ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมภพ รุ่งสุภา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอนก โสภณ 22
2 สมบัติ อินทร์คง 16
3 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 11
4 อานุภาพ พานิชผล 6
5 กัลยา วัฒยากร 6
6 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 4
7 ชลิดา ชมานนท์ 3
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ 3
10 วรรณณี แสนทวีสุข 3
11 นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ 3
12 สมิท ธรรมเชื้อ 2
13 วันชัย จันทร์ละเอียด 2
14 เทวัญ ธนมาลารัตน์ 2
15 อรชา ธนากร 2
16 เฉลิมชัย โมกศิริ 2
17 ไม่มีข้อมูล 2
18 ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ 2
19 มารศรี นวนรเศรษฐ์ 2
20 พวงทอง อ่อนอุระ 2
21 โกมล จิรชัยสุทธิกุล 2
22 สุรพล ชุณหบัณฑิต 2
23 สุภา กลมกลึง 2
24 ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ 2
25 ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 2
26 คมกริช เอี่ยมละออ 2
27 สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง 2
28 เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ 2
29 สุมาลี สุขดานนท์ 2
30 สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ 2
31 ทัชชา โชคตปมิตต์กานนท์ 1
32 ดุษฎี ชาญลิขิต 1
33 วีณา เคยพุดซา 1
34 สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
36 ปารุส สังขมณี 1
37 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 1
38 อิชฌิกา พรหมทอง 1
39 ชลธยา ทรงรูป 1
40 สรายุทธ ตันบู๋ 1
41 P. Scholberg 1
42 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
43 ชนัดดา แสนสุข 1
44 ทิพวรรณ ตัณฑวณิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 4
6 2552 7
7 2551 2
8 2550 4
9 2549 4
10 2547 2
11 2546 1
12 2542 5
13 2541 4
14 2540 2
15 2538 2
16 2537 2
17 2536 2
18 2535 3
19 2534 3
20 2530 1
21 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษกรณีการขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชังเพื่อประเมินศักยภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเป็นเขตขนส่งสินค้าระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2 การสำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาทางทะเล บริเวณที่พบคราบน้ำมันชายฝั่งจังหวัดระยอง
3 การบูรณาการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งเกาะสีชังแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนท้องถิ่น
4 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศปะการังของเกาะแสมสารและเกาะแรด จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ ของกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะขาม (หมู่เกาะแสมสาร) กับเกาะขามน้อย (หมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์
6 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศทางทะเลของ เกาะขาม (หมู่เกาะแสมสาร) กับเกาะขามน้อย (หมู่เกาะสีชัง) จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2555
7 การชะละลายโลหะหนักจากยางรถยนต์ในแนวกันคลื่นบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ
8 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็ก และแพลงก์ตอนกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะแรดจังหวัดชลบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
9 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลหน้าดินและสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะแสมสารและเกาะสีชัง ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ปี พ.ศ. 2553
10 โครงการระบบการจัดการฟาร์มกุ้งกุลาดำ เพื่อเป็นทางเลือกในอนาคต
11 การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเลตะกอนดิน และสัตว์ทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนกับมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
12 การเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากบ่อดินเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่เลิกกิจการแล้ว สำหรับการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงพาณิชย์ ในลักษณะอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม
13 การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเลตะกอนดินและสัตว์ทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน กับมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
ปี พ.ศ. 2552
14 โครงการระบบการจัดการฟาร์มกุ้งกุลาดำ เพื่อเป็นทางเลือกในอนาคต
15 การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเลตะกอนดินและสัตว์ทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนกับมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
16 การเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากบ่อดินเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่เลิกกิจการแล้วสำหรับการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงพาณิชย์ในลักษณะอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม
17 การศึกษาระบบนิเวศน้ำกร่อยแม่น้ำบางปะกง (ระยะที่ 2) : การกระจายและสมดุลของสารอาหาร บริเวณเอสทูรี แม่น้ำบางปะกง
18 ครุวิจัย-วิทยาศาสตร์ทางทะเล
19 สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน
20 สถานภาพการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล ตะกอนดิน และ หอยสองฝาเศรษฐกิจ บริเวณที่เคยมีการรั่วไหลของน้ำมันในบริเวณฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน
ปี พ.ศ. 2551
