ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมยศ เกียรติวนิชวิไล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 เครื่องกำจัดปลวกสมรรถนะสูงโดยใช้วงจรแปลงผันความถี่สูง
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาเรโซแนนซ์ในชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์
ปี พ.ศ. 2551
3 การลดฮาร์มอนิค ในวงจรควบคุมแรงดันกระแสสลับแบบพัลส์วิดท์มอดูเลชั่น โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม และโครงข่ายประสาทเทียม
4 การออกแบบตัวควบคุมคงทนที่กำหนดโครงสร้างได้ สำหรับวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรง เป็นกระแสตรงแบบโหมดกระแส ด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
5 วิธีการใหม่สำหรับการออกแบบตัวแบบตัวควบคุมฟัซซี่แบบคงทนด้วยหลักการวิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรม และการจัดสัณฐานวงรอบ H ประยุกต์ในหุ่นยนต์แขนกลขับเคลื่อนด้วยลม
6 การลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์ : กรณีศึกษา กระบวนการลดอุณภูมิคอนเดนเซอร์
7 เทคนิคใหม่ในการออกแบบตัวควบคุมแบบคงทนกำหนดโครงสร้างได้ สำหรับวงจรแปลงผันกระแสตรงเป็นกระแสตรง
ปี พ.ศ. 2549
8 เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอร์รี่จากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรควบคุมระบบโครงข่ายประสาทเทียม