ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมภาร พรมพา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พระมหาไฉน แก้วสด 5
2 ศรียุดา อนุวรรณะวิภาค 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 3
5 ปรีชา ช้างขวัญยืน 3
6 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 2
7 สุนทร ณ รังษี 2
8 เนื่องน้อย บุณยเนตร 2
9 ภูวมินทร์ วาดเขียน 2
10 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ 2
11 เนื่องน้อย บุณยเนตร 2
12 เฉลิมวุฒิ วิจิตร 2
13 กมลินทร์ พินิจภูวดล 2
14 มารค ตามไท 1
15 พระมหาไพรัชน์ เขียนวงศ์ 1
16 สุภาวดี พนัสอำพน 1
17 จักเรศ อิฐรัตน์ 1
18 พระมหาคะนอง เชาว์ทองหลาง 1
19 ตรีศิลป์ บุญขจร 1
20 สุภาวดี นัมคณิสรณ์ 1
21 วิทย์ วิศทเวทย์ 1
22 วัฒนา มุลเมืองแสน 1
23 สุภาพ พิทักษ์วงศาโรจน์ 1
24 พนอม บุญเลิศ 1
25 ถาปกรณ์ กำเนิดศิริ 1
26 พระมหาปฐมวิทย์ กิตฺติปาโล (แซกรัมย์) 1
27 ณัฏฐรี บุญกิตติเจริญ 1
28 ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ 1
29 สุภางค์ จันทวานิช 1
30 พงศ์ศิริ ศรีวรรธนะ 1
31 เกียรติศักดิ์ บังเพลิง 1
32 อัชวัน หงิมรักษา 1
33 วัฒกร เรืองจินดาวลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 4
2 2552 1
3 2551 4
4 2550 1
5 2549 2
6 2548 1
7 2547 3
8 2546 3
9 2545 2
10 2543 1
11 2539 4
12 2538 1
13 2535 1
14 2534 2
15 2531 1
16 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 สถานะทางจริยธรรมของสัตว์ในทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาท
2 การสถาปนาธรรมยุติกนิกายของวชิรญาณภิกษุ : ปัญหาเรื่องสังฆเภท
3 การสถาปนาธรรมยุติกนิกายของวชิรญาณภิกษุ :
4 สถานะทางจริยธรรมของสัตว์ในทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาท
ปี พ.ศ. 2552
5 มโนทัศน์เรื่องพุทธภาวะในฐานะรากฐานทางจริยธรรมในพุทธปรัชญามหายาน
ปี พ.ศ. 2551
6 อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
7 แนวคิดเรื่องการทำงานคือการปฏิบัติธรรมของท่านพุทธทาส
8 อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของวิทยาเขตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
9 แนวคิดเรื่องการทำงานคือการปฏิบัติธรรมของท่านพุทธทาส
ปี พ.ศ. 2550
10 คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต
ปี พ.ศ. 2549
11 บทบาทของสมาธิในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายรูปนาม
12 วิบากกับการกระทำตามหน้าที่ในพุทธปรัชญาเถรวาท
ปี พ.ศ. 2548
13 มโนทัศน์เรื่องพระเจ้าของพุทธทาสภิกขุ
ปี พ.ศ. 2547
14 ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกายในพุทธปรัชญาเถรวาท
15 มโนทัศน์เรื่องสิทธิในพุทธศาสนา
16 การุณยฆาตและความตายในพุทธปรัชญาเถรวาท
ปี พ.ศ. 2546
17 คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต
18 กระบวนการขัดเกลาทางสังคมและพัฒนาบุคลากรของวัดพระธรรมกาย
19 บทปริทัศน์บทความเรื่อง ลักษณะทั่วไป กำเนิดและกระบวนการทางมนุษยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2545
20 ความสำคัญของการเวียนว่ายตายเกิดในพุทธจริยศาสตร์เถรวาท
21 หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยกับการเผยแผ่พระธรรมวินัย
ปี พ.ศ. 2543
22 ทุกข์ในพุทธปรัชญา : มุมมองจากลัทธิดาร์วิน : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
23 นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัย
24 ธุรกิจกับพุทธจริยศาสตร์
25 พุทธจริยศาสตร์เถรวาทเป็นอัตนิยมหรือไม่
26 วิถีสู่การบรรลุธรรมตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทและรินไซเซน
ปี พ.ศ. 2538
27 ปรัชญาการศึกษาของไส บาบา
ปี พ.ศ. 2535
28 ความคิดเห็นของอาจารย์ ผู้สำเร็จการศึกษา และเจ้าของสถานประกอบการเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาออกแบบเครื่องเรือน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเคหภัณฑ์ ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปี พ.ศ. 2534
29 อัตถิตากับนัตถิตาในพุทธปรัชญาเถรวาท
30 อัตถิตากับนัตถิตา ในพุทธปรัชญาเถรวาท
ปี พ.ศ. 2531
31 กาลและอวกาศในพุทธปรัชญาเถรวาท