ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, 2507-
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัทร์ พลอยแหวน 11
2 กฤษณ์ รักชาติเจริญ 10
3 กมลพร สอนศรี 4
4 ฐิติรัตน์ หงส์เชิดชูสกุล 4
5 สุรีย์ กาญจนวงศ์ 4
6 ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง 4
7 ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชั 4
8 ชาตรี ลุนดำ 4
9 จีรภัทร์ สุวรรณพุ่ม 4
10 วิษณุ พรหมภานุเสถียร 4
11 อลนกรณ์ คำด้วง 4
12 พราว ศาลิคุปต 4
13 อมรรัตน์ เทพพิทักษ์ 4
14 กนกวรรณ เต็มโศภินกุล 3
15 สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ 3
16 สมศักดิ์ อมรศิริพงศ์ 3
17 เสรี สิงห์โงน 3
18 วิศุทธินี ศิริสุวรรณพงศ์ 3
19 ไชยา ศรีนวล 3
20 วีรชาติ สงวนเกียรติ 3
21 แสงเทียน อยู่เถา 3
22 สมชาญ พิณคันเงิน 2
23 ปวีณา ชัยฉัตรพรสุข 1
24 ศุภสินี มนประณีต 1
25 อลงกต สุขุมาลย์ 1
26 อมรชัย ตันติเมธ 1
27 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
28 ไพโรจน์ จิรพรไพศาล 1
29 วรรณรัตน์ ทับแก้ว 1
30 ภูดิท ศิริวุฒิ 1
31 มงคล ลาวรรณา 1
32 เมธา เอกดำรงกิจ 1
33 จันทกัญญา วรรณวงศ์ 1
34 ดุษฎา จินดาวัฒน์ 1
35 ภัสราภา กุลศรีสุวรรณ 1
36 ธฤตมน ดิเรกศรี 1
37 ฐิติมา สุพะรัง 1
38 วิลาวัลย์ พุตติ 1
39 ณัฐพล สมศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 3
3 2558 4
4 2552 12
5 2551 7
6 2547 3
7 2535 1
8 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การนำนโยบายสำนักงานสีเขียวไปสู่การปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2559
2 การรับรู้ประสิทธิภาพการสอนงานของผู้บริหารระดับอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล
3 โครงสร้างองค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ภายหลังการปรับเปลี่ยนตามแนวทางการบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
4 การบริหารงานกิจการนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเรียนร่วม : กรณีศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2558
5 การประเมินหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารการเงิน กองบัญชาการกองทัพไทย
6 การตลาดภาครัฐ สินค้าส่งเสริมสุขภาพในเขตดอนเมือง
7 คุณภาพชีวิตการทำงานและประสิทธิผลองค์การเรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี
8 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ปี พ.ศ. 2552
9 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
10 บรรยากาศองค์การและลักษณะความเป็นองค์การเอื้อการเรียนรู้ของสถานีตำรวจภูธรเมือง จังหวัดนครปฐม
11 ความพร้อมของพนักงานสอบสวนที่มีต่อการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในงานสอบสวน
12 ความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
13 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา การรถไฟแห่งประเทศไทย
15 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
16 การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ของข้าราชการสายสนับสนุนกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
17 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ต่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
18 แนวทางการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ
19 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
20 การศึกษาสถานภาพองค์การ : สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง จ.นนทบุรี
ปี พ.ศ. 2551
21 การศึกษาการบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของสายสนับสนุนคณะ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
22 การศึกษาสถานภาพและผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
23 องค์กรแห่งความพอเพียง : กรณีศึกษากรมราชทัณฑ์
24 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
25 การศึกษากระบวนการและปัญหาการนำนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในโรงเรียนนำร่อง เขตกรุงเทพมหานคร
26 การประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
27 คุณภาพชีวิตการทำงาน ของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [วช.]
ปี พ.ศ. 2547
28 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของคณบดี
29 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของคณบดี
30 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของคณบดี
ปี พ.ศ. 2535
31 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารงานก่อสร้างของส่วนราชการที่ใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้าง