ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมรัตน์ จารุลักษณานันท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรนุช เกี่ยวข้อง 2
2 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2
4 ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 2
5 สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ 2
6 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ฝ่ายวิสัญญีวิทยา 1
7 อรุณี รักชาติ 1
8 วรรณา สมบูรณ์วิบูลย์ 1
9 ธาดา สืบหลินวงศ์ 1
10 อรลักษณ์ รอดอนันต์ 1
11 สุรพล เวียงนนท์ 1
12 สายบัว ชี้เจริญ 1
13 ไม่มีข้อมูล 1
14 วรศรี ม่วงมิ่งสุข 1
15 การุณพันธุ์ สุรพงศ์ 1
16 วัชริน สินธวานนท์ 1
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
18 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
19 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
20 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
21 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
22 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
23 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
24 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
25 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
27 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 2
2 2545 2
3 2542 1
4 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2 การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีในประเทศไทย และการค้นหาปัจจัยเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันเชิงระบบ
ปี พ.ศ. 2545
3 การสำรวจความรู้เกี่ยวกับวิสัญญีในผู้ป่วยก่อนการให้ยาระงับความรู้สึกในโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ
4 ผลการประเมินการเรียนรู้ทางด้านเจตคติของนิสิตแพทย์ปีที่ 5 หลังจากหมุนเวียนมาปฏิบัติงานในภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2542
5 การศึกษาประสิทธิผลของพรอโพฟอล 20 มิลลิกรัมเปรียบเทียบกับนาลบูฟีน 3 มิลลิกรัมในการระงับอาการคันซึ่งเกิดจากการฉีดมอร์ฟีนเข้าช่องไขสันหลังในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดเด็กทางหน้าท้อง