ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12
3 นราธิป ธนบดีธาดา 5
4 วันชนก สุวรรณรัตน์ 4
5 สุมาลี สุขดานนท์ 3
6 สุกฤษฎิ์ โชคชัยรุ่งโรจน์ 2
7 ปิยาพร โชตินันทกุล 2
8 ปิน เลียงวิทยาคุณ 2
9 ขวัญฤทัย ปั้นทอง 2
10 ชุติพงศ์ มัธยกุล 2
11 จิรายุทธ คำเพิ่ม 2
12 วนิษฐา วัฒนวินิน 2
13 โอปอ อัครชัยพานิชย์ 2
14 สุขพัฒน์ เทียมปฐม 2
15 อิทธิพล ปานงาม 1
16 ประวิทย์ สุรนีรนาถ 1
17 ปิติ ปิติเพิ่มพูน 1
18 ธนุส ผะอบแสง 1
19 สรวิศ นฤปิติ 1
20 สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง 1
21 นารีรัตน์ โพธิกุล 1
22 สุธน นิตยาธารีกุล 1
23 ชญากานต์ มะลิวัลย์ 1
24 ธีระพล แซ่อึ่ง 1
25 ปาริฉัตร ชฎาวัฒน์ 1
26 สชา ธนศรีวนิชชัย 1
27 ประพนธ์ ชื่นชม 1
28 มรกต คงนคร 1
29 จรัล รัตนโชตินันท์ 1
30 สกุลศักดิ์ ญาติฝูง 1
31 ศิริชัย จงจินตรักษา 1
32 ณัฐวดี ปัญญาพานิช 1
33 ปกรณ์ ตระการวชิรหัตถ์ 1
34 กุลยา วงษ์รักษา 1
35 บุรินทร์ ทั้งไพศาล 1
36 วิษารัช สัญญาลักษณ์ฤาชัย 1
37 ฐิตินันท์ ผลสุข 1
38 อสมาพร ประดุจมณีพันธุ์ 1
39 ชัชสรัญ กตัญญูคุณานนท์ 1
40 วิชช์ วิสุทธิประภา 1
41 ศิริรัตน์ นุชเครือ 1
42 บุณฑรี จันทร์กลับ 1
43 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
44 ธเนศ ทักษิณวราจาร 1
45 พิมพ์ชนก วรวัฒนนนท์ 1
46 วิรัช หิรัญ 1
47 พรชัย ท้วมปาน 1
48 สงคราม อาฮูวารี 1
49 มนัสสวาท พุกประยูร 1
50 สวิตา อรรถยุกติ 1
51 กานต์ ฉายสุริยะกุล 1
52 ธมลวรรณ พงษ์ศาสตร์ 1
53 วรเศรษฐ์ วสุจรูญลักษณ์ 1
54 วิทวัส นัคราจารย์ 1
55 สุนิษา ชตะเสวี 1
56 วีรชาติ อุควงศ์เสรี 1
57 ธาดา อาภาธณานุวัติ 1
58 ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ 1
59 ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์ 1
60 สุทธิพงษ์ มีใย 1
61 ณัฐพงศ์ สันติวัฒนธรรม 1
62 วิรัฐฏยา สุขศรี 1
63 ศิวพร จุลาภา 1
64 ปรเมษฐ์ เรืองรัติ 1
65 ปกรณ์พงศ์ โพธิพฤกษ์ 1
66 วันชัย ริ้วไพบูลย์ 1
67 คมกฤษณ์ จิระสวัสดิ์ 1
68 สิทธา โชติสุขรัตน์ 1
69 หทัยรัตน์ ด้วงสูงเนิน 1
70 นิภาพร หวังวัชรกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 6
2 2557 1
3 2556 3
4 2555 3
5 2554 4
6 2553 7
7 2552 6
8 2551 4
9 2550 6
10 2549 13
11 2548 6
12 2547 2
13 2546 6
14 2545 8
15 2544 2
16 2543 4
17 2542 2
18 2541 3
19 2537 1
20 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ระบบการจองการจัดส่งด้วยรถบรรทุก
2 ระบบการจองการจัดส่งด้วยรถบรรทุก
3 การวิเคราะห์หาอัตราการหมุนเวียนพนักงานขับรถบรรทุกสำหรับบริษัทขนส่ง
4 ระบบการจัดตารางการซ่อมบำรุงรถบรรทุกและการจัดการอะไหล่คงคลัง
5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเปลี่ยนอาชีพของพนักงานขับรถบรรทุก
6 การพัฒนาการจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้วิธีการเลือกสรรรายการสินค้าที่เหมาะสม : กรณีศึกษา สินค้าชุดผ้าปูที่นอน
ปี พ.ศ. 2557
7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางหน่วยงานจัดซื้อระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2556
8 การประยุกต์ใช้แบบจำลองสถานการณ์ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการหยิบสินค้า
9 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดแคลนพนักงานคลังสินค้าที่เกิดขึ้นในระดับอุตสาหกรรมและระดับธุรกิจ
10 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขาดแคลนพนักงานขับรถบรรทุกในระดับอุตสาหกรรมและระดับธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2555
11 การวิเคราะห์ต้นทุนและความสูญเสียจากการขนส่งสินค้าเกษตร กรณีศึกษา การขนส่งผักกะหล่ำปลีในจังหวัดเชียงใหม่
12 การวิเคราะห์ความสูญเปล่าในการขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง
13 การวิเคราะห์ต้นทุนและความสูญเสียจากการขนส่งสินค้าเกษตร กรณีศึกษาการขนส่งผักกะหล่ำปลีในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
