ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมยศ ทุ่งหว้า
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 บทบาทของการเลี้ยงแพะในระบบการทำฟาร์ม ในชุมชนมุสลิม ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
2 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมของระบบการทำฟาร์มที่มีการปลูกพืชร่วมยางของเกษตรกรรายย่อยภาคใต้
ปี พ.ศ. 2556
3 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมของระบบการทำฟาร์มที่มีการปลูกพืชร่วมยางของเกษตรกรรายย่อยภาคใต้
4 บทบาทของการเลี้ยงแพะในระบบการทำฟาร์ม ในชุมชนมุสลิม ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลของการปรับปรุงระบบกรีดต่อเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2553
6 การวิจัยในสภาพสวนเพื่อสร้างนวัตกรรมของระบบกรีดยางพาราในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2549
7 ความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินภาคใต้
ปี พ.ศ. 2547
8 บ่มเพาะนวัตกรรมการเกษตรชุมชนภาคใต้
9 ระบบสังคมเกษตรและระบบการทำฟาร์ม ในพื้นที่ที่มีการทำนาเป็นหลักของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : กรณีศึกษาในอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2545
10 ระบบสังคมเกษตรและระบบการทำฟาร์มที่มีการทำนาเป็นหลักในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (ศึกษาใน อ.บางแก้ว จ.พัทลุง)
ปี พ.ศ. 2543
11 การตัดสินใจในการใช้วิธีการกรีดยางระหว่างวิธีการเจาะต้นยางโดยใช้แก๊สเร่งน้ำยางกับการใช้มีดกรีดยางของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2540
12 การตัดสินใจทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมของเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2532
13 โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม อ.รัตภูมิ จ.สงขลา : โครงการย่อยที่ 3 ระบบการปลูกข้าวนาปี การปลูกผักการทำสวนยางพาราในหมู่ที่ 8 ตำบลบางเหรียง กิ่งอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา