ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพร ภูติยานันต์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกษร นันทจิต 21
2 ศิริพร โอโกโนกิ 7
3 ชนกพร เผ่าศิริ 6
4 ประภาส ภูเวียง 6
5 สาครรัตน์ คงขุนเทียน 6
6 สุรพล นธการกิจกุล 5
7 บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ 5
8 อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา 5
9 นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา 5
10 บุญสม เหลี่ยวเรืองรัตน์ 4
11 บรรยง คันธวะ 4
12 ศิริวิภา ปิยะมงคล 3
13 วรรณดี แต้โสตถิกุล 3
14 ชัชศรี เขื่อนสุวรรณ 3
15 ประกายมุกด์ สาหร่ายทอง 3
16 ดวงพร วินิจกุล 3
17 บงกชวรรณ สุตะพาหะ 2
18 พีรพรรณ โปธาเจริญ 2
19 อำไพ พฤติวรพงศ์กุล 2
20 ประภาศ ภูเวียง 2
21 ศิริวุฒิ สุขขี 2
22 วรรณนรี เจริญทรัพย์ 2
23 จันทนา คำวรรณ 2
24 มนัสนันท์ บุญชู 2
25 สุนีย์ จันทร์สกาว 2
26 สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
28 สิริพร แจ้งสุทธิวรวัฒน์ 1
29 ประดิษฐา อินทรโฆสิต 1
30 ณัฐา โพธาภรณ์ 1
31 ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา 1
32 วีณัน บัณฑิตย์ 1
33 จามจุรี โสตถิกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 4
3 2552 15
4 2551 3
5 2550 7
6 2549 2
7 2548 2
8 2546 1
9 2545 2
10 2544 3
11 2543 1
12 2542 1
13 2535 1
14 2534 1
15 2515 1
16 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประยุกต์ใช้แฝกที่ปลูกโดยเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้ทางทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2553
2 เอกลักษณ์ทางเภสัชเวท ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต้านเชื้อราในช่องปาก และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากสารสกัดจันทน์แปดกลีบ เพื่อใช้ทางทันตกรรม
3 นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในทางทันตกรรมของพืชท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ : หญ้าแฝก
4 เอกลักษณ์ทางเภสัชเวท ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต้านเชื้อราในช่องปาก และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากสารสกัดจันทน์แปดกลีบ เพื่อใช้ทางทันตกรรม
5 การขยายพันธุ์และความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชที่มีศักยภาพสำหรับงานอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2552
6 สถานการณ์ด้านการบริโภคและการควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มชาเขียวในประเทศไทย
7 การศึกษามาตรฐานทางเภสัชเวทความเป็นพิษ ฤทธิ์ด้านเชื้อราในช่องปากและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมของสารสกัดจันทร์แปดกลีบทางเภสัชเวท
8 การตรวจเอกลักษณ์และการหาปริมาณสารสังเคราะห์ให้ความหวานแทนน้ำตาล, แอสปาเทม
9 การศึกษามาตรฐานทางเภสัชเวทฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย เชื้อรา และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากสารสกัดใบฟักข้าวรักษาโรคผิวหนัง
10 สถานการณ์ด้านการบริโภคและการควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มชาเขียวในประเทศไทย
11 การศึกษามาตรฐานทางเภสัชเวท ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต้านเชื้อราในช่องปาก และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมของสารสกัดจากจันทน์แปดกลีบเพื่อใช้ในทางทันตกรรม
12 มาตรฐานจันทน์แปดกลีบทางเภสัชเวท
13 การสกัดและแยกสารสำคัญจากจันทน์แปดกลีบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ในทางทันตกรรม
14 การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดจันทน์แปดกลีบเพื่อใช้ทางทันตกรรม
