
ปี พ.ศ. 2548
5 นโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลไทยระหว่าง พ.ศ.2494-2519
6 นโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลไทยระหว่าง พ.ศ. 2494-2519
7 นโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลไทย ระหว่าง พ.ศ.2494-2519
ปี พ.ศ. 2542
8 การเปรียบเทียบการใช้เทคนิคสื่อการสอนในวิชามนุษย์ กับอารยธรรมระหว่างนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน ภาคเรียนศึกษาต้น 2540 กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลาย
ปี พ.ศ. 2535
9 คติความเชื่อเรื่องพระร่วงในงานงานเขียนประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่รัชกาลที่1 ถึง รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2325-2468)