21 การสำรวจชนิด และการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียก่อโรคในระบบการเพาะ และอนุบาลหอยเป๋าฮื้อไทยแบบกึ่งปิด
22 การวิจัยและพัฒนาขั้นต่อยอดเพื่อพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดในบ่อดิน สำหรับประยุกต์ใช้ในการทำฟาร์มเลี้ยงหอยหวานบนบกเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
23 ครุวิจัย-วิทยาศาสตร์ทางทะเล
24 สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน
25 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงเพื่อวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืน
26 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง เพื่อวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2549
27 การวิจัยและพัฒนาขั้นต่อยอดเพื่อพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดในบ่อดินสำหรับการประยุกต์ใช้ในการทำฟาร์มเลี้ยงหอยหวานบนบกเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย : รายงานวิจัย
28 การสำรวจชนิด และการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียก่อโรคในระบบการเพาะ และอนุบาลหอยเป๋าฮื้อไทยแบบกึ่งปิด
29 การวิจัยและพัฒนาขั้นต่อยอดเพื่อพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดในบ่อดิน สำหรับประยุกต์ใช้ในการทำฟาร์มเลี้ยงหอยหวานบนบกเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย
30 นิเวศวิทยาของ Noctiluca บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง-อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2547
31 การศึกษาระบบนิเวศน้ำกร่อยแม่น้ำบางปะกง (ระยะที่ 2) : การกระจายและสมดุลของสารอาหาร บริเวณเอสทูรี แม่น้ำบางปะกง
32 การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยตอนบนระยะที่ 10
ปี พ.ศ. 2546
33 นิเวศวิทยาของ Noctiluca บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง-อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2542
34 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพ ของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : รายงานผลการวิจัย
35 การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน ระยะที่ 4
36 การตรวจวัดระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตน้ำขึ้นน้ำลงของชายฝั่งด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน
37 การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน (ระยะที่ 5)
38 การศึกษาประวัติการสะสมของโลหะหนักบนชั้นดินตะกอน บริเวณอ่าวไทยตอนบนและอ่าวไทยตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2541
39 การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน (ระยะที่ 8)
40 การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลบริเวณ ชายฝั่งทะเลตะวันออก ของอ่าวไทยตอนบน ระยะที่ 1
41 การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันออก (ระยะที่ 3)
42 การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน (ระยะที่ 8)
ปี พ.ศ. 2540
43 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากใบมะม่วงต่อเชื้อไวรัสหัวเหลือง และเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
44 การศึกษาประวัติการสะสมของโลหะหนักบนชั้นดินตะกอน บริเวณอ่าวไทยตอนบนและอ่าวไทยตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2538
45 การตรวจวัดระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตน้ำขึ้นน้ำลง ของชายฝั่งด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน
46 การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน (ระยะที่ 5)
ปี พ.ศ. 2537
47 การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน ระยะที่ 4
48 การตรวจวัดระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตน้ำขึ้นน้ำลงของชายฝั่งด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน
ปี พ.ศ. 2536
49 การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันออก (ระยะที่ 3)
50 การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการเติบโตของหอยนางรมที่ผลิตได้จากโรงเพาะฟักในฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมและบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา
ปี พ.ศ. 2535
51 เครื่องหมายแบบติดข้างลำตัวสำหรับการติดตามสัตว์น้ำ
52 การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลบริเวณ ชายฝั่งทะเลตะวันออก ของอ่าวไทยตอนบน ระยะที่ 1
53 โครงการศึกษาเบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้หอยสองฝาบาง ชนิดเป็นดัชนีชี้สภาพแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2534
54 การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ของอ่าวไทยตอนบน ระยะที่ ... : รายงานผลการวิจัย
55 การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการเติบโตของหอยนางรมที่ผลิตได้จากโรงเพาะฟักในฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมและบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา
56 การเจริญพันธุ์และการเพาะพันธุ์กุ้งทะเลในระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิด
ปี พ.ศ. 2530
57 คุณภาพน้ำในระบบการเพาะพันธุ์กุ้งทะเล ชนิดหมุนเวียนน้ำแบบปิด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
58 การเจริญพันธุ์และการเพาะพันธุ์กุ้งทะเลในระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิด
59 โครงการศึกษาเบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้หอยสองฝาบาง ชนิดเป็นดัชนีชี้สภาพแวดล้อม
60 โครงการร่วมภาคพื้นอ่าวไทยตอนบนเพื่อปรับมาตร-ฐานข้อมูลทุ่น TOBIS และจัดตั้งเครือข่าย THAINET ระดับภูมิภาค