ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบูรณ์ จงชัยกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 กฤษดา วิศวธีรานนท์ 4
3 พูลพร แสงบางปลา 2
4 ก่อเกียรติ บุญชูกุศล 2
5 เอกชัย ลีลารัศมี 2
6 พิษณุ กิจไพฑูรย์ 1
7 สุวิทย์ นาคพีระยุทธ 1
8 พิจารณ์ ประกิจ 1
9 สุภนันท์ หิรัญยพิสุทธิกุล 1
10 ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล 1
11 วรรณวิทย์ กมลเดชเดชา 1
12 เสกสัณห์ วัฒนะโชติ 1
13 นิตย์ เพ็ชรรักษ์ 1
14 กอบพล สิริมานุวัฒน์ 1
15 สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
17 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 1
18 สำรวย สังข์สะอาด 1
19 อรรถพล ตันติสันติกร 1
20 นพดล ล้อประเสริฐ 1
21 กอบเกียรติ กาญจนาพงศ์กุล 1
22 ไพโรจน์ วงษ์วิบูลย์สิน 1
23 วัชรพงษ์ เข็มเพ็ชร 1
24 สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง 1
25 พิสุทธิ์ ชัยอมฤต 1
26 จุติโรจน์ เบ็ญจลักษณ์, 2520- 1
27 ชัยโรจน์ คุณพินิชกิจ 1
28 คมสัน เพ็ชรรักษ์ 1
29 ศุภวัตร น้าประเสริฐ 1
30 Somboon Chongchaikit 1
31 ครรชิต ผิวนวล 1
32 นวรัตน์ ธรรมวิหารคุณ 1
33 มานะชัย อุดมดี 1
34 สมชบา สังสิทธิเวทย์ 1
35 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
36 สุขสันติ์ ปิตะโหตะระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2548 2
3 2547 1
4 2546 2
5 2545 3
6 2544 1
7 2541 1
8 2540 1
9 2539 3
10 2538 1
11 2537 1
12 2536 2
13 2535 2
14 2534 1
15 2533 1
16 2532 2
17 2523 1
18 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การออกแบบและสร้างระบบตรวจสังเกตการเกิดฟองสแลก ในเตาหลอมเหล็กแบบอาร์กไฟฟ้าโดยใช้การวิเคราะห์แรงดันอาร์ก
ปี พ.ศ. 2548
2 การประเมินอายุของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยอาศัยการทดสอบเร่งด้วยอุณหภูมิ
3 ระบบเฝ้าตรวจและช่วยวินิจฉัยการบินระยะไกล
ปี พ.ศ. 2547
4 การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติที่มีความน่าเชื่อถือสำหรับห้องอบไม้
ปี พ.ศ. 2546
5 การศึกษาแบบจำลองจุดบกพร่องของฉนวนในเครื่องจักรกลหมุนโดยการทดสอบการปล่อยประจุบางส่วน
6 การศึกษาการประเมินอายุของไอซีโดยการทดสอบเร่ง
ปี พ.ศ. 2545
7 การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลหมุน
8 โปรแกรมตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็น ในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
9 รายงานการศึกษาการประเมินผลโครงการศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ศทอ)
ปี พ.ศ. 2544
10 การพัฒนาซอฟต์แวร์จัดการระบบควบคุมแบบแบตช์โดยใช้ทฤษฎีเพทริเน็ต
ปี พ.ศ. 2541
11 การประยุกต์การประมวลผลภาพในการตรวจพินิจล้ออลูมินัมอัลลอย
ปี พ.ศ. 2540
12 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2539
13 การศึกษาระบบควบคุมลำดับโดยทฤษฎีเพทริเน็ต
14 การปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมพีไอดีโดยใช้ฟัซซีลอจิก
15 โปรแกรมจัดการสำหรับระบบควบคุมแบบแบตช์
ปี พ.ศ. 2538
16 ระบบเก็บข้อมูลและควบคุมระยะไกลตามมาตรฐาน RS-485
ปี พ.ศ. 2537
17 เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร
ปี พ.ศ. 2536
18 การพัฒนาตัวควบคุม PID เชิงเลขขนาดกะทัดรัด
19 การทดสอบแรงดันสูงอิมพัลส์แบบอัตโนมัติควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์
ปี พ.ศ. 2535
20 อินเซอร์กิตอีมูเลเตอร์ สำหรับไมโครโปรเซสเซอร์ z-80 และ 8085
21 การปรับค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดของตัวควบคุม พีไอดี
ปี พ.ศ. 2534
22 ระบบพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์ระดับบอร์ด
ปี พ.ศ. 2533
23 รายงานผลการวิจัยและพัฒนาโครงการหลัก การพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม, โครงการย่อย เครื่องควบคุมที่โปรแกรมได้ชนิดที่มีความสามารถด้านจัดการข้อมูล
ปี พ.ศ. 2532
24 การออกแบบและสร้างตัวควบคุมเชิงเลข สำหรับงานควบคุมทางอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง
25 ตัวควบคุม PID ชนิดเชิงเลข
ปี พ.ศ. 2523
26 การศึกษาโดยการทดลองเรื่องลักษณะสมบัติทางไฟฟ้า ของผิวสัมผัสระหว่างโลหะกับแว่นผลึกซิลิกอน