15 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราแคนดิดาอัลบิแคนส์ในช่องปากของสารสกัดสกัดที่แยกได้จากจันทน์แปดกลีบ
16 การศึกษาพิษของสารสกัดจากจันทน์แปดกลีบต่อเซลล์เพาะเลี้ยงจากช่องปากมนุษย์
17 การวิจัยและพัฒนาตำรับยาของสารสกัดจันทน์แปดกลีบ
18 การตรวจเอกลักษณ์และการหาปริมาณสารสังเคราะห์ ให้ความหวานแทนน้ำตาล, แอสปาเทม
19 สถานการณ์ด้านการบริโภค และการควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มชาเขียวในประเทศไทย
20 เอกลักษณ์ทางเภสัชเวท ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต้านเชื้อราในช่องปาก และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากสารสกัดจันทน์แปดกลีบ เพื่อใช้ทางทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2551
21 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม เพื่อศึกษามาตรฐานทางเภสัชเวท ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและเชื้อรา การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฟักข้าวเพื่อใช้รักษาโรคผิวหนัง
22 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดลูกใต้ใบ
23 การศึกษามาตรฐานทางเภสัชเวท ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย & เชื้อรา และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ จากสารสกัดใบฟักข้าวรักษาโรคผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2550
24 นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในทางทันตกรรมของพืชท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ : หญ้าแฝก
25 ชนิดและปริมาณสีสังเคราะห์ในน้ำองุ่นที่เป็นเครื่องดื่มในภาชนะปิดสนิท
26 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดลูกใต้ใบ
27 มาตรฐานพืชสมุนไพรทางเภสัชเวท
28 ชนิดและปริมาณสีสังเคราะห์ในน้ำองุ่นที่เป็นเครื่องดื่มในภาชนะปิดสนิท
29 ชนิดและปริมาณสีสังเคราะห์ในน้ำองุ่น ที่เป็นเครื่องดื่มในภาชนะปิดสนิท
30 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ของสารสกัดลูกใต้ใบ
ปี พ.ศ. 2549
31 การวิเคราะห์หาปริมาณคลอแรมเฟนิคอลที่ตกค้างในน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่
32 การวิเคราะห์หาปริมาณคลอแรมเฟนิคอลที่ตกค้างในน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่
ปี พ.ศ. 2548
33 มาตรฐานพืชสมุนไพรทางเภสัชเวท
34 มาตรฐานพืชสมุนไพรทางเภสัชเวท
ปี พ.ศ. 2546
35 การปนปลอมยาสังเคราะห์ในยาสมุนไพรไทย ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
ปี พ.ศ. 2545
36 พฤติกรรมการบริโภคอาหารกับการแพทย์แผนไทย
37 ฤทธิ์ต้านจุลชีพของใบขันทองพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
38 พฤติกรรมการบริโภคอาหารกับการแพทย์แผนไทย
39 ฤทธิ์ต้านจุลชีพของใบขันทองพยาบาท
40 อาหารแสลงกับการแพทย์แผนไทย
ปี พ.ศ. 2543
41 อาหารแสลงกับการแพทย์แผนไทย
ปี พ.ศ. 2542
42 การตรวจเอกลักษณ์ทางเพสัชเวชและฤทธิ์ต้านจุลชีพของหญ้าแฝก
ปี พ.ศ. 2535
43 การตรวจเอกลักษณ์ทางเพสัชเวชและฤทธิ์ต้านจุลชีพของหญ้าแฝก
ปี พ.ศ. 2534
44 ตำราการตรวจเอกลักษณ์พืชสมุนไพร เล่ม 4 กระเทียม
ปี พ.ศ. 2515
45 การศึกษาอุณหภูมิของใบไม้ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ กัน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
46 ตำราการตรวจเอกลักษณ์พืชสมุนไพร เล่ม 4 กระเทียม
47 การตรวจเอกลักษณ์และการหาปริมาณสารสังเคราะห์ให้ความหวานแทนน้ำตาล, แอสปาเทม
48 การศึกษามาตรฐานทางเภสัชเวทฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย เชื้อรา และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากสารสกัดใบฟักข้าวรักษาโรคผิวหนัง