ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพงษ์ จิตระดับ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 พิษณุ ประจงการ 2
3 อุบลวรรณ เสือเดช 2
4 ชนิดา สุวรรณลาภเจริญ 2
5 ปัทมา ทุมาวงศ์ 2
6 หทัยรัตน์ จงเสริมตระกูล 2
7 ชุติกาญจน์ ภาคพานิช 2
8 นุจิอาภา ขจรบุญ 2
9 นารีรัตน์ กล้าหาญ 2
10 ศิริชัย กาญจนวาสี 2
11 เยาวนารถ โพธิ์มี 2
12 สมเชาว์ เนตรประเสริฐ 1
13 สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน 1
14 ณัฐริกา รอดสถิตย์ 1
15 ทูน ภาษีธรรม 1
16 อรปวีณ์ นามสนิท 1
17 เฉลิมลาภ ทองอาจ 1
18 ทิพจุฑา สุภิมารส 1
19 พึงจิตต์ สวามิภักดิ์ 1
20 บุญเรือน เดชเพิ่มสุข 1
21 จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ 1
22 มรกต พุทธศุภะ 1
23 วัฒนา อัคคพานิช 1
24 นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล 1
25 สมบัติ จันทรวงศ์ 1
26 สมพงษ์ จิตระดับ 1
27 สายสมร ทองคำ 1
28 แรมสมร อยู่สถาพร 1
29 จิตรา ลี้สมบูรณ์วงศ์ 1
30 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
31 อุทุมพร โกมลวรรธนะ 1
32 ประสิทธิ์ อามาตร์ 1
33 ศิริพร คูภิรมย์ 1
34 ลาวัณย์ ตัณฑ์สุทธิวงศ์ 1
35 วีณา วงศ์ศรีเผือก 1
36 จินดา สุภาพโรจน์ 1
37 นิตยา บรรลือเกียรติ 1
38 ยุพา เกษร 1
39 สุภาภรณ์ ใจสุข 1
40 วัฒนา มัคคสมัน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2553 3
3 2552 2
4 2551 4
5 2550 2
6 2546 1
7 2545 1
8 2541 1
9 2540 1
10 2539 4
11 2537 2
12 2529 2
13 2528 3
14 2527 2
15 2521 1
16 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางสันติวิธีเพื่อลดระดับความรุนแรงระหว่างนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
2 การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องประชาธิปไตยในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับประถมศึกษา
3 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการเขียนโดยใช้ทฤษฎีกระบวนการเขียนเชิงปัญญาร่วมกับกลยุทธ์พุทธิปัญญาและอภิปัญญาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้ข่าวและเหตุการณ์สำคัญในชีวิตประจำวัน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีต่อความสามารถในการคิดสะท้อน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
5 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้านการประหยัดของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4
6 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้ข่าวและเหตุการณ์สำคัญในชีวิตประจำวัน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีต่อความสามารถในการคิดสะท้อน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2552
7 ผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาที่มีต่อทักษะการมองโลกในแง่ดีและทักษะการเข้าสังคมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
8 ผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ที่มีต่อทักษะการมองโลกในแง่ดีและทักษะการเข้าสังคมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2551
9 ผลของโปรแกรมการป้องกันปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบทีมสัมฤทธิ์ที่มีต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
10 กรณีศึกษาการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้กรอบการปฏิบัติงานตามกรอบแนวคิดซีท
11 ผลของโปรแกรมการป้องกันปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบทีมสัมฤทธิ์ ที่มีต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
12 การศึกษาการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม โดยใช้กรอบการปฏิบัติงานตามกรอบแนวคิดซีท
ปี พ.ศ. 2550
13 การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเขมรถิ่นไทยตามแนวทฤษฎีการสร้างพลังภูมิปัญญาชาวบ้าน
14 การติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด [Child Watch] : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2546
15 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการเมือง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
16 การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก
ปี พ.ศ. 2541
17 การศึกษาการคุ้มครองดูแลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ นักเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
18 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดอุทยานการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2539
19 การศึกษาการสอนภาษาไทยของครูภาษาไทยดีเด่น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี
20 การศึกษาแหล่งทรัพยากรท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
21 ผลของการทดลองใช้โครงการอนุรักษ์น้ำของนักเรียนประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
22 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2537
23 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดกรุงเทพมหานคร : การวิจัยเชิงคุณภาพ
24 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำของนักเรียน ในโรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส : การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา
ปี พ.ศ. 2529
25 การใช้แหล่งความรู้ในชุมชนในการสอนกลุ่มการงาน และพื้นฐานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 10
26 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน ในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนเรื่องจักรวาลและอวกาศโดยวิธีใช้เกมกับวิธีค้นคว้า
ปี พ.ศ. 2528
27 การทดลองสอนโน้ตสากลเบื้องต้น โดยใช้เพลงพื้นบ้านอีสานแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม กับความรู้ด้านจริยศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
29 กระบวนการสอนเพื่อสร้างลักษณะการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2527
30 รูปแบบการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา : รายงานการวิจัย
31 การเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ซึ่งสอนด้วยกิจกรรมคัดสรร กับกิจกรรมตามแผนการสอนปกติ
ปี พ.ศ. 2521
32 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและครูประจำการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ต่อการใช้หลักสูตรประถมศึกษา 2521