ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบูรณ์ สุขสำราญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สมบูรณ์ สุขสําราญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 4
2 2538 2
3 2536 1
4 2533 1
5 2532 1
6 2529 1
7 2527 3
8 2524 2
9 2511 1
10 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสุขาภิบาลในเขตจังหวัดนนทบุรี
2 ปัญหาการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาตำบลต่อการเป็นนิติบุคคลของสภาตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครปฐม
4 การพัฒนาสถาบันสภาตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีสภาตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2538
5 การเมืองการปกครองในแนวพุทธศาสนา : ศึกษาจากนักคิดและพระไตรปิฎก
6 ข้อโต้เถียงใน ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ. ....
ปี พ.ศ. 2536
7 ความล้มเหลวของพรรคการเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2533
8 ความคิดทางการเมืองของพุทธทาสภิกขุ
ปี พ.ศ. 2532
9 การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งในปี พ.ศ.2529 : ศึกษาเปรียบเทียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่เคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดและที่ไม่เคยเป็น
ปี พ.ศ. 2529
10 การต่อสู้ทางการเมืองของพรรคการเมืองไทย: ศึกษากรณีพรรคกิจสังคม
ปี พ.ศ. 2527
11 ความเชื่อในพุทธธรรม สถานภาพในสถาบันสงฆ์และความเชื่อทางการเมืองของพระสงฆ์ไทย
12 พระสงฆ์ในชนบทภาคอีสานกับการพัฒนาตามหลักการพึ่งตนเอง
13 อนุสาวรีย์ไทย : การศึกษาในเชิงการเมือง
ปี พ.ศ. 2524
14 บทบาทของสมาชิกรัฐสภาที่เป็นข้าราชการประจำ : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
15 ปัญหาการควบคุมผู้อพยพ และผลกระทบต่อประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์รับผู้อพยพ จังหวัดหนองคาย
ปี พ.ศ. 2511
16 การบริหารงานของเทศบาลนครธนบุรี