ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
2 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
3 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556
4 การจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชน ลุ่มน้ำย่อยและลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน
ปี พ.ศ. 2555
5 การจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชน ลุ่มน้ำย่อยและลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน
6 สำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2554
7 การใช้น้ำส้มไม้ร่วมกับพืชสมุนไพร เพื่อควบคุมแมลงศัตรูสัตว์ในโรงเรือนเลี้ยงหมูหลุม : แมลงวัน และยุง
8 การใช้ประโยชน์จากน้ำส้มไม้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูส้มโอ โดยวิธีผสมผสานเพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร :
ปี พ.ศ. 2553
9 ระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย
ปี พ.ศ. 2552
10 การศึกษาความเหมาะสมการดำเนินงานจัดรูปที่ดิน และทบทวนการจัดการน้ำในเขตโครงการเขื่อนแควน้อย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
11 ระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย
12 ระบบจัดการการระบายน้ำชุมชนโดยข้อมูลภูมิสารสนเทศ
13 การสำรวจและการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งน้ำผิวดินที่มีผลต่อการฟื้นฟูระดับน้ำใต้ดินในเขตพื้นที่รับน้ำนอง
14 การศึกษาความเหมาะสมการดำเนินงานจัดรูปที่ดิน และทบทวนการจัดการน้ำในเขตโครงการเขื่อนแควน้อย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
15 สภาวะที่เหมาะสมและการเพิ่มความบริสุทธิ์ของเอทานอล ด้วยกระบวนการกลั่นแบบอะซิโอโทรปิก
ปี พ.ศ. 2550
16 การสังเคราะห์เอกชลภาพสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำที่เสี่ยงต่อภัยน้ำหลากฉับพลัน
ปี พ.ศ. 2549
17 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการระบายน้ำแม่น้ำป่าสัก เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และเขตเทศบาลตำบลท่าพล
18 โครงการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยทางน้ำ อุทกภัยและภัยแล้ง จ.เพชรบูรณ์ (ที่ปรึกษา)
ปี พ.ศ. 2548
19 การใช้สารชีวมวลเพื่อควบคุมแมลงและเพิ่มธาตุอาหารแก่พืช
20 ศักยภาพการซึมของน้ำผิวดินไปสู่ชั้นน้ำใต้ดินในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ
ปี พ.ศ. 2547
21 การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ระยะที่ 1)