ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมปอง เตชะโต
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สมปอง เดชะโต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มงคล แซ่หลิม 15
2 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 8
3 จรัสศรี นวลศรี 7
4 อิบรอเฮม ยีดำ 6
5 อรุณี ม่วงแก้วงาม 4
6 สายัณห์ สดุดี 4
7 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
8 งบประมาณแผ่นดิน 4
9 ทัศนี ขาวเนียม 3
10 พลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ 3
11 วิจิตรา ลีละศุภกุล 3
12 ไซนีย๊ะ สะมาลา 3
13 รัตนา สดุดี 3
14 สุรีรัตน์ เย็นซ้อน 2
15 สมยศ ชูกำเนิด 2
16 ยุพาภรณ์ ศิริโสม 2
17 พิมพรรณ ตันสกุล 2
18 อรพรรณ พูนทอง 2
19 จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์ 2
20 ลัดดาวัลย์ มูสิกะปาละ 2
21 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 2
22 จิตรพรรณ พิลึก 1
23 ยุพา มงคลสุข 1
24 ไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา 1
25 ศาลักษณ์ พรรณศิริ 1
26 สาลี ดนัยสร 1
27 ทานตะวัน พูลสวัสดิ์ 1
28 สุธิดา ฉันทานุรักษ์ 1
29 วันทนา เอ้งย่อง 1
30 ถิรพงษ์ ญาณิสราพันธ์ 1
31 สุจินต์ จินายน 1
32 คำนูณ กาญจนภูมิ 1
33 ปัทมา แสงวรสิริกุล 1
34 โครงการวิจัย NRU 1
35 วิจิตต์ วรรณชิต 1
36 วิชัย หวังวโรดม 1
37 วิชัย กาญจนสุวรรณ 1
38 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
39 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 1
40 นันทกาญจน์ มุรศิต 1
41 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 1
42 อรุณี ยูโซ๊ะ 1
43 มิล์น, จอห์น 1
44 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 1
45 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
46 ประภาพร อุทาพันธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2558 1
4 2557 1
5 2556 1
6 2555 2
7 2554 1
8 2553 4
9 2552 3
10 2551 1
11 2550 4
12 2549 2
13 2548 1
14 2546 1
15 2545 2
16 2544 3
17 2537 1
18 2536 4
19 2534 1
20 2533 1
21 2529 1
22 543 76
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การชักนำการเกิดพอลีพลอยด์ในกล้วยไม้เขากวางอ่อนโดยการใช้สารโคลชิซิน ในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2561
2 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2558
3 การขยายพันธุ์ฟักข้าวภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2557
4 การขยายพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการอนุรักษ์พันธุกรรมในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2556
5 การขยายยางพันธุ์สายต้นพันธุ์ดี และการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
6 การผลิตกล้ายางพาราจากสายต้นต้านทานโรครากขาวด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเมล็ดอ่อนผ่านกระบวนการโซมาติคเอ็มบริโอเจนิซิสเพื่อใช้เป็นต้นตอ
7 การชักนำและเพิ่มปริมาณเอ็มบริโอโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอยของปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราและการตรวจสอบความแปรปรวนโดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี
ปี พ.ศ. 2554
8 การขยายพันธุ์และจัดเตรียมต้นพันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้เพื่อเก็บรวบรวมไว้ในหลอดทดลอง(in vito) และนำไปปลูกยังถิ่นเดิม (in situ)
ปี พ.ศ. 2553
9 การตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของโซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงในอาหารแข็งและอาหารเหลวโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
10 การขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ซัลเพนชั่น และการตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
11 การเพาะเลี้ยงคัพภะลูกผสมผ่านกระบวนการ somatic embryo genesis(ชุดโครงการ ชื่อ โครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มแบบก้าวกระโดด ของ ศูนย์พันธุ)
12 การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายยีนร่วมกับต้นอ่อนปาล์มน้ำมัน จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2552
13 ปัจจัยทางชีวภาพที่มีผลต่อการปลูกถ่ายยีนให้กับเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสของปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมเทเนรา
14 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงเซลล์สืบพันธุ์เพื่อสร้างสยต้นปาล์มน้ำมัน(somaclone)เทเนร่า ที่ให้ผลผลิตสูงดดยไม่ต้องทำลายต้น
15 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่เอ็มบริโอจินิกแคลลัสของปาล์มน้ำมัน โดยใช้เครื่องยิงอนุภาค
ปี พ.ศ. 2551
16 การพัฒนาวิธีการทางเซรุ่มวิทยาเพื่อวินิจฉัยโรคทริสเตซาของส้มในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
17 การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์หญ้าแฝกที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของภาคใต้
18 การผลิตเมล็ดเทียมหญ้าแฝกเพื่อปลูกอนุรักษ์ดินและน้ำของภาคใต้
19 การพัฒนาวิธีการชักนำโซมาติกเอ็มบริโอให้ได้ขึ้นและการพัฒนาวิธีการชักนำให้เกิด Secondary Somatic embryo (SSE).
20 ศักยภาพการเหนี่ยวนำความแข็งแกร่งของต้นส้ม ของจุลินทรีย์ต้านโรคแบบซิลลัส
ปี พ.ศ. 2549
21 การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันเชิงการค้าในถังหมัก
22 การผลิตเมล็ดเทียมหญ้าแฝก เพื่อปลูกอนุรักษ์ดินและน้ำของภาคใต้
ปี พ.ศ. 2548
23 การปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวเพื่อการตัดดอก
ปี พ.ศ. 2546
24 การผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีด้วยการเพาะเลี้ยงใบอ่อนจากต้นโตที่ให้ผลผลิตสูง
ปี พ.ศ. 2545
25 การศึกษาจำนวนชุดโครโมโซมของพืชสกุลลางสาด (Lansium Domesticum Corr.)
26 การศึกษาความเข้ากันได้ของส้มจุก และส้มโชกุนบนต้นตอส้มบางชนิด
ปี พ.ศ. 2544
27 การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ไม้ผลในตระกูลส้มและมังคุด
28 ความเข้ากันได้ของส้มจุกและส้มโชกุนบนต้นตอส้มบางชนิด
29 การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ไม้ผลในตระกูลส้มและมังคุด
ปี พ.ศ. 2537
30 การทดสอบความมีชีวิตของกิ่งตายางพาราที่ทำการเก็บรักษาในหลอดทดสอบ และการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการไมโครคัทติง
ปี พ.ศ. 2536
31 เอนไซม์ที่เป็นตัวบ่งชี้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
32 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์ยางพาราพันธุ์ที่ใช้เป็นต้นตอและการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์ไว้ในหลอดทดลอง : รายงานการวิจัย
33 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเก็บรักษาพันธุ์พื้นเมือง ของยางพาราในหลอดทดลอง ไว้ใช้เป็นต้นตอ
34 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเก็บรักษาพันธุ์พื้นเมือง ของยางพาราในหลอดทดลอง ไว้ใช้เป็นต้นตอ
ปี พ.ศ. 2534
35 การทดสอบความมีชีวิตของกิ่งตายางพาราที่ทำการเก็บรักษาในหลอดทดสอบ และการขยายพันธุ์ด้วยวิธีไมโครคัตติง
ปี พ.ศ. 2533
36 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
37 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีแก่เกษตรกรโดยการเลี้ยงเนื้อเยื่อ