ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพร พรมดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 Waraporn Siriterm 1
3 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
4 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
5 Kasidit Nootong 1
6 สิทธิพร แอกทอง 1
7 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
8 Chayaporn Supachartwong 1
9 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
10 Anawatch Mitpratan 1
11 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
12 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
13 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
14 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
15 Acom Sornsute 1
16 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
17 Chariya Uiyyasathian 1
18 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
19 Jittima Chatchawansaisin 1
20 Chonticha Srisawang 1
21 สุมิตรา พูลทอง 1
22 Yeshey Penjor 1
23 กำจัด มงคลกุล 1
24 รุ่งราวี ทองกันยา 1
25 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
26 ประคอง ชอบเสียง 1
27 ชอุ่ม มลิลา 1
28 ๋Janes, Gavin W. 1
29 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
30 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
31 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
32 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
33 Pantharee Boonsatorn 1
34 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
35 วินัย งามแสง 1
36 นภสร โกวรรธนะกุล 1
37 Phanphen Wattanaarsakit 1
38 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
39 สมชัย วัฒนการุณ 1
40 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
41 ไววิทย์ พุทธารี 1
42 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
43 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
44 Pornpimol Muanjai 1
45 Walaisiri Muangsiri 1
46 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
47 Varunee Padmasankh 1
48 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
49 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
50 สายฝน ควรผดุง 1
51 สิริพร สิวราวุฒิ 1
52 สุวิชา ทองสิมา 1
53 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
54 วาสนา เสียงดัง 1
55 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
56 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
57 เอกชัย อดุลยธรรม 1
58 Rajalida Lipikorn 1
59 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
60 สุวดี ยาป่าคาย 1
61 Suchin Arunsawatwong 1
62 Thanathon Sesuk 1
63 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
64 ศุกันยา ห้วยผัด 1
65 กระมล ทองธรรมชาติ 1
66 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
67 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
68 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
69 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
70 ประธาน ดาบเพชร 1
71 Thada Jirajaras 1
72 อวย เกตุสิงห์ 1
73 กมลชนก ยวดยง 1
74 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
75 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
76 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
77 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
78 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
79 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
80 Boonchai Sangpetngam 1
81 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
83 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
85 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
86 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
87 Chalermpol Leevailoj 1
88 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
89 Vanida Chantarateptawan 1
90 กาญจนา แก้วเทพ 1
91 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
92 ศิริชัย ศิริกายะ 1
93 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
94 Srilert Chotpantarat 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
96 Somying Tumwasorn 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
100 ธวัชชัย สันติสุข 1
101 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
102 วัลลภ แย้มเหมือน 1
103 สำเริง แย้มโสภี 1
104 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
106 คัคนางค์ มณีศรี 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
108 อุทัย บุญประเสริฐ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
110 วิไล ชินธเนศ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
113 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
114 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
115 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
116 Kitpramuk Tantayaporn 1
117 Puttipongse Varavudhi 1
118 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
119 Naiyana Chaiyabutr 1
120 Sompol Sanguanrungsirikul 1
121 บรรจง คณะวรรณ 1
122 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
123 Ampa Luiengpirom 1
124 ละอองทิพย์ เหมะ 1
125 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
126 สุมา เมืองใย 1
127 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
128 พรรณี กาญจนพลู 1
129 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
130 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
131 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
132 วิมล เหมะจันทร 1
133 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
134 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
135 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
136 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
137 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
138 วัฒนชัย สมิทธากร 1
139 Jaitip Paiboon 1
140 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
141 Wilai Anomasiri 1
142 Kittisak Likhitwitayawuid 1
143 Panee Boonthavi 1
144 Vimolmas Lipipun 1
145 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
146 มยุรี ตันติสิระ 1
147 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
148 Garnpimol C. Ritthidej 1
149 Sumphan Wongseripipatana 1
150 Supa Chantharasakul 1
151 Chakkaphan Sutthirat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 1
3 2538 1