ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมปอง เตชะโต
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สมปอง เดชะโต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มงคล แซ่หลิม 15
2 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 8
3 จรัสศรี นวลศรี 7
4 อิบรอเฮม ยีดำ 6
5 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
6 งบประมาณแผ่นดิน 4
7 อรุณี ม่วงแก้วงาม 4
8 สายัณห์ สดุดี 4
9 รัตนา สดุดี 3
10 วิจิตรา ลีละศุภกุล 3
11 พลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ 3
12 ไซนีย๊ะ สะมาลา 3
13 ยุพาภรณ์ ศิริโสม 2
14 สุรีรัตน์ เย็นซ้อน 2
15 อรพรรณ พูนทอง 2
16 สมยศ ชูกำเนิด 2
17 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 2
18 ทัศนี ขาวเนียม 2
19 ลัดดาวัลย์ มูสิกะปาละ 2
20 พิมพรรณ ตันสกุล 2
21 จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์ 2
22 ทานตะวัน พูลสวัสดิ์ 1
23 ปัทมา แสงวรสิริกุล 1
24 ยุพา มงคลสุข 1
25 ไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา 1
26 สุธิดา ฉันทานุรักษ์ 1
27 จิตรพรรณ พิลึก 1
28 วันทนา เอ้งย่อง 1
29 โครงการวิจัย NRU 1
30 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 1
31 ศาลักษณ์ พรรณศิริ 1
32 ถิรพงษ์ ญาณิสราพันธ์ 1
33 สุจินต์ จินายน 1
34 วิชัย กาญจนสุวรรณ 1
35 นันทกาญจน์ มุรศิต 1
36 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 1
37 วิชัย หวังวโรดม 1
38 วิจิตต์ วรรณชิต 1
39 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
40 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
41 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 1
42 คำนูณ กาญจนภูมิ 1
43 ประภาพร อุทาพันธุ์ 1
44 อรุณี ยูโซ๊ะ 1
45 มิล์น, จอห์น 1
46 สาลี ดนัยสร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 1
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 6
8 2552 9
9 2551 4
10 2550 6
11 2549 4
12 2548 1
13 2546 3
14 2545 3
15 2544 6
16 2540 1
17 2537 2
18 2536 6
19 2534 2
20 2533 2
21 2529 1
22 543 47
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2558
2 การขยายพันธุ์ฟักข้าวภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2557
3 การขยายพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการอนุรักษ์พันธุกรรมในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2556
4 การขยายยางพันธุ์สายต้นพันธุ์ดี และการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
5 การผลิตกล้ายางพาราจากสายต้นต้านทานโรครากขาวด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเมล็ดอ่อนผ่านกระบวนการโซมาติคเอ็มบริโอเจนิซิสเพื่อใช้เป็นต้นตอ
6 การชักนำและเพิ่มปริมาณเอ็มบริโอโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอยของปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราและการตรวจสอบความแปรปรวนโดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี
ปี พ.ศ. 2554
7 การขยายพันธุ์และจัดเตรียมต้นพันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้เพื่อเก็บรวบรวมไว้ในหลอดทดลอง(in vito) และนำไปปลูกยังถิ่นเดิม (in situ)
8 การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายยีนร่วมกับต้นอ่อนปาล์มน้ำมัน จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2553
9 การตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของโซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงในอาหารแข็งและอาหารเหลวโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
10 การขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ซัลเพนชั่น และการตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
11 การเพาะเลี้ยงคัพภะลูกผสมผ่านกระบวนการ somatic embryo genesis(ชุดโครงการ ชื่อ โครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มแบบก้าวกระโดด ของ ศูนย์พันธุ)
12 การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายยีนร่วมกับต้นอ่อนปาล์มน้ำมัน จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
13 การพัฒนาวิธีการทางเซรุ่มวิทยาเพื่อวินิจฉัยโรคทริสเตซาของส้มในประเทศไทย
14 การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายยีนร่วมกับต้นอ่อนปาล์มน้ำมัน จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2552
15 ปัจจัยทางชีวภาพที่มีผลต่อการปลูกถ่ายยีนให้กับเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสของปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมเทเนรา
16 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงเซลล์สืบพันธุ์เพื่อสร้างสยต้นปาล์มน้ำมัน(somaclone)เทเนร่า ที่ให้ผลผลิตสูงดดยไม่ต้องทำลายต้น
17 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่เอ็มบริโอจินิกแคลลัสของปาล์มน้ำมัน โดยใช้เครื่องยิงอนุภาค
18 การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายยีนร่วมกับต้นอ่อนปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
19 การเพาะเลี้ยงคัพภะลูกผสมผ่านกระบวนการ somatic embryo genesis
20 การขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ซัลเพนชั่น และการตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
21 การตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของโซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงในอาหารแข็งและอาหารเหลวโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
22 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่เอ็มบริโอจินิกแคลลัสของปาล์มน้ำมัน โดยใช้เครื่องยิงอนุภาค
23 การปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวเพื่อการตัดดอก
ปี พ.ศ. 2551
24 การพัฒนาวิธีการทางเซรุ่มวิทยาเพื่อวินิจฉัยโรคทริสเตซาของส้มในประเทศไทย
25 การผลิตเมล็ดเทียมหญ้าแฝกเพื่อปลูกอนุรักษ์ดินและน้ำของภาคใต้
26 ศักยภาพการเหนี่ยวนำความแข็งแกร่งของต้นส้ม ของจุลินทรีย์ต้านโรคแบซิลลัส
27 การพัฒนาวิธีการทางเซรุ่มวิทยาเพื่อวินิจฉัยโรคทริสเตซาของส้มในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
28 การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์หญ้าแฝกที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของภาคใต้
29 การผลิตเมล็ดเทียมหญ้าแฝกเพื่อปลูกอนุรักษ์ดินและน้ำของภาคใต้
30 การพัฒนาวิธีการชักนำโซมาติกเอ็มบริโอให้ได้ขึ้นและการพัฒนาวิธีการชักนำให้เกิด Secondary Somatic embryo (SSE).
