ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมประสงค์ วิทยเกียรติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2545 2
2 2544 1
3 2543 3
4 2541 2
5 2540 1
6 2539 1
7 2538 1
8 2535 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารการศึกษา
2 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ปี พ.ศ. 2544
3 ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา
ปี พ.ศ. 2543
4 ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารการศึกษา
5 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
6 ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา
ปี พ.ศ. 2541
7 การกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาของไทย
8 การติดตามผลผลิตจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2540
9 แนวโน้มของการศึกษาทางไกลของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
10 ประมวลผลงานการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการติดตามผลผลิตจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2538
11 การกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาของไทย
ปี พ.ศ. 2535
12 ความคิดเห็นและความคาดหวังของนักศึกษาและผลที่ได้รับจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบโดยระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : รายงานการวิจัย