ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมยศ ศรีสถิตย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สมยศ ศรีสถิตย์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรรถพร ภัทรสุมันต์ 18
2 สุวิทย์ ปุณณชัยยะ 6
3 ก่อเกียรติ สุขรอด 5
4 นเรศร์ จันทน์ขาว 5
5 พันทิพย์ แสงเชื้อพ่อ 5
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
8 สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต 3
9 ฉัตรชัย ชุติรัตนานันท 2
10 เหนือตะวัน ธำรงสิริภาคย์ 2
11 มงคล ไร่นุ่น 2
12 ตวงพร เอ็งวงษ์ตระกูล 1
13 เสกสรร สาธุธรรม 1
14 รังษี พรเจริญ 1
15 เกรียงไกร ธัญธนนุกุล, 2521- 1
16 ภาณุพันธุ์ เข็มหนู 1
17 เชิงชาย สร้อยเพ็ชร 1
18 สุเมธ ทิพยไกรศร 1
19 นารายณ์ รัตนไพโรจน์ขจี 1
20 ไพศาล เติมสินวาณิช 1
21 สิตา กองคำ 1
22 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 1
23 นิวร ศรีคุณ 1
24 ฉัตรชัย สัมฤทธิ์ศุภผล 1
25 ชลธิชา กฤษณ์เพ็ชร์ 1
26 ภุชวดี เขียวรอด 1
27 สุรกิจ ขาวแผ้ว 1
28 ธีรวัฒน์ ประกอบผล 1
29 จุมพฏ จำเนียร 1
30 สมบูรณ์ รัศมี 1
31 วัลยา เอี่ยมสุรนันท์ 1
32 สุวรรณ์ แสงเพ็ชร์ 1
33 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
34 มูฮำหมัดซู สุหลง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2555 1
4 2553 3
5 2552 4
6 2551 3
7 2548 1
8 2547 4
9 2545 1
10 2544 4
11 2543 1
12 2542 1
13 2541 1
14 2540 2
15 2539 1
16 2538 3
17 2537 1
18 2527 1
19 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณความหนาของคอนกรีตสำหรับกำบังรังสีแกมมา
ปี พ.ศ. 2558
2 การวัดอัตราปริมาณรังสีเอกซ์โดยใช้สมาร์ตโฟน
3 การวัดอัตราปริมาณรังสีเอกซ์โดยใช้สมาร์ตโฟน
ปี พ.ศ. 2555
4 การคำนวณความหนาของผนังคอนกรีตสำหรับห้องถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ในงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2553
5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของภาพโทโมกราฟีจากข้อมูลโปรไฟล์ที่เก็บบันทึกโดยแผ่นบันทึกภาพ
6 การหาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของเงินในเซอร์โคเนียมคาร์ไบต์ในช่วงอุณหภูมิ 1400 °ซ - 1600 °ซ
7 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของภาพโทโมกราฟีจากข้อมูลโปรไฟล์ที่เก็บบันทึกโดยแผ่นบันทึกภาพ
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาต้นกำเนิดรังสีเอกซ์ทุติยภูมิที่กระตุ้นด้วยอะเมริเซียม-241 สำหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์
9 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลโปรไฟล์เพื่อการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีด้วยนิวตรอนสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว-1/1
10 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลโปรไฟล์ เพื่อการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีด้วยนิวตรอน สำหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว-1/1 /
11 การพัฒนาต้นกำเนิดรังสีเอกซ์ทุติยภูมิ ที่กระตุ้นด้วยอะเมริเชียม-241 สำหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนาระบบสแกนด้วยรังสีแกมมาพลังงานต่ำชนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี
13 การปรับเทียบค่าเลขซีทีจากภาพโทโมกราฟีด้วยเทคนิคฟิล์ม
14 การปรับเทียบค่าเลขซีที จากภาพโทโมกราฟีด้วยเทคนิคฟิล์ม
ปี พ.ศ. 2548
15 การพัฒนาฉากเรืองรังสีแกดโดลิเนียมออกซีซัลไฟด์ (เทอร์เบียม) สำหรับการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์และนิวตรอน
ปี พ.ศ. 2547
16 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลโปรไฟล์สำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีโดยใช้ซีไอเอสแบบแถว
17 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีแบบสามมิติในงานอุตสาหกรรม
18 การพัฒนาระบบสแกนสำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีโดยใช้เทคนิคการกระเจิงของรังสีแกมมา
19 การประเมินค่าคงที่ของกลุ่มนิวตรอนสำหรับสมการการแพร่หลายกลุ่มพลังงานโดยวิธียุบกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2545
20 การพัฒนาระบบสแกนอ่านค่าความดำรายละเอียดสูงสำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี
ปี พ.ศ. 2544
21 การตรวจสอบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี
22 การคำนวณเชิงตัวเลขเพื่อออกแบบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่สภาวะใต้วิกฤติ
23 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลสำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีด้วยนิวตรอนโดยใช้กล้องมองภาพนิวตรอน
24 การพัฒนาโปรแกรมคำนวณการจัดการแกนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์แบบ 2 มิติและหนึ่งกลุ่มพลังงาน
ปี พ.ศ. 2543
25 การพัฒนาเทคนิคการส่งผ่านร่วมกับการแผ่รังสีสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี
ปี พ.ศ. 2542
26 การพัฒนาระบบสแกนเพื่อการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีด้วยนิวตรอน
ปี พ.ศ. 2541
27 การหาปริมาณไขมันในเนื้อหมูบดโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน/รังสีแกมมา
ปี พ.ศ. 2540
28 การหาปริมาณสารกัมมันตรังสีในปูนซีเมนต์ โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
29 การพัฒนาซอฟท์แวร์คำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีแบบสามมิติ
ปี พ.ศ. 2539
30 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลโพรไฟล์จากภาพถ่ายรังสีบนฟิล์ม สำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี
ปี พ.ศ. 2538
31 การคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีด้วยเทคนิคฟิล์มเพื่อการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
32 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปแบบคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี เพื่อการตรวจสอบชิ้นงานอุตสาหกรรม
33 การพัฒนาฉากสังกะสีซัลไฟด์(เงิน) เพื่อการถ่ายภาพด้วยนิวตรอน
ปี พ.ศ. 2537
34 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคโทรทัศน์ สำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี
ปี พ.ศ. 2527
35 การศึกษาออกแบบแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบเชื้อเพลิง เป็นยูเรเนียมธรรมชาติ และตัวหน่วงนิวตรอนเป็นน้ำชนิดหนัก