ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมชาย เอี่ยมอ่อง 3
2 สมพล สงวนรังศิริกุล 3
3 เพชร รอดอารีย์ 2
4 วรรณี นิธิยานันท์ 2
5 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
6 อัมพิกา มังคละพฤกษ์ 2
7 นิมิต เตชไกรชนะ 1
8 บุญเอก จันศิริมงคล 1
9 อุทิศ ดีสมโชค 1
10 ศักดิ์ชัย ปาละวัฒน์ 1
11 เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ 1
12 เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ 1
13 ชัยชน โลว์เจริญกูล 1
14 สมพร วงศ์เราประเสริฐ 1
15 พันธ์ศักดิ์ กังสวิวัฒน์ 1
16 พงศ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ 1
17 วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล 1
18 สุพีชา วิทยเลิศปัญญา 1
19 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
20 ลลิตา วัฒนะจรรยา 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
22 ณัฐนิช ลิมปิสุข 1
23 พิสุทธิ์ กตเวทิน 1
24 อภิญญา คันธา 1
25 ชนิตร์นันทร์ ฮาดดา 1
26 สุมิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ 1
27 สมลักษณ์ จึงสมาน 1
28 วิทยา ศรีดามา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2550 3
3 2549 1
4 2546 2
5 2545 3
6 2543 1
7 2542 1
8 2540 4
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การเกิดโรคกระดูกพรุนในผู้ป่วยโรคลมชักไทยที่กินยากันชักระยะยาว
ปี พ.ศ. 2550
2 การศึกษาประสิทธิภาพและรูปแบบการดูแลรักษาโรคเบาหวานในเวชปฏิบัติจริงในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
3 การศึกษาค่าความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลตลอด 24 ชั่วโมงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไตวายเรื้อรังและได้รับการล้างไตทางหน้าท้องโดยใช้เครื่องตรวจวัดน้ำตาลแบบต่อเนื่อง
4 ค่าอ้างอิงของระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยที่มีภาวะฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดฮีโมโกลบินอีที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน โดยวิธีทางอิมมูนในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2549
5 การทดสอบความไวและความจำเพาะของวิธีทิน เลเยอร์ โครมาโทกราฟีในการตรวจกรองสารสังเคราะห์สเตียรอยด์จากยาชุดและยาลูกกลอนของผู้ป่วยที่สงสัยภาวะต่อมหมวกไตบกพร่อง
ปี พ.ศ. 2546
6 ผลของยาไพโอกลิตาโซนต่อปริมาณทีจีเอฟเบตาในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแมคโครอัลบูมินนูเรีย
7 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการให้ยาแคลเซียมเสริมหลังอาหาร 2 มื้อกับการให้ก่อนนอนครั้งเดียวเป็นเวลา 2 สัปดาห์ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับ ซี-เทอร์มินอล เทลโลเปปไทด์ครอสลิงค์และระดับพาราธัยรอยด์ฮอร์โมนในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีภาวะกระดูกบางอายุ 60-70 ปี
ปี พ.ศ. 2545
8 ผลของการออกกำลังกายภายหลังจากรับประทานอาหาร ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง
9 ผลของการออกกำลังกายระดับปานกลางก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็น ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
10 ประสิทธิผลของการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองที่บ้านขณะก่อนและหลังรับประทานอาหารต่อผลการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่รักษาด้วยยาฉีดอินสุลิน
ปี พ.ศ. 2543
11 การพัฒนาความสามารถในการออกกำลังกายของผู้ป่วยฮัยเปอร์ธัยรอยด์ โดยใช้ยาต้านเบต้า
ปี พ.ศ. 2542
12 การศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดจากกระเทียม กับยาเฮชเอ็มจีโคเอรีดักเตสอินฮิบิเตอร์ ในการลดลงของระดับพลาสมาแอลดีแอลคอเลสเตอรอล ในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต
ปี พ.ศ. 2540
13 การรักษาผู้ป่วยที่มีก้อนเดี่ยวของต่อมธัยรอยด์ชนิดที่ไม่เป็นพิษ ซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยการใช้ยาธัยรอยด์ฮอร์โมน ด้วยการฉีดสารเอทธานอลเข้าก้อนผ่านทางผิวหนังโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์ ในการบอกตำแหน่งของก้อน
14 ระดับฮอร์โมนโปรแลคตินในผู้ป่วยโรคลูปุส
15 ผลของการใช้เข็มฉีดยาอินสุลินซ้ำหลายๆ ครั้ง ต่อการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อและการติดเชื้อในผู้ป่วยเบาหวาน ที่ใช้อินสุลินในการรักษาที่คลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
16 การวินิจฉัยภาวะกระดูกเสื่อมซี่งมีสาเหตุจากโรคไตวายเรื้อรัง โดยใช้คลื่นเสียงเปรียบเทียบกับการตรวจชิ้นกระดูกทางพยาธิวิทยา