ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพร อิศวิลานนท์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สมพร อิสวิลานนท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวรรณา ประณีตวตกุล 8
2 ศานิต เก้าเอี้ยน 7
3 สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ 6
4 สุบรรณ เสถียรจิตร 4
5 อุทัยรัตน์ ณ นคร 4
6 กรณิการ์ พันพอน 4
7 Suwanna Praneetvatakul 4
8 นภาภรณ์ พรหมชนะ 4
9 Somporn Isvilanonda 4
10 Jintana Pattanatornchai 3
11 จินตนา พัฒนาธรชัย 3
12 กัลยา อุดมวิทิต 3
13 Kalaya Udomvitid 3
14 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 3
15 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 2
16 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 2
17 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 2
18 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 2
19 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 2
20 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 2
21 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 2
22 ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ 2
23 สาทิต ฉัตรชัยพันธ์ 2
24 สิทธิศักดิ์ หมูคำหล้า 2
25 ชิดชนก นิยมไทย 2
26 สุวดี พิมพขันธ์ 2
27 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 2
28 โอภาส กำเพ็ง 2
29 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
30 นงนุช อังยุรีกุล 2
31 สุพัฒน์ วิรัตน์พงษ์ 2
32 วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ 2
33 อรวรรณ บุตรโส 2
34 อภิสิทธิ์ อิสริยานุกูล 2
35 ธันวา จิตต์สงวน 2
36 วรวิทย์ พรหมปากดี 2
37 วีระ ภาคอุทัย 2
38 สุภาวดี พุ่มพวง 2
39 อนุสนธิ์ อัตถปัญโญ 2
40 วราห์ เทพาหุดี 2
41 สุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล 2
42 เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ 2
43 ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน 2
44 ยนต์ มุสิก 2
45 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 2
46 อรพินท์ จินตสถาพร 2
47 สุพรรณนิจ พลเสน 1
48 พรรณนภา ศักดิ์สูง 1
49 พันธุ์ ช. พหลโยธิน 1
50 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 1
51 สมพร มูลมั่งมี 1
52 มาเรียม กอสนาน 1
53 ดวงทิพย์ มูลมั่งมี 1
54 อรรัตน์ มงคลพร 1
55 ดร.บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล 1
56 วิเชียร ยงมานิตชัย 1
57 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
58 รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม 1
59 ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ 1
60 นายวีระศักดิ์ คงฤทธิ์ 1
61 ปฐมา จาตกานนท์ 1
62 เอ็จ สโรบล 1
63 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
64 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
65 Kampanat Vijitsrikamol 1
66 สิริกุล วะสี 1
67 จารึก สิงหปรีชา 1
68 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
69 สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล 1
70 ทศพล พรพรหม 1
71 นายถาวร ปั้นตระกูล 1
72 นส.พิไลวรรณ บุญสิน 1
73 ยุพา มงคลสุข 1
74 นนทวิทย์ อารีย์ชน 1
75 สรณัฏฐ์ ศิริสวย 1
76 สิงหา เลิศวรปัญญา 1
77 นายสันติชัย ชีวะชัยพิมล 1
78 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 1
79 นส.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 1
80 นายมีชัย ลัดดี 1
81 จริยา จันทร์ไพแสง 1
82 นส.สุพรรณิกา ชนาวิรัตน์ 1
83 เดชรัต สุขกำเนิด 1
84 อัชฉราภรณ์ ศรีสว่าง 1
85 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
86 เอื้อ สิริจินดา 1
87 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
88 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
89 วินัย พุทธกูล 1
90 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
91 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
92 อานนท์ เจริญมูล 1
93 ปิติ กันตังกุล 1
94 วรรณวิภา เกษม 1
95 โสภิณ ทองปาน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2553 5
3 2552 6
4 2551 9
5 2550 7
6 2549 1
7 2548 4
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 2
11 2544 1
12 2543 1
13 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการผลิตข้าวในประเทศไทย
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคคลากรด้านการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย กรณีงานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2553
