ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพร พรมดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 Kasidit Nootong 1
3 Waraporn Siriterm 1
4 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
5 Anawatch Mitpratan 1
6 Chayaporn Supachartwong 1
7 Jittima Chatchawansaisin 1
8 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
9 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
10 สิทธิพร แอกทอง 1
11 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
12 Acom Sornsute 1
13 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
14 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
15 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
16 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
17 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
18 Chariya Uiyyasathian 1
19 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
20 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
21 รุ่งราวี ทองกันยา 1
22 สุมิตรา พูลทอง 1
23 Yeshey Penjor 1
24 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
25 ๋Janes, Gavin W. 1
26 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
27 ประคอง ชอบเสียง 1
28 ชอุ่ม มลิลา 1
29 กำจัด มงคลกุล 1
30 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
31 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
32 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
33 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
34 วินัย งามแสง 1
35 Phanphen Wattanaarsakit 1
36 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
37 นภสร โกวรรธนะกุล 1
38 Chonticha Srisawang 1
39 Pantharee Boonsatorn 1
40 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
41 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
42 ไววิทย์ พุทธารี 1
43 Pornpimol Muanjai 1
44 Varunee Padmasankh 1
45 เอกชัย อดุลยธรรม 1
46 Walaisiri Muangsiri 1
47 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
48 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
49 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
50 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
51 สายฝน ควรผดุง 1
52 สิริพร สิวราวุฒิ 1
53 วาสนา เสียงดัง 1
54 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
55 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
56 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
57 Rajalida Lipikorn 1
58 Thada Jirajaras 1
59 Thanathon Sesuk 1
60 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
61 สุวดี ยาป่าคาย 1
62 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
63 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
64 สมชัย วัฒนการุณ 1
65 ศุกันยา ห้วยผัด 1
66 กระมล ทองธรรมชาติ 1
67 Suchin Arunsawatwong 1
68 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
69 อวย เกตุสิงห์ 1
70 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
71 ประธาน ดาบเพชร 1
72 กมลชนก ยวดยง 1
73 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
74 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
75 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
76 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
77 Chakkaphan Sutthirat 1
78 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
79 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
80 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
82 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
84 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
86 Boonchai Sangpetngam 1
87 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
88 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
89 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
90 Vanida Chantarateptawan 1
91 ศิริชัย ศิริกายะ 1
92 Srilert Chotpantarat 1
93 Chalermpol Leevailoj 1
94 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
95 Somying Tumwasorn 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
97 ธวัชชัย สันติสุข 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
100 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
101 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
102 สุวิชา ทองสิมา 1
103 วัลลภ แย้มเหมือน 1
104 สำเริง แย้มโสภี 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
106 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
107 วิไล ชินธเนศ 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
109 อุทัย บุญประเสริฐ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
111 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
112 คัคนางค์ มณีศรี 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
114 กาญจนา แก้วเทพ 1
115 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
116 Naiyana Chaiyabutr 1
117 Kitpramuk Tantayaporn 1
118 Puttipongse Varavudhi 1
119 Sompol Sanguanrungsirikul 1
120 Ampa Luiengpirom 1
121 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
122 บรรจง คณะวรรณ 1
123 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
124 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
125 ละอองทิพย์ เหมะ 1
126 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
127 สุมา เมืองใย 1
128 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
129 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
130 วิมล เหมะจันทร 1
131 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
132 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
133 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
134 มยุรี ตันติสิระ 1
135 วัฒนชัย สมิทธากร 1
136 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
137 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
138 Jaitip Paiboon 1
139 Wilai Anomasiri 1
140 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
141 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
142 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
143 Kittisak Likhitwitayawuid 1
144 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
145 Vimolmas Lipipun 1
146 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
147 Garnpimol C. Ritthidej 1
148 Supa Chantharasakul 1
149 Panee Boonthavi 1
150 Sumphan Wongseripipatana 1
151 พรรณี กาญจนพลู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 1
3 2538 1