ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมฤทัย วัชราวิวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสาวนินทร์ กรกชมาศ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
3 ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ 3
4 สิรีนุช ศรีสัตยเสถียร 2
5 วันชัย ตรียะประเสริฐ 2
6 กมลวรรณ พ่อค้า 2
7 พวงผกา เลิศดำรงค์ลักษณ์ 1
8 สาวิตรี ไพรสุวรรณ 1
9 เกื้อเกียนติ ประดิษฐ์พรศิลป์ 1
10 ครองวงศ์ มุสิกถาวร 1
11 อโนชา วนิชชานนท์ 1
12 วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ 1
13 พรชนก แตงสมบูรณ์ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
15 กนิษฐา เตรียมอมรวุฒิ 1
16 สุพจน์ ศรีมหาโชตะ 1
17 พรรณพิลาส หุตะเสวี 1
18 ศิริวรรณ อัญญะสิมาพันธ์ 1
19 กมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง 1
20 บุญธรรม จิระจันทร์ 1
21 นาวี รักในศีล 1
22 สุจิตรา พุทธวงศ์ 1
23 จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร 1
24 วันชัย นคเรศไอศูรย์ 1
25 วันดี นิงสานนท์ 1
26 สุขฤทัย เลขยานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 3
6 2550 1
7 2547 1
8 2546 1
9 2545 4
10 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ปัญหาจากการใช้ยาควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายไต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2 ปัญหาจากการใช้ยาควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายไต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3 การศึกษาปฏิกิริยาระหว่างยาและเภสัชจลนศาสตร์ของยาเอเวอโรลิมุสเมื่อให้ร่วมกับยาลดไขมันอะทอวาสแตตินในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
ปี พ.ศ. 2554
4 เภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยาทาโครลิมุสในผู้ป่วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
ปี พ.ศ. 2553
5 ผลของพารีค็อกซิบต่อการทำงานของไตในผู้ป่วยศัลยกรรม
6 ผลของพารีค็อกซิบต่อการทำงานของไตในผู้ป่วยศัลยกรรม
ปี พ.ศ. 2552
7 การเปรียบเทียบค่าอัตราการกรองของโกลเมอรูลัสที่ได้จากการคำนวณโดยใช้สมการของแซปพิเทลบีและสมการของชวารทซ์ในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง
8 การเปรียบเทียบค่าอัตราการกรองของโกลเมอรูลัสที่ได้จากการคำนวณ โดยใช้สมการของแซปพิเทลลีและสมการของชวารทซ์ ในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2551
9 การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างเภสัชจลนศาสตร์ของไมโคฟิโนลิคอะซิดและผลการรักษาในผู้ป่วยโรคไตอักเสบเอสแอลอีที่ได้รับยาไมโคฟีโนเลท
10 การเข้ารับการรักษาที่หน่วยฉุกเฉินอันเนื่องมาจากยา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
11 การเข้ารับการรักษาที่หน่วยฉุกเฉินอันเนื่องมาจากยา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2550
12 การเปรียบเทียบผลการควบคุมความดันโลหิตให้ได้ตามเป้าหมายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับยาแบบต่อเนื่องและที่ได้รับยาแบบปกติที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2547
13 การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ปี พ.ศ. 2546
14 ภาวะไขมันในเลือดสูงในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2545
15 ผลการลดปริมาณโปรตีนในปัสสาวะของยาโลซาร์แทนและยาอีนาลาพริลในผู้ป่วยโรคไตที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี
16 แนวทางการดูแลรักษาภาวะฟอสเฟตในเลือดสูงในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
17 กลุ่มอาการผิดปกติของการกระจายของไขมันในร่างกายผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี
18 ผลการลดระดับฟอสเฟตในซีรัมที่มีต่อระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและมีภาวะฮอร์โมนส์พาราไทนอยด์ในเลือดสูง