31 ศักยภาพการเหนี่ยวนำความแข็งแกร่งของต้นส้ม ของจุลินทรีย์ต้านโรคแบซิลลัส
32 การเพาะเลี้ยงคัพภะลูกผสมผ่านกระบวนการ somatic embryo genesis
33 ศักยภาพการเหนี่ยวนำความแข็งแกร่งของต้นส้ม ของจุลินทรีย์ต้านโรคแบบซิลลัส
ปี พ.ศ. 2549
34 การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันเชิงการค้าในถังหมัก
35 การผลิตเมล็ดเทียมหญ้าแฝกเพื่อปลูกอนุรักษ์ดินและน้ำของภาคใต้
36 การปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวเพื่อการตัดดอก
37 การผลิตเมล็ดเทียมหญ้าแฝก เพื่อปลูกอนุรักษ์ดินและน้ำของภาคใต้
ปี พ.ศ. 2548
38 การปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวเพื่อการตัดดอก
ปี พ.ศ. 2546
39 การผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีด้วยการเพาะเลี้ยงใบอ่อนจากต้นโตที่ให้ผลผลิตสูง
40 การศึกษาจำนวนชุดโครโมโซมของพืชสกุลลางสาด (Lansium Domesticum Corr.)
41 ความเข้ากันได้ของส้มจุกและส้มโชกุนบนต้นตอส้มบางชนิด
ปี พ.ศ. 2545
42 การศึกษาจำนวนชุดโครโมโซมของพืชสกุลลางสาด (Lansium Domesticum Corr.)
43 การศึกษาจำนวนชุดโครโมโซมของพืชสกุลลางสาด (Lansium Domesticum Corr.)
44 การศึกษาความเข้ากันได้ของส้มจุก และส้มโชกุนบนต้นตอส้มบางชนิด
ปี พ.ศ. 2544
45 การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ไม้ผลในตระกูลส้มและมังคุด
46 ความเข้ากันได้ของส้มจุกและส้มโชกุนบนต้นตอส้มบางชนิด
47 การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ไม้ผลในตระกูลส้มและมังคุด
48 ความเข้ากันได้ของส้มจุกและส้มโชกุนบนต้นตอส้มบางชนิด
49 การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ไม้ผลในตระกูลส้มและมังคุด
50 การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ไม้ผลในตระกูลส้มและมังคุด
ปี พ.ศ. 2540
51 การทดสอบความมีชีวิตของกิ่งตายางพาราที่ทำการเก็บรักษาในหลอดทดสอบ และการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการไมโครคัทติง
ปี พ.ศ. 2537
52 การทดสอบความมีชีวิตของกิ่งตายางพาราที่ทำการเก็บรักษาในหลอดทดสอบ และการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการไมโครคัทติง
53 การทดสอบความมีชีวิตของกิ่งตายางพาราที่ทำการเก็บรักษาในหลอดทดสอบ และการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการไมโครคัทติง
ปี พ.ศ. 2536
54 การวิจัย และพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเก็บรักษาพันธุ์พื้นเมืองของยางพาราในหลอดทดลองไว้ใช้เป็นต้นตอ
55 เอนไซม์ที่เป็นตัวบ่งชี้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
56 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์ยางพาราพันธุ์ที่ใช้เป็นต้นตอและการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์ไว้ในหลอดทดลอง : รายงานการวิจัย
57 การวิจัย และพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเก็บรักษาพันธุ์พื้นเมืองของยางพาราในหลอดทดลองไว้ใช้เป็นต้นตอ
58 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเก็บรักษาพันธุ์พื้นเมือง ของยางพาราในหลอดทดลอง ไว้ใช้เป็นต้นตอ
59 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเก็บรักษาพันธุ์พื้นเมือง ของยางพาราในหลอดทดลอง ไว้ใช้เป็นต้นตอ
ปี พ.ศ. 2534
60 การหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับทำต้นตอมังคุดเพื่อให้ขึ้นได้ในที่แห้งแล้งและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำในภาคใต้
61 การทดสอบความมีชีวิตของกิ่งตายางพาราที่ทำการเก็บรักษาในหลอดทดสอบ และการขยายพันธุ์ด้วยวิธีไมโครคัตติง
ปี พ.ศ. 2533
62 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน : รายงานการวิจัย
63 การหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับทำต้นตอมังคุดเพื่อให้ขึ้นได้ในที่แห้งแล้งและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2529
64 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีแก่เกษตรกรโดยการเลี้ยงเนื้อเยื่อ