14 ต้นทุนการให้เบริการในโครงข่ายการขนส่งด้วยรถบรรทุกแบบไม่เต็มคัน
15 การอ้างอิงข้อมูลในอดีตเพื่อการพยากรณ์ความต้องการสินค้าแทนที่
16 การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการพยากรณ์สินค้าใหม่ด้วยแบบจำลองดิฟฟิวชั่น กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
17 การอ้างอิงข้อมูลในอดีตเพื่อการพยากรณ์ความต้องการสินค้าแทนที่
ปี พ.ศ. 2553
18 การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศไทย
19 แบบจำลองสถานการณ์ในการดำเนินการขนส่งสินค้าแบบเต็มคัน
20 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดสรรรถบรรทุก แบบพลวัตรภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน
21 การจัดเส้นทางเดินรถภายใต้กรอบเวลาบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
22 การจัดเส้นทางเดินรถภายใต้กรอบเวลาบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
23 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดสรรรถบรรทุก แบบพลวัตรภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน
24 การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
25 การจำลองการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างเมืองในประเทศไทยด้วยแบบจำลองถดถอย
26 ต้นทุนฐานกิจกรรมและการวัดประสิทธิภาพการใช้รถบรรทุกสำหรับการขนส่งแบบเต็มคัน
27 การออกแบบและประเมินระบบการขนส่งสินค้าโดยตรงของสินค้าเคมีเหลวจากโรงกลั่นไปยังลูกค้า
28 รูปแบบทางธุรกิจของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกในประเทศไทย
29 การจำลองการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างเมืองในประเทศไทยด้วยแบบจำลองถดถอย
30 ต้นทุนฐานกิจกรรมและการวัดประสิทธิภาพการใช้รถบรรทุกสำหรับการขนส่งแบบเต็มคัน
ปี พ.ศ. 2551
31 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 125
32 การบริหารการเรียกคืนท่อบรรจุแก๊สอุตสาหกรรม
33 แบบจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมตารางคำนวณสำหรับการวางแผนความต้องการการกระจายสินค้า
34 การบริหารการเรียกคืนท่อบรรจุแก๊สอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2550
35 กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สำหรับการตัดสินใจมีรถขนส่งของตนเอง
36 โครงการศึกษาวิจัยระบบคอมพิวเตอร์และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551-2554
37 โครงการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายการขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็ก เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเหล็กประจำปีงบประมาณ 2550
38 การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
39 โครงสร้างต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของการนำเข้าและส่งออกสินค้าด้วยคอนเทนเนอร์
40 การทบทวนฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนส่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
41 การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการรับคืนสินค้า
42 การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อการกระจายสินค้าโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
43 ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้บริโภคต่อสินค้าขาดสต็อค : กรณีศึกษาสินค้านมเปรี้ยวพาสเจอร์ไรส์ในช่องทางค้าปลีกทันสมัย
44 ประสิทธิภาพของการเก็บเกี่ยวข้าวและการขนส่งข้าวเปลือก
45 การใช้ข้อมูลฐานจีพีเอสสำหรับการปรับเส้นทางรถบรรทุกสินค้าขาเข้า
46 ประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนการจัดส่งสินค้าไม่เต็มคันรถในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
47 โครงสร้างต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของการนำเข้าและส่งออกสินค้าด้วยคอนเทนเนอร์
48 ผลกระทบจากการรวมการปฏิบัติงานในคลังสินค้า : กรณีศึกษาธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม
