ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติ อยู่เมือง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การวิจัยการจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2551
2 การหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่าบริเวณอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ.2549
3 การหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดตะกอนไหลถล่ม และน้ำปนตะกอนบ่า บริเวณอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ.2549
ปี พ.ศ. 2550
4 การวิจัยการจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อย่างยั่งยืน
5 การจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2548
6 EVALUATION OF POTENTIAL FOR 2001 DEBRIS FLOOD IN THE VINICITY OF NAMKO AREA, AMPHOE LOM SAK, CHANGWAT PHETCHABUN, CENTRAL THAILAND.
ปี พ.ศ. 2547
7 ผลกระทบของการรบกวนพื้นที่ป่าต่ออินทรีย์วัตถุ ธาตุอาหารในดินและการสะสมธาตุคาร์บอนบริเวณลุ่มน้ำย่อยน้ำว้า จังหวัดน่าน
8 การศึกษาสถานภาพและแนวทางในการใช้ประโยชน์ข้อมูลทรัพยากรดินของหน่วยงานภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2545
9 การศึกษาสถานภาพและแนวทางในการใช้ประโยชน์ข้อมูลทรัพยากรดินของหน่วยงานภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2541
10 สภาวะแวดล้อมการสะสมตัวของหินปูนยุคเพอร์เมี่ยน บริเวณจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู : รายงานผลการวิจัย