ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมปอง เตชะโต
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สมปอง เดชะโต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มงคล แซ่หลิม 15
2 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 8
3 จรัสศรี นวลศรี 7
4 อิบรอเฮม ยีดำ 6
5 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
6 งบประมาณแผ่นดิน 4
7 อรุณี ม่วงแก้วงาม 4
8 สายัณห์ สดุดี 4
9 พลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ 3
10 ไซนีย๊ะ สะมาลา 3
11 รัตนา สดุดี 3
12 วิจิตรา ลีละศุภกุล 3
13 สุรีรัตน์ เย็นซ้อน 2
14 สมยศ ชูกำเนิด 2
15 ยุพาภรณ์ ศิริโสม 2
16 ทัศนี ขาวเนียม 2
17 อรพรรณ พูนทอง 2
18 พิมพรรณ ตันสกุล 2
19 จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์ 2
20 ลัดดาวัลย์ มูสิกะปาละ 2
21 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 2
22 วิจิตต์ วรรณชิต 1
23 วิชัย หวังวโรดม 1
24 วิชัย กาญจนสุวรรณ 1
25 โครงการวิจัย NRU 1
26 นันทกาญจน์ มุรศิต 1
27 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
28 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 1
29 อรุณี ยูโซ๊ะ 1
30 มิล์น, จอห์น 1
31 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 1
32 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
33 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 1
34 คำนูณ กาญจนภูมิ 1
35 ไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา 1
36 จิตรพรรณ พิลึก 1
37 ศาลักษณ์ พรรณศิริ 1
38 สาลี ดนัยสร 1
39 ประภาพร อุทาพันธุ์ 1
40 ยุพา มงคลสุข 1
41 ทานตะวัน พูลสวัสดิ์ 1
42 ถิรพงษ์ ญาณิสราพันธ์ 1
43 สุจินต์ จินายน 1
44 สุธิดา ฉันทานุรักษ์ 1
45 ปัทมา แสงวรสิริกุล 1
46 วันทนา เอ้งย่อง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 1
5 2555 2
6 2554 1
7 2553 4
8 2552 3
9 2551 1
10 2550 4
11 2549 2
12 2548 1
13 2546 1
14 2545 2
15 2544 3
16 2537 1
17 2536 4
18 2534 1
19 2533 1
20 2529 1
21 543 75
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2558
2 การขยายพันธุ์ฟักข้าวภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2557
3 การขยายพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการอนุรักษ์พันธุกรรมในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2556
4 การขยายยางพันธุ์สายต้นพันธุ์ดี และการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
5 การผลิตกล้ายางพาราจากสายต้นต้านทานโรครากขาวด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเมล็ดอ่อนผ่านกระบวนการโซมาติคเอ็มบริโอเจนิซิสเพื่อใช้เป็นต้นตอ
6 การชักนำและเพิ่มปริมาณเอ็มบริโอโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอยของปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราและการตรวจสอบความแปรปรวนโดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี
ปี พ.ศ. 2554
7 การขยายพันธุ์และจัดเตรียมต้นพันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้เพื่อเก็บรวบรวมไว้ในหลอดทดลอง(in vito) และนำไปปลูกยังถิ่นเดิม (in situ)
ปี พ.ศ. 2553
8 การตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของโซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงในอาหารแข็งและอาหารเหลวโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
9 การขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ซัลเพนชั่น และการตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
10 การเพาะเลี้ยงคัพภะลูกผสมผ่านกระบวนการ somatic embryo genesis(ชุดโครงการ ชื่อ โครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มแบบก้าวกระโดด ของ ศูนย์พันธุ)
11 การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายยีนร่วมกับต้นอ่อนปาล์มน้ำมัน จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2552
12 ปัจจัยทางชีวภาพที่มีผลต่อการปลูกถ่ายยีนให้กับเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสของปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมเทเนรา
13 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงเซลล์สืบพันธุ์เพื่อสร้างสยต้นปาล์มน้ำมัน(somaclone)เทเนร่า ที่ให้ผลผลิตสูงดดยไม่ต้องทำลายต้น
14 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่เอ็มบริโอจินิกแคลลัสของปาล์มน้ำมัน โดยใช้เครื่องยิงอนุภาค
ปี พ.ศ. 2551
15 การพัฒนาวิธีการทางเซรุ่มวิทยาเพื่อวินิจฉัยโรคทริสเตซาของส้มในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
16 การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์หญ้าแฝกที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของภาคใต้
17 การผลิตเมล็ดเทียมหญ้าแฝกเพื่อปลูกอนุรักษ์ดินและน้ำของภาคใต้
18 การพัฒนาวิธีการชักนำโซมาติกเอ็มบริโอให้ได้ขึ้นและการพัฒนาวิธีการชักนำให้เกิด Secondary Somatic embryo (SSE).
19 ศักยภาพการเหนี่ยวนำความแข็งแกร่งของต้นส้ม ของจุลินทรีย์ต้านโรคแบบซิลลัส
ปี พ.ศ. 2549
20 การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันเชิงการค้าในถังหมัก
21 การผลิตเมล็ดเทียมหญ้าแฝก เพื่อปลูกอนุรักษ์ดินและน้ำของภาคใต้
ปี พ.ศ. 2548
22 การปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวเพื่อการตัดดอก
ปี พ.ศ. 2546
23 การผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีด้วยการเพาะเลี้ยงใบอ่อนจากต้นโตที่ให้ผลผลิตสูง
ปี พ.ศ. 2545
24 การศึกษาจำนวนชุดโครโมโซมของพืชสกุลลางสาด (Lansium Domesticum Corr.)
25 การศึกษาความเข้ากันได้ของส้มจุก และส้มโชกุนบนต้นตอส้มบางชนิด
ปี พ.ศ. 2544
26 การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ไม้ผลในตระกูลส้มและมังคุด
27 ความเข้ากันได้ของส้มจุกและส้มโชกุนบนต้นตอส้มบางชนิด
28 การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ไม้ผลในตระกูลส้มและมังคุด
ปี พ.ศ. 2537
29 การทดสอบความมีชีวิตของกิ่งตายางพาราที่ทำการเก็บรักษาในหลอดทดสอบ และการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการไมโครคัทติง
ปี พ.ศ. 2536
30 เอนไซม์ที่เป็นตัวบ่งชี้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
31 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์ยางพาราพันธุ์ที่ใช้เป็นต้นตอและการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์ไว้ในหลอดทดลอง : รายงานการวิจัย
32 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเก็บรักษาพันธุ์พื้นเมือง ของยางพาราในหลอดทดลอง ไว้ใช้เป็นต้นตอ
33 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเก็บรักษาพันธุ์พื้นเมือง ของยางพาราในหลอดทดลอง ไว้ใช้เป็นต้นตอ
ปี พ.ศ. 2534
34 การทดสอบความมีชีวิตของกิ่งตายางพาราที่ทำการเก็บรักษาในหลอดทดสอบ และการขยายพันธุ์ด้วยวิธีไมโครคัตติง
ปี พ.ศ. 2533
35 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
36 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีแก่เกษตรกรโดยการเลี้ยงเนื้อเยื่อ