ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพงษ์ แตงตาด
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สมพงษ์ แตงดาต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้นสำหรับคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1
2 ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย วิชาประวัติดนตรีไทย เรื่องประวัติเครื่องดนตรีไทย สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2551
3 ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ทันตสุขภาพ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2
4 ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5 ชุดฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย เรื่อง การป้องกันและกำจัดมัลแวร์คอมพิวเตอร์ สำหรับครูสายผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
6 ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย วิชาประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับนักศึกษาโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง พรรณไม้จิ๋วในแก้ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย 3
8 ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2
9 ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บเสมือนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
10 ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงที่กระทำต่อวัตถุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2
ปี พ.ศ. 2519
11 ความคิดเห็นของผู้ปกครองในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก