ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพล สงวนรังศิริกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 9
2 อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา 4
3 สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร 3
4 ดุจใจ ชัยวานิชศิริ 2
5 ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม 2
6 สาริษฐ์ บัวเล็ก 1
7 พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ 1
8 กานต์ ทิพกร 1
9 วิรัลย์พัช พินิจสถิล 1
10 กิตติกร สีหาบุตร 1
11 ชมพูนุท สุวรรณศรี 1
12 อรอนงค์ กุละพัฒน์ 1
13 สุชาดา ศรีทิพยวรรณ 1
14 จันทนา หาญฤธากร 1
15 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
16 ปิยเชษฐ์ ตะสิงห์ 1
17 นิวัน กลิ่นงาม 1
18 ไกรเลิศ พาสนาโสภณ 1
19 ชุตินันท์ สุขสอาด 1
20 พัชราวดี ศรีรักษ์ 1
21 อภิญญา คันธา 1
22 ชนิตร์นันทร์ ฮาดดา 1
23 ฮิโรชิ จันทาภากุล 1
24 ภาสกร วัธนธาดา 1
25 พินิจ กุลละวณิชย์ 1
26 ชาญวิทย์ โคธีรานุรักษ์ 1
27 เฉลิม รุ่งโรจน์ 1
28 เอกฤทัย สุวรรณนาคินทร์ 1
29 กรรณิกา ชูชาติ 1
30 บังอร ชมเดช 1
31 พิพัฒน์ ภู่ทอง 1
32 มานะ ศรียุทธศักดิ์ 1
33 ราตรี สุดทรวง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 4
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 2
6 2552 1
7 2549 1
8 2547 4
9 2545 2
10 2543 1
11 2540 1
12 2538 1
13 2537 1
14 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของการดื่มน้ำเย็นต่อการตอบสนองของอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายและการสูญเสียน้ำขณะออกกำลังกายระดับปานกลางในที่ร้อนของคนอ้วน
ปี พ.ศ. 2556
2 ผลของการยืดกล้ามเนื้อแบบคงค้างและแบบเคลื่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงการ ทำงานของกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า แรงกระทำต่อพื้นและแรงกระทำภายในข้อเข่า ขณะลงสู่พื้น
3 ผลของการฝึกโยคะ ต่อการคงความสมดุล ความมั่นคงของกระดูกสันหลังและเชิงกราน และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง
4 ผลของการอบอุ่นร่างกายด้วยการฝึกซ้อมพัตต์เป็นระยะเวลานานต่อค่าความแตกต่างระหว่างมุมของแนวไหล่และแนวสะโพกสูงสุดขณะเริ่มลงไม้ในการสวิงกอล์ฟด้วยหัวไม้หนึ่ง
5 การศึกษาผลของยาอีทาเนอร์เซ็บในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงความดันหลอดเลือดแดงปอดในหนูแรทที่อยู่ในสภาวะขาดออกซิเจนเป็นช่วงสลับกับภาวะปกติอย่างต่อเนื่องเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลของการกระตุ้นผิวหนังด้วยเทปยืด ต่อความรู้สึกรับรู้ตำแหน่งภายในข้อเท้า และ H-reflex ของกล้ามเนื้อ Gastrocnemius
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษาผลของยาโบเซนแทนต่อการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดแดงปอดในกลุ่มหนูแรทที่อยู่ในสภาวะขาดออกซิเจนเป็นช่วงสลับกับสภาวะปกติอย่างต่อเนื่องเรื้อรัง
8 สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าและแรงที่กระทำต่อข้อ patellofemoral ขณะออกกำลังกายแบบ semi-squat และแบบ lunge
ปี พ.ศ. 2553
9 อุบัติการณ์การบาดเจ็บและสมรรถภาพทางกายเฉพาะกีฬาของนักกีฬารักบี้ฟุตบอลเจ็ดคนหญิง ทีมชาติไทย
10 ผลของการกระตุ้นเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าร่วมกับการฝึกโดยใช้แรงต้านต่อสมรรถภาพของกล้ามเนื้อต้นขาในชายสุขภาพดี
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนาความสามารถในการเดินและการป้องกันการล้มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน : แผนงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2549
12 ระดับความหนักของกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายที่เหมาะสมในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2547
13 การเปรียบเทียบวิธีการวินิจฉัยภาวะหลอดลมตีบที่เกิดจากการออกกำลังกายระหว่างการทดสอบภาคสนามและการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (ภายใต้การออกกำลังกายระดับหนัก)ในนักกีฬาระดับอุดมศึกษา
14 ความน่าเชื่อถือของการวัดระยะทางการแกว่งของจุดศูนย์กลางแรงกดขณะยืนขาเดียว
15 ผลของการออกกำลังกายระดับปานกลางต่อการเปลี่ยนแปลงระดับลิมโฟซัยด์ ที่มี ซีดีสี่ในผู้ป่วยติดเชื้อ เอช ไอ วีในระยะไม่มีอาการ
16 ประสิทธิผลของการฝึกการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีพยาธิสภาพของระบบประสาทออโตโนมิกของหัวใจที่ยังไม่แสดงอาการ
ปี พ.ศ. 2545
17 ผลของการออกกำลังกายภายหลังจากรับประทานอาหาร ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง
18 ผลของการออกกำลังกายระดับปานกลางก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็น ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2543
19 การพัฒนาความสามารถในการออกกำลังกายของผู้ป่วยฮัยเปอร์ธัยรอยด์ โดยใช้ยาต้านเบต้า
ปี พ.ศ. 2540
20 ผลของการฝึกด้วยการใช้น้ำหนักต่อสมรรถภาพอนากาศนิยม และสมรรถภาพด้านความอดทนในพลทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2538
21 ผลของสารสกัดอัลลิซินจากกระเทียมต่อการทำงานของไตในสุนัข
ปี พ.ศ. 2537
22 ผลของกระเทียมและสารสกัดจากกระเทียมต่อการลดความดันเลือดในสุนัข