ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมฤทัย ตันเจริญ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 7
2 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 7
3 ดาวรุ่ง คงเทียน 5
4 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 5
5 อนันต์ ทองภู 5
6 นิลุบล ทวีกุล 5
7 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 4
8 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
9 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
10 วสันต์ วรรณจักร์ 3
11 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
12 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
13 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
14 วิทูร อมรพล 3
15 วุฒิพล จันสระคู 3
16 วนิดา โนบรรเทา 3
17 เหรียญทอง พานสายตา 3
18 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
19 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
20 สุภาพร สุขโต 3
21 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
22 สมควร คล้องช้าง 3
23 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
24 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
25 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
26 อภิชำต เมืองซอง 2
27 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
28 สุภำพร สุขโต 2
29 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
30 มำลัย กล่อมแก้ว 2
31 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
32 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
33 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
34 เมธำพร พุฒขำว 2
35 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
36 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 2
37 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
38 วริศ แคนคอน 2
39 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
40 ไพรสน รุจิคุณ 2
41 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
42 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
43 รมิดา ขันตรีกรม 2
44 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
45 อุชฎา สุขจันทร์ 2
46 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
47 ศิริขวัญ ภู่นา 2
48 สรัตนา เสนาะ 2
49 วนิดำ โนบรรเทำ 2
50 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
51 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
52 วาสนา วันดี 2
53 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
54 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 2
55 ปรีชา กาเพ็ชร 2
56 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
57 รัฐกร สืบคา 2
58 สาธิต อารีรักษ์ 2
59 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
60 เสำวรี บำรุง 2
61 บุญญาภา ศรีหาตา 2
62 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
63 สมชำย บุญประดับ 2
64 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
65 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
66 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
67 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
68 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
69 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
70 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
71 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
72 อุบล หินเธาว์ 2
73 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
74 เมธาพร พุฒขาว 1
75 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
76 พัชรินทร์ นามวง์ 1
77 วารีย์ ทองมี 1
78 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
79 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
80 มาลัย กล่อมแก้ว 1
81 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
82 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
83 สมชาย บุญประดับ 1
84 เบญจมาศ คำสืบ 1
85 ประชา ถ้ำทอง 1
86 ประชา ถ้าทอง 1
87 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
88 เสาวรี บำรุง 1
89 จงรักษ์ จารุเนตร 1
90 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
91 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2545 1
4 2544 1
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิจัยและพัฒนาด้านดิน น้ำและปุ๋ยอ้อย
2 โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารดินปุ๋ยและโลหะหนักที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลักษณะดิน
ปี พ.ศ. 2545
4 อิทธิพลของการใส่ฟางข้าวร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดิน ผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของข้าวที่ปลูกในดินเนื้อปูนชุดดินลพบุรี ในสภาพขังน้ำ
ปี พ.ศ. 2544
5 อิทธิพลของการใส่ฟางข้าวร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดิน ผลผลิต และการดูดใช้ธาตุอาหารของข้าวที่ปลูกในดินเนื้อปูนชุดดินลพบุรีในสภาพขังน้ำ