ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบูรณ์ จงชัยกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 กฤษดา วิศวธีรานนท์ 4
3 พูลพร แสงบางปลา 2
4 ก่อเกียรติ บุญชูกุศล 2
5 เอกชัย ลีลารัศมี 2
6 สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์ 1
7 จุติโรจน์ เบ็ญจลักษณ์, 2520- 1
8 กอบพล สิริมานุวัฒน์ 1
9 นิตย์ เพ็ชรรักษ์ 1
10 ชัยโรจน์ คุณพินิชกิจ 1
11 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
13 ไพโรจน์ วงษ์วิบูลย์สิน 1
14 ศุภวัตร น้าประเสริฐ 1
15 สมชบา สังสิทธิเวทย์ 1
16 คมสัน เพ็ชรรักษ์ 1
17 วัชรพงษ์ เข็มเพ็ชร 1
18 สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง 1
19 สำรวย สังข์สะอาด 1
20 พิสุทธิ์ ชัยอมฤต 1
21 พิษณุ กิจไพฑูรย์ 1
22 Somboon Chongchaikit 1
23 ครรชิต ผิวนวล 1
24 กอบเกียรติ กาญจนาพงศ์กุล 1
25 นวรัตน์ ธรรมวิหารคุณ 1
26 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
27 มานะชัย อุดมดี 1
28 สุขสันติ์ ปิตะโหตะระ 1
29 อรรถพล ตันติสันติกร 1
30 สุวิทย์ นาคพีระยุทธ 1
31 ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล 1
32 พิจารณ์ ประกิจ 1
33 เสกสัณห์ วัฒนะโชติ 1
34 สุภนันท์ หิรัญยพิสุทธิกุล 1
35 วรรณวิทย์ กมลเดชเดชา 1
36 นพดล ล้อประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2550 1
3 2549 1
4 2548 2
5 2547 1
6 2546 3
7 2545 3
8 2544 1
9 2543 1
10 2541 1
11 2540 1
12 2539 3
13 2538 1
14 2537 1
15 2536 2
16 2535 2
17 2534 1
18 2533 1
19 2532 2
20 2523 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การออกแบบและสร้างระบบตรวจสังเกตการเกิดฟองสแลก ในเตาหลอมเหล็กแบบอาร์กไฟฟ้าโดยใช้การวิเคราะห์แรงดันอาร์ก
ปี พ.ศ. 2550
2 การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอัตโนมัติในสายการผลิต สำหรับการพิมพ์ขวดพลาสติก
ปี พ.ศ. 2549
3 การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอัตโนมัติในสายการผลิต สำหรับการพิมพ์ขวดพลาสติก
ปี พ.ศ. 2548
4 การประเมินอายุของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยอาศัยการทดสอบเร่งด้วยอุณหภูมิ
5 ระบบเฝ้าตรวจและช่วยวินิจฉัยการบินระยะไกล
ปี พ.ศ. 2547
6 การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติที่มีความน่าเชื่อถือสำหรับห้องอบไม้
ปี พ.ศ. 2546
7 การศึกษาแบบจำลองจุดบกพร่องของฉนวนในเครื่องจักรกลหมุนโดยการทดสอบการปล่อยประจุบางส่วน
8 การศึกษาการประเมินอายุของไอซีโดยการทดสอบเร่ง
9 โครงการการศึกษาสภาวะแวดล้อมเทคโนโลยี CAD / CAM / CAE ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเล็คทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2545
10 การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลหมุน
11 โปรแกรมตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็น ในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
12 รายงานการศึกษาการประเมินผลโครงการศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ศทอ)
ปี พ.ศ. 2544
13 การพัฒนาซอฟต์แวร์จัดการระบบควบคุมแบบแบตช์โดยใช้ทฤษฎีเพทริเน็ต
ปี พ.ศ. 2543
14 โครงการการศึกษาสภาวะแวดล้อมเทคโนโลยี CAD / CAM / CAE ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเล็คทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2541
15 การประยุกต์การประมวลผลภาพในการตรวจพินิจล้ออลูมินัมอัลลอย
ปี พ.ศ. 2540
16 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2539
17 การศึกษาระบบควบคุมลำดับโดยทฤษฎีเพทริเน็ต
18 การปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมพีไอดีโดยใช้ฟัซซีลอจิก
19 โปรแกรมจัดการสำหรับระบบควบคุมแบบแบตช์
ปี พ.ศ. 2538
20 ระบบเก็บข้อมูลและควบคุมระยะไกลตามมาตรฐาน RS-485
ปี พ.ศ. 2537
21 เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร
ปี พ.ศ. 2536
22 การพัฒนาตัวควบคุม PID เชิงเลขขนาดกะทัดรัด
23 การทดสอบแรงดันสูงอิมพัลส์แบบอัตโนมัติควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์
ปี พ.ศ. 2535
24 อินเซอร์กิตอีมูเลเตอร์ สำหรับไมโครโปรเซสเซอร์ z-80 และ 8085
25 การปรับค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดของตัวควบคุม พีไอดี
ปี พ.ศ. 2534
26 ระบบพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์ระดับบอร์ด
ปี พ.ศ. 2533
27 รายงานผลการวิจัยและพัฒนาโครงการหลัก การพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม, โครงการย่อย เครื่องควบคุมที่โปรแกรมได้ชนิดที่มีความสามารถด้านจัดการข้อมูล
ปี พ.ศ. 2532
28 การออกแบบและสร้างตัวควบคุมเชิงเลข สำหรับงานควบคุมทางอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง
29 ตัวควบคุม PID ชนิดเชิงเลข
ปี พ.ศ. 2523
30 การศึกษาโดยการทดลองเรื่องลักษณะสมบัติทางไฟฟ้า ของผิวสัมผัสระหว่างโลหะกับแว่นผลึกซิลิกอน