ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพงษ์ บุญเลิศ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สมพงษ์ บุยเลิศ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 2
3 2551 2
4 2550 1
5 2548 1
6 2547 1
7 2546 1
8 2545 1
9 2528 2
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อเฝ้าระวังสังคมเป็นสุข จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
2 การสร้างมูลค่าเพิ่มพืชก๋งโดยการผลิตไม้กวาดดอกหย้าของชุมชนบ้านห้วยได่ป่า ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 การรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการคัดลอกผลงานผู้อื่นมาเป็นของตน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
4 การสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อเฝ้าระวังสังคมเป็นสุข จังหวัดเชียงใหม่
5 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่โดดเด่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2550
6 การบริหารจัดการชุดโครงการ การจัดการมลภาวะทางอากาศโดยชุมชนเพื่อชุมชนเป็นสุขภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2548
7 การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นวิชาการถ่ายภาพโฆษณากรณีสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
8 บูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น:กรณีศึกษาวิชาการถ่ายภาพโฆษณาหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
9 การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นวิชาการถ่ายภาพโฆษณา กรณีสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
10 โครงการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นวิชาการถ่ายภาพโฆษณากรณีสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2528
11 การผลิตโมดูลสำหรับวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเรื่อง การสื่อความหมายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในวิทยาลัยครู / สมพงษ์ บุญเลิศ
12 การผลิตโมดูลสำหรับวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 เรื่องการสื่อความหมายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในวิทยาลัยครู