ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพันธ์ เตชะอธิก
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Somphant Techaatik
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 จำดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555-2559
2 โครงการเสริมสร้างพลังกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงการเสริมสร้างพลังกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 เสริมสร้างศักยภาพคณะทำงานและกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด ภาคอีสาน
ปี พ.ศ. 2552
5 โครงการศึกษา สรุปบทเรียนและติดตามผลเพื่อพัฒนาระบบการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 สรุปบทเรียน และติดตามผลเพื่อพัฒนาระบบการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 พัฒนาและวิจัยสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข
8 โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง"ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อโลกอนาคตและบทบาทมหาวิทยาลัยกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน"
9 โครงการสร้างเสริมศักยภาพภายในการพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาพแผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (งวดที่ 2-3)
10 โครงการสร้างเสริมศักยภาพภายในการพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาพแผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (งวดที่ 1)
11 ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อโลกอนาคตและบทบาทมหาวิทยาลัยกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
12 การศึกษาสรุปบทเรียนและติดตามผล เพื่อพัฒนาระบบการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 สรุปบทเรียนการถ่ายโอนสถานีอนามัย ไปองค์การบริหารส่วนตำบลปางหลวง
14 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
15 ท้องถิ่นปริทรรศน์ ถ่ายโอนสถานีอนามัย หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว
16 โครงการประเมินผลเพื่อการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นแบบมีส่วนร่วม
17 โครงการติดตามและประเมินผลภายนอกสำหรับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2549
18 กระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้ของชุมชน การจัดการองค์กรชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง
ปี พ.ศ. 2535
19 สัมฤทธิผลของโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