ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพร พรมดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 Boonchai Sangpetngam 1
3 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
4 Chalermpol Leevailoj 1
5 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
6 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
7 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
9 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
10 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
11 Srilert Chotpantarat 1
12 กาญจนา แก้วเทพ 1
13 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
14 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
15 Vanida Chantarateptawan 1
16 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
17 ศิริชัย ศิริกายะ 1
18 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
19 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
22 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
23 คัคนางค์ มณีศรี 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
26 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
27 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
28 ธวัชชัย สันติสุข 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
30 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
32 Somying Tumwasorn 1
33 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
34 อุทัย บุญประเสริฐ 1
35 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
37 วิไล ชินธเนศ 1
38 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
39 Wilai Anomasiri 1
40 ละอองทิพย์ เหมะ 1
41 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
42 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
43 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
44 Puttipongse Varavudhi 1
45 Sompol Sanguanrungsirikul 1
46 Naiyana Chaiyabutr 1
47 Kitpramuk Tantayaporn 1
48 วิมล เหมะจันทร 1
49 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
50 Chakkaphan Sutthirat 1
51 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
52 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
53 พรรณี กาญจนพลู 1
54 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
55 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
56 สุมา เมืองใย 1
57 Ampa Luiengpirom 1
58 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
59 Kittisak Likhitwitayawuid 1
60 Panee Boonthavi 1
61 Sumphan Wongseripipatana 1
62 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
63 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
64 Jaitip Paiboon 1
65 วัฒนชัย สมิทธากร 1
66 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
67 Supa Chantharasakul 1
68 Garnpimol C. Ritthidej 1
69 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
70 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
71 บรรจง คณะวรรณ 1
72 มยุรี ตันติสิระ 1
73 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
74 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
75 Vimolmas Lipipun 1
76 สำเริง แย้มโสภี 1
77 วัลลภ แย้มเหมือน 1
78 Waraporn Siriterm 1
79 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
80 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
81 Kasidit Nootong 1
82 Anawatch Mitpratan 1
83 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
84 Chayaporn Supachartwong 1
85 สิทธิพร แอกทอง 1
86 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
87 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
88 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
89 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
90 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
91 Acom Sornsute 1
92 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
93 Chariya Uiyyasathian 1
94 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
95 Jittima Chatchawansaisin 1
96 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
97 สุมิตรา พูลทอง 1
98 Yeshey Penjor 1
99 กำจัด มงคลกุล 1
100 รุ่งราวี ทองกันยา 1
101 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
102 ประคอง ชอบเสียง 1
103 ชอุ่ม มลิลา 1
104 ๋Janes, Gavin W. 1
105 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
106 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
107 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
108 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
109 Chonticha Srisawang 1
110 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
111 วินัย งามแสง 1
112 นภสร โกวรรธนะกุล 1
113 Phanphen Wattanaarsakit 1
114 Pantharee Boonsatorn 1
115 สมชัย วัฒนการุณ 1
116 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
117 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
118 ไววิทย์ พุทธารี 1
119 Pornpimol Muanjai 1
120 Varunee Padmasankh 1
121 เอกชัย อดุลยธรรม 1
122 Walaisiri Muangsiri 1
123 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
124 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
125 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
126 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
127 สายฝน ควรผดุง 1
128 สิริพร สิวราวุฒิ 1
129 วาสนา เสียงดัง 1
130 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
131 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
132 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
133 Rajalida Lipikorn 1
134 Thada Jirajaras 1
135 Thanathon Sesuk 1
136 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
137 สุวดี ยาป่าคาย 1
138 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
139 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
140 ศุกันยา ห้วยผัด 1
141 กระมล ทองธรรมชาติ 1
142 Suchin Arunsawatwong 1
143 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
144 อวย เกตุสิงห์ 1
145 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
146 ประธาน ดาบเพชร 1
147 กมลชนก ยวดยง 1
148 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
149 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
150 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
151 สุวิชา ทองสิมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 1
3 2538 1