ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 13
2 รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ 10
3 ปิยะ กิตติภาดากุล 4
4 ชุติ ม่วงประเสริฐ 4
5 พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ 3
6 พัชรียา บุญกอแก้ว 2
7 ศักดา อินทรวิชัย 2
8 พรเทพ อนุสสรนิติสาร 2
9 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 2
10 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 2
11 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
12 วิมล รอดเพ็ชร 1
13 ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 1
14 พบสิทธิ์ กมลเวชช 1
15 นางสาวไฉไล กองทอง 1
16 Somphong Jedsadathumsathit 1
17 ศุภกิตต์ สายสุนทร 1
18 สาวิตรี ศิลลา 1
19 เกรียงไกร แก้วตระกูงพงษ์ 1
20 Han.Jurgen Tantau 1
21 บัณฑูร ชุนสิทธิ์ 1
22 ปราณี ฮัมเมอลิ้งค์ 1
23 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 1
24 นิพนธ์ ทวีชัย 1
25 ดวงพร สุวรรณกุล 1
26 เรวัต เลิศฤทัยโยธิน 1
27 กุมุท สังขศิลา 1
28 อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ 1
29 ชุติมา ไวศรายุทธ์ 1
30 นรินทร์ สมบูรณ์สาร 1
31 อุลัย ศิริศรี 1
32 พรทิพย์ พรสุริยา 1
33 น.ส.ปนัดดา ประมวลทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 6
2 2555 2
3 2554 5
4 2553 1
5 2551 1
6 2549 2
7 2547 2
8 2541 1
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ใช้เครื่องจักรกลเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2 การออกแบบและพัฒนาระบบการตามสอบเพื่อการบริหารโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหารภายใต้ตรารับรอง Q
3 การใช้ภาพถ่ายดิจิตอลประเมินดัชนีพื้นที่ใบของข้าว
4 โครงการจัดทำข้อเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารจัดการและการบัญชี เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ในอนาคต
5 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของเกษตรกร
6 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผลผลิตเกษตรจากพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิงตอนบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อการบริหารชีวมวลเข้าสู่โรงงานผลิตพลังงานจากชีวมวล
8 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผลผลิตเกษตรจากพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิงตอนบน)
ปี พ.ศ. 2554
9 การออกแบบและพัฒนาเครื่องโรยเมล็ดข้าวแบบเป็นแถวในนาน้ำตม ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์
10 โครงการพัฒนาชุดตรวจวัดอุณหภูมิชนิดสื่อสารแบบไร้สาย
11 โครงการพัฒนาต้นแบบหน้าจอการไหลเวียนของระบบสารสนเทศ สำหรับ อ.ส.ค.
12 โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานระบบการบริหารข้อมูลด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตรด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับ(กรณีศึกษา โลจิสติกส์ของกล้วยไข่เพื่อการส่งออก)
13 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงใบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารกับต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2553
14 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการฟาร์มในไร่สับปะรด
ปี พ.ศ. 2551
15 ผลกระทบต่อเครื่องยนต์ดีเซลจากการใช้น้ำมันสบู่ดำ เป็นเชื้อเพลิงทดแทน สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
ปี พ.ศ. 2549
16 การผลิตมะเขือเทศภายใต้สภาพโรงเรือนในประเทศไทย
17 โครงการย่อย ลักษณะที่เหมาะสมของโรงเรือนปลูกพืชเพื่อการผลิตพืชผักในเขตร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2547
18 การผลิตหน่อไม้ฝรั่งแบบครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและการส่งออก
19 การศึกษาและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรกรรมขนาดเล็กเพื่อใช้ในการเขตกรรม
ปี พ.ศ. 2541
20 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการคำนวณสูตรอาหารสัตว์