ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบูรณ์ สุขสำราญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สมบูรณ์ สุขสําราญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2540 2
2 2539 5
3 2538 2
4 2536 2
5 2534 1
6 2533 1
7 2532 1
8 2529 1
9 2527 3
10 2524 2
11 2511 1
12 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2540
1 การให้เงินอุดหนุนพรรคการเมือง
2 กำนันและผู้ใหญ่บ้านรากฐานของแผ่นดิน
ปี พ.ศ. 2539
3 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสุขาภิบาลในเขตจังหวัดนนทบุรี
4 กำนันและผู้ใหญ่บ้านรากฐานของแผ่นดิน
5 ปัญหาการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาตำบลต่อการเป็นนิติบุคคลของสภาตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครปฐม
7 การพัฒนาสถาบันสภาตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีสภาตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2538
8 การเมืองการปกครองในแนวพุทธศาสนา : ศึกษาจากนักคิดและพระไตรปิฎก
9 ข้อโต้เถียงใน ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ. ....
ปี พ.ศ. 2536
10 การให้เงินอุดหนุนพรรคการเมือง
11 ความล้มเหลวของพรรคการเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2534
12 ชุมชนปฐมอโศก : การศึกษาพุทธยูโทเปีย
ปี พ.ศ. 2533
13 ความคิดทางการเมืองของพุทธทาสภิกขุ
ปี พ.ศ. 2532
14 การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งในปี พ.ศ.2529 : ศึกษาเปรียบเทียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่เคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดและที่ไม่เคยเป็น
ปี พ.ศ. 2529
15 การต่อสู้ทางการเมืองของพรรคการเมืองไทย: ศึกษากรณีพรรคกิจสังคม
ปี พ.ศ. 2527
16 ความเชื่อในพุทธธรรม สถานภาพในสถาบันสงฆ์และความเชื่อทางการเมืองของพระสงฆ์ไทย
17 พระสงฆ์ในชนบทภาคอีสานกับการพัฒนาตามหลักการพึ่งตนเอง
18 อนุสาวรีย์ไทย : การศึกษาในเชิงการเมือง
ปี พ.ศ. 2524
19 บทบาทของสมาชิกรัฐสภาที่เป็นข้าราชการประจำ : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
20 ปัญหาการควบคุมผู้อพยพ และผลกระทบต่อประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์รับผู้อพยพ จังหวัดหนองคาย
ปี พ.ศ. 2511
21 การบริหารงานของเทศบาลนครธนบุรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 ชุมชนปฐมอโศก : การศึกษาพุทธยูโทเปีย