ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 องอาจ วิพุธศิริ 18
2 บดี ธนะมั่น 7
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 7
4 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 5
5 พรทิพย์ เรืองสีสมบูรณ์ 5
6 พรณรงค์ โชติวรรณ 5
7 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 4
8 หัสสนี นุชประยูร 4
9 สุวัฒน์ โคตรสมบัติ 3
10 สิตมนัส สุวรรณฉาย 2
11 Suwat Kotsombutt 2
12 กนกพรรณ กรรณสูต 2
13 Sitamanus Suwanashine 2
14 Kanokpan Kanasoot 2
15 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 2
16 ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร 2
17 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 2
18 Wiroj Jiamjarasrangsi 2
19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ 2
20 Vitool Lohsoonthorn 2
21 มยุรี จิรวิศิษฎ์ 2
22 ประเสริฐศรี ลิมกุล 2
23 บุษบา มาตระกูล 2
24 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 2
25 สุวณีย์ รักธรรม 2
26 Somrat Lertmaharit 2
27 เติมศรี ชำนิจารกิจ 2
28 บรรเทอง รัชตะปิติ 2
29 กิติ จินดาวิจักษณ์ 2
30 ศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์ 1
31 วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย 1
32 วรินทร์ บุญเลี่ยม 1
33 ปรีชา สุวรรณทอง 1
34 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 1
35 ดารารัตน์ เตชะกมลสุข 1
36 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 1
37 ทรรศนีย์ โสรัจธรรมกุล 1
38 วาสนา วรเรียน 1
39 กมลชนก เทพสิทธา 1
40 ณัฐวดี ศรีส่ง 1
41 นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส 1
42 รวินันท์ ทองขาว 1
43 ไพบูลย์ โล่หสุนทร 1
44 ปัญญวดี สาทิพจันทร์ 1
45 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 1
46 นันทิยา พิมแพง 1
47 กฤษณ์ติวัฒน์ ฉัตรทอง 1
48 นันทยุทธ หะสิตะเวช 1
49 ธนิดา บุตรคล้าย 1
50 จอมใจ พิณสาย 1
51 อรอุมา ช่วยเรือง 1
52 นุจรินทร์ ทาพันธ์ 1
53 วรวรรณ ผู้มีโชคชัย 1
54 สมพร ใจสมุทร 1
55 ไพบูลย์ โลห์สุนทร 1
56 อรพิน เขียวฟู 1
57 นันทกานต์ ธนะสถิตย์ 1
58 ภัทรภร ทองสัมฤทธิ์ 1
59 ศิริลักษณ์ อุปวาณิช 1
60 ปรางทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ 1
61 สุปราณี วิเชียรเนตร 1
62 นิสา ประทุมมาศ 1
63 พงษ์สุดา วงศ์ระวีกุล 1
64 เพ็ญศรี เทียมสุข 1
65 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
66 เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร 1
67 ทศพร วิมลเก็จ 1
68 มานัส มงคลสุข 1
69 ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม 1
70 สุทรรศน์ สิทธิศักดิ์ 1
71 วงษ์เดือน จงสุตกวีวงศ์ 1
72 วิจิตรา ม่วงสกุล 1
73 สุนทร ศุภพงษ์ 1
74 ศุภขจี แสงเรืองอ่อน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 2
6 2551 3
7 2547 8
8 2546 5
9 2545 11
10 2544 5
11 2543 4
12 2542 2
13 2540 1
14 2539 1
15 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของความผิดปกติของการหายใจขณะหลับต่อผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์ในการตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. 2556
2 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในพนักงานเก็บขยะเทศบาลนครพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2555
3 การสร้างกลุ่มประชากรและคลังตัวอย่างชีวภาพในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสภากาชาดไทยเพื่อการวิจัยระบาดวิทยาโรคเรื้อรัง (ปีที่ 1)
ปี พ.ศ. 2554
4 ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเบาหวานชนิดที่ 2
5 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการจัดการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลินที่มีการใช้อินซูลินกับการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยทันตกรรมที่มีความเจ็บปวดช่องปาก-ใบหน้า ในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น สำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2551
8 ความชุกของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพนักงานรับจ้างทำความสะอาด ของบริษัทเอกชนซึ่งทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
9 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของการควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประหว่างการใช้เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลและการใช้ฟิล์ม
10 ความชุกของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ในพนักงานรับจ้างทำความสะอาดของบริษัทเอกชน ซึ่งทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
11 การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
12 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
13 ความรู้ ทัศนคติ ภาวะการมีพฤติรกรรมเสี่ยง และการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
14 ความพึงพอใจของผู้มารับส่งโลหิตและหรือส่วนประกอบของโลหิตจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ต่อการให้บริการของหน่วยจ่ายโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
15 พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเขตลาดกระบัง
16 การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไป ในจังหวัดสระแก้ว
17 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของประชาชนวัยทำงานในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมือง สระบุรี
18 การจัดหาโลหิตและการใช้โลหิตของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
19 การบริจาคโลหิตและปัจจัยที่ส่งเสริมการบริจาคโลหิต ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2546
20 สภาพแวดล้อมในการทำงานและความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของพยาบาล ในสถาบันสุขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวชสำหรับเด็ก กรมสุขภาพจิต
21 ความเครียดในงานและการจัดการความเครียดของพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พ.ศ. 2546
22 ลักษณะและปัจจัยพื้นฐานของผู้รับบริการที่มาโรงพยาบาลสระบุรีโดยตรงโดยไม่ผ่านหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลสระบุรีภายใต้นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า
23 พฤติกรรมเสริมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของสตรีวัยกลางคนจังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2545
24 การประเมินสถิติในบทความทางการแพทย์
25 ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน (อสร.) ต่อบทบาทในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของโรงเรียนและชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
26 ความคิดเห็นของทีมบริการสุขภาพที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน ต่อการให้บริการสุขภาพตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดนครราชสีมา ปี 2545
27 ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพจิตในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
28 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการต่อการดำเนินงาน หน่วยบริการปฐมภูมิภาครัฐ ภายใต้นโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในจังหวัดสมุทรปราการ
29 ความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการต่อบริการปฐมภูมิ ของสถานีอนามัยและศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล จังหวัดปราจีนบุรี
30 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี
31 การมีส่วนร่วมของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการดูแลสุขภาพ ประชาชน ภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดสระแก้ว
32 ความคิดเห็นของบุคลากรกรมสุขภาพจิตต่อกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช
33 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดนนทบุรี ต่อกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
34 ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุข ต่อกิจกรรมสำคัญของระบบสุขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2544
35 ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชน ต่อการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในเขตสาธารณสุข 3
36 ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน
37 ความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา เกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
38 ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิตและพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคโลหิต
39 การรับรู้บทบาทครูประจำชั้นเกี่ยวกับงานสุขภาพจิตในโรงเรียนของครูสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2543
40 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ต่อการประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน
41 ความชุกของความเครียดจากการทำงานและปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องของคนงาน ส่วนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมแมกเนติกเทปและอัลคาไลน์แบตเตอรี่แห่งหนึ่ง
42 การประเมินตนเองของผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาล ปี 2543
43 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวด/ปวดเมื่อยของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อในคนงานโรงงานผลิตตลับเทปแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2542
44 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอช ไอ วี ณ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2542
45 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอช ไอ วี ณ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2542
ปี พ.ศ. 2540
46 การงดบริจาคโลหิตด้วยตนเองในผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ปี พ.ศ. 2539
47 การสำรวจภาวะโภชนาการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในจังหวัดสุโขทัย