ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิตติ ท่าไว 9
2 อัญชริดา อัครจรัลญา 6
3 ณัฐดา วิโรจน์แสงอรุณ 4
4 สุวิมล กีรติพิบูล 4
5 คณิต สุวรรณบริรักษ์ 4
6 วรรณพ วิเศษสงวน 4
7 Somboon Tanasupawat 3
8 สุรัตนา อำนวยผล 3
9 ศิริลักษณ์ นามวงษ์ 3
10 ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ 3
11 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 3
12 นิจศิริ เรืองรังษี 2
13 กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ 2
14 Wonnop Visessanguan 2
15 สุมนา วรรธนะภูติ 2
16 จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 2
17 เกรียงศักดิ์ สายธนู 2
18 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 2
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
20 ภัทรพร ยุคแผน 1
21 จารุวรรณ ทองสนิท 1
22 มุกขะรินทร์ พุทโธสาวะโก 1
23 จินตนา คำมณี 1
24 สุชาดา จาติกวนิช 1
25 Y. Nakagawa 1
26 Pattaraporn Yukphan 1
27 T. Malimas 1
28 Y. Muramatsu 1
29 นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ 1
30 Y. Yamada 1
31 ไม่มีข้อมูล 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1
33 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 1
34 Jintana Kommanee 1
35 ฐิตาภา เขียวขจี 1
36 ลินนา ทองยงค์ 1
37 วารี นิยมธรรม 1
38 บุษบาทิพย์ ประเสริฐศักดิ์ 1
39 ณรงค์ กิตติโชคอนันต์ 1
40 ณรงค์ พุทธสัง 1
41 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
42 ณัฏฐา ทองจุล 1
43 พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ 1
44 Ruud Valyasevi 1
45 อภิสิทธิ์ ศรีอรุณเรืองชัย 1
46 นิภา โชคสัจจะวาที 1
47 วรรณพร ทะพิงค์แก 1
48 Jittiporn Kruenate 1
49 จิตติ์พร เครือเนตร 1
50 Nipa Chokesajjawatee 1
51 Linna Tongyonk 1
52 Plearnpis Luxananil 1
53 เพลินพิศ ลักษณะนิล 1
54 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
55 Punnanee Sumpavapol 1
56 Soottawat Benjakul 1
57 Wanaporn Tapingkae 1
58 ปนัดดา ธีรวัฒนมนตรี 1
59 ศุภกิจ สอนประจักษ์ 1
60 Thitapha Smitinont 1
61 Panadda Thiravatianamontri 1
62 Somporn Kumphati 1
63 สมพร คุ้มผาติ 1
64 Kirk L. Parkin 1
65 รุจ วัลยะเสวี 1
66 Soomboon Tanasupawat 1
67 ฐิตาภา สมิตินนท์ 1
68 Supakij Sornprajak 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 3
4 2553 2
5 2552 3
6 2551 1
7 2550 2
8 2548 1
9 2543 1
10 2542 2
11 2541 2
12 2540 1
13 2533 2
14 2532 2
15 2530 2
16 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคัดกรองและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเพสจากอาหารหมัก
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลของกระบวนการทำให้แห้งต่ออัตราการรอดชีวิตของเชื้อ lactobacillus spp. ในไมโครแคปซูล
ปี พ.ศ. 2554
3 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ
4 Gluconobacter nephelii sp. nov., an acetic acid bacterium in the class Alphaproteobacteria
5 การคัดเลือกแบคทีเรียและภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรดดี-แลกติก
ปี พ.ศ. 2553
6 Bacillus siamensis sp. nov., isolated from salted crab (poo-khem) in Thailand
7 Whole cell immobilisation of Natrinema gari BCC 24369 for histamine degradation
ปี พ.ศ. 2552
8 การคัดกรองเชื้อราเซลล์เดี่ยวซึ่งสามารถหมักเอทานอลจากทั้งน้ำตาลกลูโคสและไซโลส : รายงานฉบับสมบูรณ์
9 ความหลากหลายทางชีวภาพ และไฮโดรไลติกเอนไซม์ของแบคทีเรียชอบเค็ม
10 การคัดกรองเชื้อราเซลล์เดี่ยว ซึ่งสามารถหมักเอทานอล จากทั้งน้ำตาลกูลโคสและไซโลส
ปี พ.ศ. 2551
11 อนุกรมวิธานและสารทุติยภูมิของเชื้อแอคติโนมัยสีทจากดินพื้นที่พรุเขตอบอุ่นและดินป่าพรุของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
12 อนุกรมวิธานและเอนไซม์โปรทีเอสของแบคทีเรียชอบเค็มจากอาหารหมัก : รายงานผลการวิจัย
13 ความหลากหลายทางชีวภาพ และฤทธิ์ทางชีวภาพของแอคติโนมัยซีทส์ที่หายากจากดินป่าชายเลนฝั่งทะเลอันดามัน
ปี พ.ศ. 2548
14 การคัดเลือกแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกซึ่งมีศักยภาพเป็นโปรไบโอติกในสัตว
ปี พ.ศ. 2543
15 การศึกษาสารปฏิชีวนะของเชื้อ Micromonospora : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2542
16 อนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์ของแบคทีเรียกรดอะซิติก : รายงานผลการวิจัย
17 การใช้ดีเอ็นเอไฮบริไดเซชั่นในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของ Tetragenococccus species ที่แยกได้จากการหมักน้ำปลา
ปี พ.ศ. 2541
18 การแยก การพิสูจน์เอกลักษณ์ และการใช้ประโยชน์ของอะซิติกแอซิดแบคทีเรียจากผลไม้
19 การทำ Genomic DNA fingerprint และการตรวจสอบคุณสมบัติของแบคทีเรียแลคติก
ปี พ.ศ. 2540
20 การผลิต Exopolysaccharides โดยเชื้อแบคทีเรียแลคติคและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2533
21 การผลิตน้ำส้มสายชูจากเชื้อ Acetobacter species ที่แยกจากวัสดุธรรมชาติ : รายงานผลการวิจัย
22 การผลิตน้ำส้มสายชู จากเชื้อ Acetobacter species ที่แยกจากวัสดุธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2532
23 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตสารปฏิชีวนะ โดยเชื้อMicromonospora และเชื้อสกุลอื่นที่เกี่ยวข้อง
24 การศึกษาเปรียบเทียบ การผลิตสารปฏิชีวนะโดยเชื้อ Micromonospora และเชื้อสกุลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2530
25 การศึกษาลักษณะฟีโนไทป์ของแบคทีเรียแลคโตบาซิลไล ที่แยกจากอาหารหมักดอง : รายงานผลการวิจัย
26 การศึกษาลักษณะฟีโนไทป์ ของแบคทีเรียแลกโตบาซิลไล ที่แยกจากอาหารหมักดอง