ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมภาร พรมทา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พระมหาไฉน แก้วสด 5
2 ศรียุดา อนุวรรณะวิภาค 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 3
5 ปรีชา ช้างขวัญยืน 3
6 สุนทร ณ รังษี 2
7 เนื่องน้อย บุณยเนตร 2
8 ภูวมินทร์ วาดเขียน 2
9 เนื่องน้อย บุณยเนตร 2
10 เฉลิมวุฒิ วิจิตร 2
11 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ 2
12 พระมหาไพรัชน์ เขียนวงศ์ 1
13 สุภาวดี พนัสอำพน 1
14 สุภาวดี นัมคณิสรณ์ 1
15 พระมหาคะนอง เชาว์ทองหลาง 1
16 สุภาพ พิทักษ์วงศาโรจน์ 1
17 วัฒนา มุลเมืองแสน 1
18 วัฒกร เรืองจินดาวลัย 1
19 วิทย์ วิศทเวทย์ 1
20 ถาปกรณ์ กำเนิดศิริ 1
21 พนอม บุญเลิศ 1
22 พระมหาปฐมวิทย์ กิตฺติปาโล (แซกรัมย์) 1
23 ณัฏฐรี บุญกิตติเจริญ 1
24 ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ 1
25 สุภางค์ จันทวานิช 1
26 เกียรติศักดิ์ บังเพลิง 1
27 อัชวัน หงิมรักษา 1
28 พงศ์ศิริ ศรีวรรธนะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 4
2 2552 1
3 2551 4
4 2549 2
5 2548 1
6 2547 3
7 2546 2
8 2545 2
9 2543 1
10 2539 4
11 2538 1
12 2535 1
13 2534 2
14 2531 1
15 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 สถานะทางจริยธรรมของสัตว์ในทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาท
2 การสถาปนาธรรมยุติกนิกายของวชิรญาณภิกษุ : ปัญหาเรื่องสังฆเภท
3 การสถาปนาธรรมยุติกนิกายของวชิรญาณภิกษุ :
4 สถานะทางจริยธรรมของสัตว์ในทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาท
ปี พ.ศ. 2552
5 มโนทัศน์เรื่องพุทธภาวะในฐานะรากฐานทางจริยธรรมในพุทธปรัชญามหายาน
ปี พ.ศ. 2551
6 อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
7 แนวคิดเรื่องการทำงานคือการปฏิบัติธรรมของท่านพุทธทาส
8 อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของวิทยาเขตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
9 แนวคิดเรื่องการทำงานคือการปฏิบัติธรรมของท่านพุทธทาส
ปี พ.ศ. 2549
10 บทบาทของสมาธิในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายรูปนาม
11 วิบากกับการกระทำตามหน้าที่ในพุทธปรัชญาเถรวาท
ปี พ.ศ. 2548
12 มโนทัศน์เรื่องพระเจ้าของพุทธทาสภิกขุ
ปี พ.ศ. 2547
13 ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกายในพุทธปรัชญาเถรวาท
14 มโนทัศน์เรื่องสิทธิในพุทธศาสนา
15 การุณยฆาตและความตายในพุทธปรัชญาเถรวาท
ปี พ.ศ. 2546
16 กระบวนการขัดเกลาทางสังคมและพัฒนาบุคลากรของวัดพระธรรมกาย
17 บทปริทัศน์บทความเรื่อง ลักษณะทั่วไป กำเนิดและกระบวนการทางมนุษยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2545
18 ความสำคัญของการเวียนว่ายตายเกิดในพุทธจริยศาสตร์เถรวาท
19 หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยกับการเผยแผ่พระธรรมวินัย
ปี พ.ศ. 2543
20 ทุกข์ในพุทธปรัชญา : มุมมองจากลัทธิดาร์วิน : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
21 นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัย
22 ธุรกิจกับพุทธจริยศาสตร์
23 พุทธจริยศาสตร์เถรวาทเป็นอัตนิยมหรือไม่
24 วิถีสู่การบรรลุธรรมตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทและรินไซเซน
ปี พ.ศ. 2538
25 ปรัชญาการศึกษาของไส บาบา
ปี พ.ศ. 2535
26 ความคิดเห็นของอาจารย์ ผู้สำเร็จการศึกษา และเจ้าของสถานประกอบการเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาออกแบบเครื่องเรือน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเคหภัณฑ์ ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปี พ.ศ. 2534
27 อัตถิตากับนัตถิตาในพุทธปรัชญาเถรวาท
28 อัตถิตากับนัตถิตา ในพุทธปรัชญาเถรวาท
ปี พ.ศ. 2531
29 กาลและอวกาศในพุทธปรัชญาเถรวาท