ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7
2 กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู 6
3 วรวุฒิ มั่นสกุล 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
5 ณัฐพล โชคบุญมงคล 2
6 รุ่งโรจน์ วัฒน์จิรานนท์ 2
7 กิตตินันท์ บุญเปี่ยม 2
8 สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ 2
9 เกรียงไกร ปัญญารัตนะ, 2520- 1
10 พงษ์ธร จรัญญากรณ์ 1
11 พร้อมพันธ์ แสงแก้ว 1
12 จุฑาทรัพย์ ปรมีศนาภรณ์ 1
13 ศิวพล นิตยสุทธิ์ 1
14 นพรัตน์ เกตุขาว 1
15 จิรายุส สมจินดา 1
16 ชัยพร พันธุ์กสิกร 1
17 ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ 1
18 มัทนา พิมพ์โชติ 1
19 ดำรงค์ ฐานดี 1
20 ธีรพรรดิ์ เจริญวัฒนหิรัญ 1
21 เฉลิมพล ไผทพฤกษ์ 1
22 ไชยะ แช่มช้อย 1
23 สุนิสา วาดวงพักตร์ 1
24 จิราพร อัตตะสาระ 1
25 โชติธัช จิตร์บำรุง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 4
3 2557 1
4 2556 1
5 2555 1
6 2553 1
7 2552 7
8 2551 4
9 2550 2
10 2549 3
11 2548 1
12 2547 6
13 2546 2
14 2545 3
15 2544 4
16 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนภายในท่อกลมโดยใช้เทอร์บิวเลเตอร์รูปแบบต่างๆ
2 การออกแบบคอมแพคไมโครแชนแนลรูปแบบโค้งสำหรับการไหลแบบขนานของของไหลสองชนิดที่ไม่ละลายเข้าหากัน
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาเชิงตัวเลขของการระบายควันในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
4 การศึกษาเชิงตัวเลขของการระบายควันในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
5 ประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตยางรถยนต์: กรณีศึกษา
6 การลดต้นทุนพลังงานจากการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม: กรณีศึกษา การลงทุนในรูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
ปี พ.ศ. 2557
7 การจำลองแบบเชิงตัวเลขของการผสมของของไหลในไมโครมิกเซอร์
ปี พ.ศ. 2556
8 แบบจำลองเชิงตัวเลขของระบบปรับอากาศแบบแทนที่ร่วมกับการทำความเย็นแบบแผ่รังสีจากเพดาน
ปี พ.ศ. 2555
9 พฤติกรรมการรับรู้ของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อสปอตการประชาสัมพันธ์ชุดทราบแล้วเปลี่ยน หลอดผอมเบอร์ 5
ปี พ.ศ. 2553
10 ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมสำหรับการไหลแบบปั่นป่วนในโดเมนที่มีรูปทรงซับซ้อน
ปี พ.ศ. 2552
11 การรวมแบบจำลองความปั่นป่วนเรย์โนลด์ต่ำ k-specific dissipation rate กับพจน์แก้ไขสเกลความยาว สำหรับปรากฏการณ์การไหลและการถ่ายเทความร้อนที่ซับซ้อน
12 ศึกษาผลกระทบจากระบบโครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติในเมือง (City Gas) ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
13 โครงการศึกษาผลกระทบจากระบบโครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติในเมือง(City Gas)ภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
14 การจำลองเชิงตัวเลขของเจ็ตสองมิติในกระแสขวางโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุม
15 การออกแบบอุปกรณ์อุ่นอากาศจากไอเสียสำหรับกระบวนการผลิตสปริงแผ่น
16 การรวมแบบจำลองความปั่นป่วนเรย์โนลด์ต่ำ k-omega กับพจน์แก้ไขสเกลความยาว สำหรับปรากฏการณ์การไหลและการถ่ายเทความร้อนที่ซับซ้อน
17 การจำลองเชิงตัวเลขของเจ็ตสองมิติในกระแสขวางโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุม
ปี พ.ศ. 2551
18 การจำลองแบบเชิงตัวเลขสำหรับการถ่ายเทความร้อนแบบคอนจูเกต ที่มีการพาความร้อนแบบอิสระและแบบบังคับโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุม
19 การคำนวณเชิงตัวเลขของการไหลแบบราบเรียบโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมในพิกัดกระชับขอบเขต
20 ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมสำหรับการไหลแบบปั่นป่วนในโดเมนที่มีรูปทรงซับซ้อน
21 การคำนวณเชิงตัวเลขของการไหลแบบราบเรียบ โดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุม ในพิกัดกระชับขอบเขต
ปี พ.ศ. 2550
22 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของการแผ่รังสีความร้อนในห้องปรับอากาศแบบแผ่รังสีทำความเย็น
23 การศึกษาเชิงตัวเลขสำหรับการไหลแบบราบเรียบในช่องทางไหลภายใต้การเคลื่อนที่ของขอบเขตที่กำหนด
ปี พ.ศ. 2549
24 ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมแบบกระชับขอบเขตสำหรับปัญหาการนำความร้อน
25 ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมสำหรับการไหลแบบปั่นป่วนในโดเมนที่มีรูปทรงซับซ้อน
26 ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมสำหรับการไหลแบบปั่นป่วนในโดเมนที่มีรูปทรงซับซ้อน
ปี พ.ศ. 2548
27 การคำนวณการไหลและการถ่ายเทความร้อนแบบสามมิติภายในท่อวอร์เทกซ์
ปี พ.ศ. 2547
28 การจำลองเชิงตัวเลขของเจ็ตแบบปั่นป่วนในบริเวณจำกัดขอบเขตโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุม
29 การคำนวณการไหลของอากาศผ่านอาคารแบบ 3 มิติ
30 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของวัฏจักรการทำงานที่เหมาะสมสำหรับรีเจเนอเรเตอร์แบบโครงอิฐทนไฟ
31 การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบรีคูเพอเรเตอร์สำหรับเตาเผาอุตสาหกรรม
32 การศึกษาการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในเตาหลอมทองแดง
33 การศึกษาการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในเตาหลอมทองแดง
ปี พ.ศ. 2546
34 การออกแบบอุปกรณ์อุ่นอากาศจากไอเสียสำหรับกระบวนการผลิตสปริงแผ่น
35 การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลแบบปั่นป่วนและการถ่ายเทความร้อน ในใบพัดกังหันก๊าซที่มีเทอร์บิวเลเตอร์
ปี พ.ศ. 2545
36 การคำนวณการไหลแบบปั่นป่วนผ่านสิ่งกีดขวางรูปทรงสี่เหลี่ยมสองมิติด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุม
37 ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมเพื่อการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนแบบคอนจูเกต
38 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแก้ปัญหาการไหลทั่วไปในเชิงวิศวกรรม
ปี พ.ศ. 2544
39 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์อุ่นอากาศด้วยไอเสียสำหรับเตาเผาอุตสาหกรรม
40 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแก้ปัญหาการไหลโดยทั่วไปในเชิงวิศวกรรม
41 การออกแบบอุปกรณ์อุ่นอากาศจากไอเสียสำหรับกระบวนการผลิตสปริงแผ่น
42 การออกแบบอุปกรณ์อุ่นอากาศจากไอเสีย สำหรับกระบวนการผลิตสปริงแผ่น