ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบูรณ์ เทียนทอง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุธันนี สิมะจารึก 5
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 4
3 ไม่มีข้อมูล 3
4 วัฒนา ตันทนะเทวินทร์ 3
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 3
6 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
7 วิจารณ์ พานิช 2
8 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
9 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
10 วิมลรัตน์ ตระการพฤกษ์ 2
11 วิมลรัตน์ กฤษณะประกรกิจ 2
12 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
13 สมหญิง อุ้มบุญ 2
14 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
15 กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย 2
16 จังหวัดขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
17 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
18 วิมลรัตน์ ศรีราช 1
19 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
20 มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์ 1
21 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
22 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
23 ศศิวิมล พงศ์จรรยากุล 1
24 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
25 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
26 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
27 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 1
28 ทัศนีย์ ญาณะ 1
29 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1
30 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
31 ปริญญา สันติชาติงาม 1
32 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
33 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
34 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 2
8 2549 2
9 2548 4
10 2547 1
11 2546 4
12 2545 1
13 2542 1
14 2540 1
15 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2555
2 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2555 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
ปี พ.ศ. 2554
3 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
ปี พ.ศ. 2553
4 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
5 AAR: จะใช้ประโยชน์จากงาน R2R ได้อย่างไร
6 Pediatric Pain Management in Urban and Rural Thailand
ปี พ.ศ. 2551
7 การบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย (Pain Service) เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการและการวิจัย
ปี พ.ศ. 2550
8 สำรวจผลงานวิจัยชนิด routine to research และการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยในงานบริการวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 การดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีอาการปวดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
10 การนำรูปแบบการให้บริการระงับปวดหลังผ่าตัดที่มีพยาบาลหอผู้ป่วยเป็นกำลังหลักวิสัญญีแพทย์เป็นที่ปรึกษามาขยายผลใช้งานในโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์
11 การนำรูปแบบการให้บริการระงับปวดหลังผ่าตัดที่มีพยาบาลหอผู้ป่วยเป็นกำลังหลักวิสัญญีแพทย์เป็นที่ปรึกษามาขยายผลใช้งานในโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์
ปี พ.ศ. 2548
12 การป้องกันอาการปวดขณะฟื้นจากยาสลบภายหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปรียบเทียบระหว่าง Iornoxicam กับยาหลอกที่ให้ครั้งเดียวก่อนเสร็จผ่าตัด : การศึกษาแบบสุ่มปกติสองฝ่าย
13 การระงับปวดหลังผ่าตัด : การทดลองใช้รูปแบบจำลองให้บริการระงับปวดหลังผ่าตัดในโรงเรียนแพทย์โดยพยาบาลหอผู้ป่วย
14 การนำรูปแบบการให้บริการระงับปวดหลังผ่าตัดที่มีพยาบาลหอผู้ป่วยเป็นกำลังหลักวิสัญญีแพทย์เป็นที่ปรึกษามาขยายผลใช้งานในโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์
15 การระงับปวดหลังผ่าตัด : การทดลองใช้รูปแบบจำลองให้บริการระงับปวดหลังผ่าตัดในโรงเรียนแพทย์โดยพยาบาลหอผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2547
16 การนำรูปแบบการให้บริการระงับปวดหลังผ่าตัดที่มีพยาบาลหอผู้ป่วยเป็นกำลังหลักวิสัญญีแพทย์เป็นที่ปรึกษามาขยายผลใช้งานในโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์
ปี พ.ศ. 2546
17 การระงับปวดหลังผ่าตัด : การทดลองใช้รูปแบบจำลองให้บริการระงับปวดหลังผ่าตัดในโรงเรียนแพทย์โดยพยาบาลหอผู้ป่วย
18 การป้องกันอาการปวดขณะฟื้นจากยาสลบภายหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปรียบเทียบระหว่าง Iornoxicam กับยาหลอกที่ให้ครั้งเดียวก่อนเสร็จผ่าตัด : การศึกษาแบบสุ่มปกติสองฝ่าย
19 การป้องกันอาการปวดขณะฟื้นจากยาสลบภายหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปรียบเทียบระหว่าง Iornoxicam กับยาหลอกที่ให้ก่อนครั้งเดียวก่อนเสร็จผ่าตัด : การศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองฝ่าย
20 การป้องกันอาการปวดขณะฟื้นจากยาสลบภายหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังเปรียบเทียบระหว่าง lornoxicam กับยาหลอกที่ให้ครั้งเดียวก่อนเสร็จผ่าตัด : การศึกษา แบบสุ่มปกปิดสองฝ่าย
ปี พ.ศ. 2545
21 การป้องกันอาการปวดขณะฟื้นจากยาสลบภายหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปรียบเทียบระหว่าง Iornoxicam กับยาหลอกที่ให้ก่อนครั้งเดียวก่อนเสร็จผ่าตัด : การศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองฝ่าย
ปี พ.ศ. 2542
22 เปรียบเทียบผลการวางยาสลบผู้ป่วย โดยใช้ Laryngeal Mask Airway (LMA) และ Standard Face Mask (FM) ของนักเรียนวิสัญญีพยาบาล
ปี พ.ศ. 2540
23 เปรียบเทียบผลการวางยาสลบผู้ป่วย โดยใช้ Laryngeal Mask Airway (LMA) และ Standard Face Mask (FM) ของนักเรียนวิสัญญีพยาบาล