3 ความเป็นพลวัตของเศรษฐกิจการผลิตข้าวของไทยและการมองไปข้างหน้า
4 การประเมินผลกระทบโครงการการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน(ข้าวและอ้อย)
5 การประเมินผลกระทบของชุดโครงการการพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อพันธุ์ไทยเชิงพาณิชย์
6 สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
7 ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ต่อผลผลิตข้าวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
8 การติดตามและประเมินผลโครงการ
9 การศึกษาวิจัยระบบ Logistics และ Supply Chain ผลไม้ และผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดส่งออกไปประเทศในเอเชียปี 2552 (กรณีศึกษาเส้นทาง R3E และ R3W)
10 การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าของโครงการหลวง: การศึกษาสถานภาพการแข่งขันของสินค้าพืชผัก ผลไม้ และกาแฟของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้เขตการค้าเสรี
11 ความเป็นพลวัตของเศรษฐกิจการผลิตข้าวของไทยและการมองไปข้างหน้า
12 โครงการวิจัยการเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของอาหารไทย(สินค้าข้าวสำหรับปี 2552)
13 ความเป็นพลวัตของเศรษฐกิจการผลิตของข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า
ปี พ.ศ. 2551
14 Establishment and Management of Database on Vulnerability Issues in Thailand
15 Measuring the Impact of Rockefeller foundation
16 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
17 การประเมินผลกระทบของชุดโครงการการพัฒนาการผลิตหอยเป๋าฮื้อเชิงพาณิชย์ในระบบการทำฟาร์มบนบก
18 การประเมินผลกระทบโครงการการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน (ข้าวและอ้อย)
19 การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของโครงการหลวง
20 คุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต การตลาด และการบริโภคผลไม้ที่สำคัญของภาคเหนือของไทย (ปีที่ 2)
21 ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปีเพาะปลูก 2549/50
22 การวิเคราะห์ตลาดส่งออกข้าวของไทย
ปี พ.ศ. 2550
23 Food and Agricultural Marketing Projection Model development
24 การจัดทำเนื้อหาและข้อมูลสินค้าข้าวสำหรับโครงการศูนย์พัฒนาความรู้การซื้อขายล่วงหน้า
25 รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการชุดทดสอบคลอรีนสำหรับน้ำดื่มและน้ำในสระว่ายน้ำ
26 รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างและวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
27 รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์
28 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลจากวัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศไทย
29 การวิเคราะห์โครงสร้างและปัจจัยที่กำหนดรายได้ของครัวเรือนเกษตรผู้ถือครองที่ดินแบบมีเงื่อนไขในเขตปฏิรูปที่ดิน นิคมสหกรณ์ และนิคมสร้างตนเอง
ปี พ.ศ. 2549
30 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงตลาดและพยากรณ์ราคายางพาราแผ่นรมควันชั้นที่ 3 ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
31 การบริโภคภายในประเทศและการส่งออกสินค้าผลไม้ของไทย(ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเรื่อง Sustainable Land Use and Rural Development in Mountainous Areas of South East Asia) (ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-ยุโรป เยอรมัน))
32 การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากงานวิจัย
33 การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านการประเมินผลการทบทางเศรษฐศาสตร์จากงานวิจัย
34 โครงการ การประเมินผลสำเร็จของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตสตรอเบอร์รี่ภายใต้เงินสนับสนุนของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2547
35 การศึกษาผลสำเร็จของงานวิจัยเกษตรที่สูงโครงการหลวงในการพัฒนาเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2546
36 การศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
37 การติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของทบวงมหาวิทยาลัย
38 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรในจังหวัดขอนแก่น และสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2544
39 การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียภายใต้การสนับสนุนจาก ACIAR
ปี พ.ศ. 2543
40 โครงการสำรวจสถานะและองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์การเกษตร