ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพร เรืองสินชัยวานิช
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2556
2 เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับทดสอบเรโซเเนนซ์ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ควบคุมโดยพีไอดี
ปี พ.ศ. 2555
3 การวินิจฉัยความผิดปกติของอินดักชั่นมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการสีข้าวของโรงสีข้าว
4 การวินิจฉัยความผิดปกติของอินดักชั่นมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการสีข้าวของโรงสีข้าว
ปี พ.ศ. 2554
5 ศึกษาและออกแบบโปรแกรมสร้างเมชสำหรับวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
6 เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับทดสอบเรโซเเนนซ์ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ควบคุมโดยพีไอดี
7 เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้าด้วยฟัซซีลอจิก
8 การวิเคราะห์ผลกระทบของแรงดันแหล่งจ่ายต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า
9 ศึกษาและออกแบบโปรแกรมสร้างเมชสำหรับวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2553
10 การวินิจฉัยความผิดปกติของอินดักชั่นมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการสีข้าวของโรงสีข้าว
11 การวิเคราะห์ผลกระทบของแรงดันแหล่งจ่ายต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า
12 วิเคราะห์ความผิดปกติของมอเตอร์ไฟฟ้าขณะทำงาน
13 ตัวอัดประจุแบตเตอรี่แบบพกพาสำหรับยานยนต์ขนาดเล็กสองล้อ
14 ผลกระทบของเมชในวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ต่อการวิเคราะห์แกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
15 ตัวอัดประจุแบตเตอรี่แบบพกพาสำหรับยานยนต์ขนาดเล็กสองล้อ
16 ศึกษาและออกแบบโปรแกรมสร้างเมชสำหรับวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
17 การศึกษาสมรรถนะในการป้องกันความร้อน จากดวงอาทิตย์ของหลังคาแบบสนามหญ้า
18 การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาเรโซแนนซ์ในชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์
ปี พ.ศ. 2551
19 การใช้แบตเตอร์รีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
20 วิเคราะห์ความผิดปกติของมอเตอร์ไฟฟ้าขณะทำงาน
21 การพัฒนาวิธีดัดแขนอ่านฮาร์ดดิส์ก์ไดร์ฟ โดยฟัซซี่ลอจิก
ปี พ.ศ. 2550
22 วิเคราะห์เรโซแนนซ์ ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
23 การวางแผนควบคุมไฟจราจรแยกโคกมะตูมอย่างเหมาะสมที่สุด
24 การจำลองแบบ Intelligent-Bus (i-bus) ในระบบควบคุมแสงสว่าง
ปี พ.ศ. 2549
25 การวิเคราะห์วัสดุในส่วนประกบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์