ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบูรณ์ ลุวีระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ประสิทธิผลการจัดการน้ำผิวดินและผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน
ปี พ.ศ. 2547
2 ประสิทธิผลการจัดการน้ำผิวดินและผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน
ปี พ.ศ. 2546
3 การศึกษาศักยภาพและความต้องการใช้น้ำใต้ดิน เพื่อการจัดการน้ำใต้ดินในพื้นที่ด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2545
4 แนวทางการพิจารณาการวางท่อด้วยวิธีดันลอดแทนวิธีขุดเปิดในเขตกรุงเทพมหานคร
5 การศึกษาศักยภาพ และความต้องการใช้น้ำใต้ดิน เพื่อการจัดการน้ำใต้ดินในพื้นที่ด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2536
6 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่ออุทกวิทยาของอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2534
7 การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่โครงการปฏิรูปที่ดิน แปลงที่ 4 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2533
8 ผลประโยชน์ที่ได้รับสูงสุดจากการเสริมสันเขื่อนโดยใช้กรณีของเขื่อนอุบลรัตน์สำหรับการศึกษา