ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7
2 กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู 6
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
4 วรวุฒิ มั่นสกุล 3
5 กิตตินันท์ บุญเปี่ยม 2
6 สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ 2
7 ณัฐพล โชคบุญมงคล 2
8 รุ่งโรจน์ วัฒน์จิรานนท์ 2
9 จิราพร อัตตะสาระ 1
10 ไชยะ แช่มช้อย 1
11 ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ 1
12 โชติธัช จิตร์บำรุง 1
13 เฉลิมพล ไผทพฤกษ์ 1
14 พร้อมพันธ์ แสงแก้ว 1
15 ศิวพล นิตยสุทธิ์ 1
16 สุนิสา วาดวงพักตร์ 1
17 จิรายุส สมจินดา 1
18 ชัยพร พันธุ์กสิกร 1
19 เกรียงไกร ปัญญารัตนะ, 2520- 1
20 พงษ์ธร จรัญญากรณ์ 1
21 จุฑาทรัพย์ ปรมีศนาภรณ์ 1
22 นพรัตน์ เกตุขาว 1
23 ดำรงค์ ฐานดี 1
24 ธีรพรรดิ์ เจริญวัฒนหิรัญ 1
25 มัทนา พิมพ์โชติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 4
3 2557 1
4 2556 1
5 2555 1
6 2553 1
7 2552 4
8 2551 3
9 2550 2
10 2549 2
11 2548 1
12 2547 6
13 2546 2
14 2545 2
15 2544 2
16 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนภายในท่อกลมโดยใช้เทอร์บิวเลเตอร์รูปแบบต่างๆ
2 การออกแบบคอมแพคไมโครแชนแนลรูปแบบโค้งสำหรับการไหลแบบขนานของของไหลสองชนิดที่ไม่ละลายเข้าหากัน
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาเชิงตัวเลขของการระบายควันในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
4 การศึกษาเชิงตัวเลขของการระบายควันในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
5 ประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตยางรถยนต์: กรณีศึกษา
6 การลดต้นทุนพลังงานจากการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม: กรณีศึกษา การลงทุนในรูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
ปี พ.ศ. 2557
7 การจำลองแบบเชิงตัวเลขของการผสมของของไหลในไมโครมิกเซอร์
ปี พ.ศ. 2556
8 แบบจำลองเชิงตัวเลขของระบบปรับอากาศแบบแทนที่ร่วมกับการทำความเย็นแบบแผ่รังสีจากเพดาน
ปี พ.ศ. 2555
9 พฤติกรรมการรับรู้ของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อสปอตการประชาสัมพันธ์ชุดทราบแล้วเปลี่ยน หลอดผอมเบอร์ 5
ปี พ.ศ. 2553
10 ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมสำหรับการไหลแบบปั่นป่วนในโดเมนที่มีรูปทรงซับซ้อน
ปี พ.ศ. 2552
11 การรวมแบบจำลองความปั่นป่วนเรย์โนลด์ต่ำ k-specific dissipation rate กับพจน์แก้ไขสเกลความยาว สำหรับปรากฏการณ์การไหลและการถ่ายเทความร้อนที่ซับซ้อน
12 การจำลองเชิงตัวเลขของเจ็ตสองมิติในกระแสขวางโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุม
13 การรวมแบบจำลองความปั่นป่วนเรย์โนลด์ต่ำ k-omega กับพจน์แก้ไขสเกลความยาว สำหรับปรากฏการณ์การไหลและการถ่ายเทความร้อนที่ซับซ้อน
14 การจำลองเชิงตัวเลขของเจ็ตสองมิติในกระแสขวางโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุม
ปี พ.ศ. 2551
15 การจำลองแบบเชิงตัวเลขสำหรับการถ่ายเทความร้อนแบบคอนจูเกต ที่มีการพาความร้อนแบบอิสระและแบบบังคับโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุม
16 การคำนวณเชิงตัวเลขของการไหลแบบราบเรียบโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมในพิกัดกระชับขอบเขต
17 การคำนวณเชิงตัวเลขของการไหลแบบราบเรียบ โดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุม ในพิกัดกระชับขอบเขต
ปี พ.ศ. 2550
18 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของการแผ่รังสีความร้อนในห้องปรับอากาศแบบแผ่รังสีทำความเย็น
19 การศึกษาเชิงตัวเลขสำหรับการไหลแบบราบเรียบในช่องทางไหลภายใต้การเคลื่อนที่ของขอบเขตที่กำหนด
ปี พ.ศ. 2549
20 ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมแบบกระชับขอบเขตสำหรับปัญหาการนำความร้อน
21 ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมสำหรับการไหลแบบปั่นป่วนในโดเมนที่มีรูปทรงซับซ้อน
ปี พ.ศ. 2548
22 การคำนวณการไหลและการถ่ายเทความร้อนแบบสามมิติภายในท่อวอร์เทกซ์
ปี พ.ศ. 2547
23 การจำลองเชิงตัวเลขของเจ็ตแบบปั่นป่วนในบริเวณจำกัดขอบเขตโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุม
24 การคำนวณการไหลของอากาศผ่านอาคารแบบ 3 มิติ
25 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของวัฏจักรการทำงานที่เหมาะสมสำหรับรีเจเนอเรเตอร์แบบโครงอิฐทนไฟ
26 การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบรีคูเพอเรเตอร์สำหรับเตาเผาอุตสาหกรรม
27 การศึกษาการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในเตาหลอมทองแดง
28 การศึกษาการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในเตาหลอมทองแดง
ปี พ.ศ. 2546
29 การออกแบบอุปกรณ์อุ่นอากาศจากไอเสียสำหรับกระบวนการผลิตสปริงแผ่น
30 การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลแบบปั่นป่วนและการถ่ายเทความร้อน ในใบพัดกังหันก๊าซที่มีเทอร์บิวเลเตอร์
ปี พ.ศ. 2545
31 การคำนวณการไหลแบบปั่นป่วนผ่านสิ่งกีดขวางรูปทรงสี่เหลี่ยมสองมิติด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุม
32 ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมเพื่อการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนแบบคอนจูเกต
ปี พ.ศ. 2544
33 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์อุ่นอากาศด้วยไอเสียสำหรับเตาเผาอุตสาหกรรม
34 การออกแบบอุปกรณ์อุ่นอากาศจากไอเสีย สำหรับกระบวนการผลิตสปริงแผ่น