ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพร พรมดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 ศิริชัย ศิริกายะ 1
3 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
4 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
5 Srilert Chotpantarat 1
6 Chalermpol Leevailoj 1
7 Boonchai Sangpetngam 1
8 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
9 Vanida Chantarateptawan 1
10 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
11 กาญจนา แก้วเทพ 1
12 Jaitip Paiboon 1
13 วัฒนชัย สมิทธากร 1
14 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
15 Wilai Anomasiri 1
16 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
17 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
18 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
19 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
20 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
22 วิไล ชินธเนศ 1
23 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
24 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
27 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
28 คัคนางค์ มณีศรี 1
29 อุทัย บุญประเสริฐ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
31 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
33 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
34 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
35 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
36 Somying Tumwasorn 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
38 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
39 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
40 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
41 สุมา เมืองใย 1
42 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
43 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
44 วิมล เหมะจันทร 1
45 ละอองทิพย์ เหมะ 1
46 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
47 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
48 พรรณี กาญจนพลู 1
49 Chakkaphan Sutthirat 1
50 ๋Janes, Gavin W. 1
51 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
52 รุ่งราวี ทองกันยา 1
53 ชอุ่ม มลิลา 1
54 ประคอง ชอบเสียง 1
55 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
56 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
57 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
58 Puttipongse Varavudhi 1
59 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
60 Vimolmas Lipipun 1
61 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
62 Garnpimol C. Ritthidej 1
63 Supa Chantharasakul 1
64 Kittisak Likhitwitayawuid 1
65 Panee Boonthavi 1
66 Sumphan Wongseripipatana 1
67 มยุรี ตันติสิระ 1
68 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
69 Sompol Sanguanrungsirikul 1
70 Naiyana Chaiyabutr 1
71 Kitpramuk Tantayaporn 1
72 Ampa Luiengpirom 1
73 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
74 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
75 บรรจง คณะวรรณ 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
78 Chariya Uiyyasathian 1
79 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
80 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
81 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
82 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
83 Waraporn Siriterm 1
84 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
85 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
86 Acom Sornsute 1
87 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
88 ศุกันยา ห้วยผัด 1
89 กระมล ทองธรรมชาติ 1
90 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
91 สมชัย วัฒนการุณ 1
92 Pantharee Boonsatorn 1
93 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
94 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
95 Kasidit Nootong 1
96 Anawatch Mitpratan 1
97 นภสร โกวรรธนะกุล 1
98 Phanphen Wattanaarsakit 1
99 วินัย งามแสง 1
100 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
101 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
102 สุมิตรา พูลทอง 1
103 Yeshey Penjor 1
104 กำจัด มงคลกุล 1
105 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
106 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
107 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
108 Chayaporn Supachartwong 1
109 สิทธิพร แอกทอง 1
110 Jittima Chatchawansaisin 1
111 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
112 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
113 Chonticha Srisawang 1
114 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
115 Thanathon Sesuk 1
116 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
117 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
118 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
119 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
120 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
121 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
122 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
123 ไววิทย์ พุทธารี 1
124 วาสนา เสียงดัง 1
125 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
126 สำเริง แย้มโสภี 1
127 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
128 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
129 วัลลภ แย้มเหมือน 1
130 สุวิชา ทองสิมา 1
131 สายฝน ควรผดุง 1
132 สิริพร สิวราวุฒิ 1
133 Pornpimol Muanjai 1
134 Varunee Padmasankh 1
135 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
136 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
137 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
138 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
139 Suchin Arunsawatwong 1
140 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
141 สุวดี ยาป่าคาย 1
142 กมลชนก ยวดยง 1
143 อวย เกตุสิงห์ 1
144 เอกชัย อดุลยธรรม 1
145 Walaisiri Muangsiri 1
146 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
147 Rajalida Lipikorn 1
148 Thada Jirajaras 1
149 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
150 ประธาน ดาบเพชร 1
151 ธวัชชัย สันติสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 1
3 2538 1