ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพร สง่าวงศ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งจากการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ร่วมกับการกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา บ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
2 การประมาณปริมาณฝน ด้วยข้อมูลดาวเทียม สำหรับภาคเหนือของประเทศไทย
3 การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและการผลิตพืชเชิงพาณิชย์ ในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
4 ความเป็นพลวัตของรูปแบบและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตไร่ถาวรของชาวปกาเกอะญอ ภายใต้การผลิตแบบเข้มข้นและการควบคุมพื้นที่โดยรัฐ : กรณีศึกษาหมู่บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
5 การวิเคราะห์วิธีปรับเน้นคุณภาพข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อจำแนกพื้นที่ปลูกฝิ่นบริเวณพื้นที่สูง ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
6 ความขัดแย้งเรื่องน้ำ จากการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างเข้ม : กรณีศึกษาชุมชนในลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
7 ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง ของทรัพยากรป่าไม้โดยการจัดการร่วม : กรณีศึกษาบ้านห้วยขนุน ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่