49 โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ประกอบการขนส่งในสาขาอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์
50 การจำลองการปรับปรุงระบบการจัดการแบบผู้ขายบริหารสต็อก : กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
51 การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์ "เบียร์เกม" เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อปรากฏการณ์ "บูลวิพ"
52 การจำลองการปรับปรุงระบบการจัดการแบบผู้ขายบริหารสต็อก : กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส
53 การวิเคราะห์ความผันผวนของยอดขายและการบิดเบือนข้อมูลในห่วงโซ่อุปทาน : กรณีศึกษาสินค้าอุปโภคบริโภค
ปี พ.ศ. 2548
54 ความยินดีที่จะจ่ายเพื่อบริการรถขนส่งน้ำมันเตา
55 แบบจำลองต้นทุนฐานกิจกรรมในธุรกิจกระจายสินค้า
56 การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดเล็ก
57 แบบจำลองสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากการวางแผนร่วมกัน
58 การจัดการสินค้าคงคลังในโครงข่ายการกระจายสินค้าด้วยการประยุกต์ใช้ดีอาร์พี
59 การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการเลือกที่ตั้งคลังสินค้า
ปี พ.ศ. 2547
60 ความต้องการบริการขนส่งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
61 การประยุกต์ใช้แบบจำลองครอสเนสเต็ด โลจิตเพื่อการวิเคราะห์การเลือกรูปแบบการเดินทาง
ปี พ.ศ. 2546
62 ความเหมาะสมของการส่งออกยางพาราด้วยเรือชายฝั่ง
63 ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคพื้นดินของสินค้าบรรจุตู้ที่ขนส่งทางทะเล
64 แบบจำลองสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์การขนส่งอ้อยจากไร่เข้าสู่โรงงานน้ำตาล
65 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมสำหรับการดำเนินงานกระจายสินค้า
66 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานกระจายสินค้า
67 การศึกษาศักยภาพจลของท่าเรือไทย : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2545
68 การจัดตารางเวลาเดินรถจัดส่งเครื่องดื่มน้ำอัดลมไปยังลูกค้ารายใหญ่
69 การจัดตารางเวลาการเดินรถภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา
70 การจัดตารางเวลาเดินรถจัดส่งเครื่องดื่มน้ำอัดลมระหว่างฐานจ่าย
71 โครงสร้างต้นทุนการขนส่งอ้อย
72 อิทธิพลของปัจจัยด้านการขนส่งที่มีต่อการตัดสินใจของชาวไร่อ้อยในการนำอ้อยเข้าโรงงาน
73 โครงสร้างต้นทุนการขนส่งข้าวหอมมะลิไทย
74 ระบบประเมินผลการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก
75 การทบทวนฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนส่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
76 แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการจัดการการกระจายสินค้าในคลังสินค้า
77 การจัดตารางเวลาการเดินรถขนส่งน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2543
78 ค่าเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสำหรับรถบรรทุกและรถประจำทางบนทางหลวงสองช่องทางจราจรในระเทศไทย
79 การจัดเส้นทางเดินรถด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการกระจายสินค้า
80 ค่าเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร บนทางหลวงหลายช่องทางจราจรในประเทศไทย
81 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุก
ปี พ.ศ. 2542
82 แบบจำลองที่วิเคราะห์การก่อให้เกิดการเดินทางควบคู่กับการมียวดยานไว้ครอบครอง
83 การพัฒนาระบบการจราจรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2541
84 การประเมินประสิทธิภาพในการให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯ
85 แบบจำลองวิเคราะห์การเลือกใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
86 แบบจำลองวิเคราะห์การเลือกใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
87 แบบจำลองที่วิเคราะห์การก่อให้เกิดการเดินทางควบคู่กับการมียวดยานไว้ครอบครอง