ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมภพ รุ่งสุภา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอนก โสภณ 22
2 สมบัติ อินทร์คง 16
3 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 11
4 กัลยา วัฒยากร 6
5 อานุภาพ พานิชผล 6
6 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 4
7 ชลิดา ชมานนท์ 3
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ 3
10 วรรณณี แสนทวีสุข 3
11 นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ 3
12 วันชัย จันทร์ละเอียด 2
13 เทวัญ ธนมาลารัตน์ 2
14 โกมล จิรชัยสุทธิกุล 2
15 สมิท ธรรมเชื้อ 2
16 อรชา ธนากร 2
17 ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ 2
18 มารศรี นวนรเศรษฐ์ 2
19 เฉลิมชัย โมกศิริ 2
20 ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ 2
21 พวงทอง อ่อนอุระ 2
22 คมกริช เอี่ยมละออ 2
23 ไม่มีข้อมูล 2
24 สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง 2
25 สุรพล ชุณหบัณฑิต 2
26 สุภา กลมกลึง 2
27 สุมาลี สุขดานนท์ 2
28 ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 2
29 สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ 2
30 เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ 2
31 ทิพวรรณ ตัณฑวณิช 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
33 ทัชชา โชคตปมิตต์กานนท์ 1
34 วีณา เคยพุดซา 1
35 ชนัดดา แสนสุข 1
36 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 1
37 ดุษฎี ชาญลิขิต 1
38 สรายุทธ ตันบู๋ 1
39 ปารุส สังขมณี 1
40 สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง 1
41 ชลธยา ทรงรูป 1
42 อิชฌิกา พรหมทอง 1
43 P. Scholberg 1
44 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 3
6 2550 2
7 2549 1
8 2547 1
9 2542 1
10 2540 1
11 2538 1
12 2535 1
13 2534 1
14 2530 1
15 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศปะการังของเกาะแสมสารและเกาะแรด จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ ของกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะขาม (หมู่เกาะแสมสาร) กับเกาะขามน้อย (หมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์
3 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศทางทะเลของ เกาะขาม (หมู่เกาะแสมสาร) กับเกาะขามน้อย (หมู่เกาะสีชัง) จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2555
4 การชะละลายโลหะหนักจากยางรถยนต์ในแนวกันคลื่นบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ
5 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็ก และแพลงก์ตอนกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะแรดจังหวัดชลบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลหน้าดินและสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะแสมสารและเกาะสีชัง ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ปี พ.ศ. 2553
7 การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเลตะกอนดิน และสัตว์ทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนกับมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
8 การเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากบ่อดินเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่เลิกกิจการแล้ว สำหรับการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงพาณิชย์ ในลักษณะอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม
9 การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเลตะกอนดินและสัตว์ทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน กับมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
ปี พ.ศ. 2550
10 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงเพื่อวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืน
11 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง เพื่อวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2549
12 การวิจัยและพัฒนาขั้นต่อยอดเพื่อพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดในบ่อดินสำหรับการประยุกต์ใช้ในการทำฟาร์มเลี้ยงหอยหวานบนบกเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
13 การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยตอนบนระยะที่ 10
ปี พ.ศ. 2542
14 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพ ของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
15 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากใบมะม่วงต่อเชื้อไวรัสหัวเหลือง และเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2538
16 การตรวจวัดระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตน้ำขึ้นน้ำลง ของชายฝั่งด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน
ปี พ.ศ. 2535
17 เครื่องหมายแบบติดข้างลำตัวสำหรับการติดตามสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2534
18 การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ของอ่าวไทยตอนบน ระยะที่ ... : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
19 คุณภาพน้ำในระบบการเพาะพันธุ์กุ้งทะเล ชนิดหมุนเวียนน้ำแบบปิด