ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมภพ ประธานธุรารักษ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำผึ้งและยาตำรับน้ำมันเสลดพังพอนในการรักษาแผลกดทับบนพื้นฐานแนวคิดการแพทย์แผนไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาอนุกรมวิธาน ความหลากหลาย และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ พบในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาตำรับยาแผนโบราณสำหรับสตรีวัยทองเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ: ตำรับว่านชักมดลูก ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย 1. การจัดทำมาตรฐานและการพิสูจน์ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของตำรับยาแผนโบราณว่านชักมดลูกสำหรับสตรีวัยทองเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและการขยายพันธุ์ส
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาตำรับยาแผนโบราณสำหรับสตรีวัยทองเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ: ตำรับว่านชักมดลูก
ปี พ.ศ. 2550
5 โครงการขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรวงศ์ขิงที่หายากโดยวิธีในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2549
6 การสร้างและจัดการความรู้อนาคตของการพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทยและยาสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2548
7 ศึกษาทบทวนการพัฒนามาตรการด้านวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท