ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพงษ์ จิตระดับ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 ศิริชัย กาญจนวาสี 2
3 ปัทมา ทุมาวงศ์ 2
4 พิษณุ ประจงการ 2
5 นารีรัตน์ กล้าหาญ 2
6 ชุติกาญจน์ ภาคพานิช 2
7 นุจิอาภา ขจรบุญ 2
8 อุบลวรรณ เสือเดช 2
9 ชนิดา สุวรรณลาภเจริญ 2
10 เยาวนารถ โพธิ์มี 2
11 หทัยรัตน์ จงเสริมตระกูล 2
12 อรปวีณ์ นามสนิท 1
13 ณัฐริกา รอดสถิตย์ 1
14 จินดา สุภาพโรจน์ 1
15 เฉลิมลาภ ทองอาจ 1
16 วัฒนา มัคคสมัน 1
17 พึงจิตต์ สวามิภักดิ์ 1
18 นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล 1
19 วีณา วงศ์ศรีเผือก 1
20 มรกต พุทธศุภะ 1
21 วัฒนา อัคคพานิช 1
22 สมบัติ จันทรวงศ์ 1
23 สมเชาว์ เนตรประเสริฐ 1
24 ทูน ภาษีธรรม 1
25 สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน 1
26 แรมสมร อยู่สถาพร 1
27 ประสิทธิ์ อามาตร์ 1
28 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
29 อุทุมพร โกมลวรรธนะ 1
30 บุญเรือน เดชเพิ่มสุข 1
31 จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ 1
32 ทิพจุฑา สุภิมารส 1
33 จิตรา ลี้สมบูรณ์วงศ์ 1
34 สายสมร ทองคำ 1
35 สุภาภรณ์ ใจสุข 1
36 ยุพา เกษร 1
37 สมพงษ์ จิตระดับ 1
38 ลาวัณย์ ตัณฑ์สุทธิวงศ์ 1
39 ศิริพร คูภิรมย์ 1
40 นิตยา บรรลือเกียรติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 1
3 2554 1
4 2553 3
5 2552 4
6 2551 4
7 2550 3
8 2546 2
9 2545 1
10 2541 1
11 2540 2
12 2539 4
13 2537 2
14 2529 2
15 2528 3
16 2527 2
17 2521 1
18 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางสันติวิธีเพื่อลดระดับความรุนแรงระหว่างนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
2 การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องประชาธิปไตยในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับประถมศึกษา
3 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการเขียนโดยใช้ทฤษฎีกระบวนการเขียนเชิงปัญญาร่วมกับกลยุทธ์พุทธิปัญญาและอภิปัญญาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2556
4 โครงการการพัฒนาสมรรถนะระบบที่ปรึกษาให้สภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
5 การติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้ข่าวและเหตุการณ์สำคัญในชีวิตประจำวัน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีต่อความสามารถในการคิดสะท้อน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
7 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้านการประหยัดของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4
8 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้ข่าวและเหตุการณ์สำคัญในชีวิตประจำวัน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีต่อความสามารถในการคิดสะท้อน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2552
9 ผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาที่มีต่อทักษะการมองโลกในแง่ดีและทักษะการเข้าสังคมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
10 การประเมินผลของการนำหลักสูตรและการวางแผนท้องถิ่นเพื่อเด็กและเยาวชนไปทดลองใช้ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ
11 การพัฒนารูปแบบสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
12 ผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ที่มีต่อทักษะการมองโลกในแง่ดีและทักษะการเข้าสังคมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2551
13 ผลของโปรแกรมการป้องกันปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบทีมสัมฤทธิ์ที่มีต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
14 กรณีศึกษาการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้กรอบการปฏิบัติงานตามกรอบแนวคิดซีท
15 ผลของโปรแกรมการป้องกันปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบทีมสัมฤทธิ์ ที่มีต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
16 การศึกษาการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม โดยใช้กรอบการปฏิบัติงานตามกรอบแนวคิดซีท
ปี พ.ศ. 2550
17 การวิจัยเพื่อประเมินศักยภาพท้องถิ่นในการพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
18 การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเขมรถิ่นไทยตามแนวทฤษฎีการสร้างพลังภูมิปัญญาชาวบ้าน
19 การติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด [Child Watch] : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2546
20 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการเมือง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
21 การศึกษาขนาดของปัญหาและสาเหตุของเด็กที่ถูกปล่อยปละละเลย : แนวทางและมาตรการ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ปี พ.ศ. 2545
22 การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก
ปี พ.ศ. 2541
23 การศึกษาการคุ้มครองดูแลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ นักเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
24 การศึกษาขนาดของปัญหาและสาเหตุของเด็กที่ถูกปล่อยปละละเลย : แนวทางและมาตรการ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
25 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดอุทยานการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2539
26 การศึกษาการสอนภาษาไทยของครูภาษาไทยดีเด่น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี
27 การศึกษาแหล่งทรัพยากรท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
28 ผลของการทดลองใช้โครงการอนุรักษ์น้ำของนักเรียนประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
29 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2537
30 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดกรุงเทพมหานคร : การวิจัยเชิงคุณภาพ
31 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำของนักเรียน ในโรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส : การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา
ปี พ.ศ. 2529
32 การใช้แหล่งความรู้ในชุมชนในการสอนกลุ่มการงาน และพื้นฐานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 10
33 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน ในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนเรื่องจักรวาลและอวกาศโดยวิธีใช้เกมกับวิธีค้นคว้า
ปี พ.ศ. 2528
34 การทดลองสอนโน้ตสากลเบื้องต้น โดยใช้เพลงพื้นบ้านอีสานแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
35 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม กับความรู้ด้านจริยศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
36 กระบวนการสอนเพื่อสร้างลักษณะการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2527
37 รูปแบบการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา : รายงานการวิจัย
38 การเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ซึ่งสอนด้วยกิจกรรมคัดสรร กับกิจกรรมตามแผนการสอนปกติ
ปี พ.ศ. 2521
39 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและครูประจำการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ต่อการใช้หลักสูตรประถมศึกษา 2521
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
40 การติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล