ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
2 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
3 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556
4 การจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชน ลุ่มน้ำย่อยและลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน
ปี พ.ศ. 2555
5 การใช้ประโยชน์จากน้ำส้มไม้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูส้มโอโดยวิธีผสมผสานเพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร:ตำบลโพธิ์ประทับช้าง
6 สำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2554
7 การใช้น้ำส้มไม้ร่วมกับพืชสมุนไพร เพื่อควบคุมแมลงศัตรูสัตว์ในโรงเรือนเลี้ยงหมูหลุม : แมลงวัน และยุง
8 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
9 การใช้น้ำส้มไม้ร่วมกับพืชสมุนไพร เพื่อควบคุมแมลงศัตรูสัตว์ในโรงเรือนเลี้ยงหมูหลุม : แมลงวัน และยุง
10 การใช้ประโยชน์จากน้ำส้มไม้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูส้มโอ โดยวิธีผสมผสานเพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร :
ปี พ.ศ. 2553
11 ประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพและน้ำส้มไม้ต่อถั่วเหลืองสายพันธุ์แนะนำใหม่ เพื่อส่งเสริมพืชพลังงานใน จังหวัดพิจิตร
12 การศึกษาและพัฒนาการผลิตน้ำส้มไม้ เพื่อใช้ในการเกษตรและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์
13 ระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย
14 การจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชน ลุ่มน้ำย่อยและลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน
15 ระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย
ปี พ.ศ. 2552
16 การศึกษาความเหมาะสมการดำเนินงานจัดรูปที่ดิน และทบทวนการจัดการน้ำในเขตโครงการเขื่อนแควน้อย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
17 การศึกษาความเหมาะสมการดำเนินงานจัดรูปที่ดินและทบทวนการจัดการน้ำในเขตโครงการเขื่อนแควน้อย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
18 ประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพและน้ำส้มไม้ต่อถั่วเหลืองสายพันธุ์แนะนำใหม่ เพื่อส่งเสริมพืชพลังงานในจังหวัดพิจิตร
19 การใช้น้ำส้มไม้ร่วมกับพืชสมุนไพร เพื่อควบคุมแมลงศัตรูสัตว์ในโรงเรือนเลี้ยงหมูหลุม : แมลงวัน และยุง
20 การสำรวจและการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งน้ำผิวดินที่มีผลต่อการฟื้นฟูระดับน้ำใต้ดินในเขตพื้นที่รับน้ำนอง
21 การศึกษาความเหมาะสมการดำเนินงานจัดรูปที่ดิน และทบทวนการจัดการน้ำในเขตโครงการเขื่อนแควน้อย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
22 สภาวะที่เหมาะสมและการเพิ่มความบริสุทธิ์ของเอทานอล ด้วยกระบวนการกลั่นแบบอะซิโอโทรปิก
ปี พ.ศ. 2550
23 การศึกษาและพัฒนาการผลิตน้ำส้มไม้ เพื่อใช้ในการเกษตรและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์
24 ที่ปรึกษาโครงการบริหารการจัดการน้ำ (water Management Center) จ.เพชรบูรณ์
25 การสังเคราะห์เอกชลภาพสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำที่เสี่ยงต่อภัยน้ำหลากฉับพลัน
26 การใช้สารชีวมวลเพื่อควบคุมแมลง และเพิ่มธาตุอาหารพืช
27 การสังเคราะห์เอกชลภาพสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำที่เสี่ยงต่อภัยน้ำหลากฉับพลัน
ปี พ.ศ. 2549
28 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการระบายน้ำแม่น้ำป่าสัก เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และเขตเทศบาลตำบลท่าพล
29 โครงการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยทางน้ำ อุทกภัยและภัยแล้ง จ.เพชรบูรณ์ (ที่ปรึกษา)
30 การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2548
31 การใช้สารชีวมวลเพื่อควบคุมแมลง และเพิ่มธาตุอาหารพืช
32 ศักยภาพการซึมของน้ำผิวดินไปสู่ชั้นน้ำใต้ดินในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ
ปี พ.ศ. 2547
33 การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ระยะที่ 1)
34 การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2545
35 การศึกษาฐานข้อมูลทางอุทกวิทยาลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2544
36 โครงการศึกษาแผนที่สภาพดิน ชั้นดินในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2543
37 โครงการศึกษาแผนที่สภาพดิน ชั้นดินในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
38 การศึกษาฐานข้อมูลทางอุทกวิทยาลุ่มน้ำเจ้าพระยา