ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติ ชิณะวงศ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระเกษตร สวนผกา 2
2 รังสิต สุวรรณเขตนิคม 2
3 ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ 2
4 วาทินี กฤษณะพันธ์ 2
5 ณกัญภัทร จินดา 2
6 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
7 สาคร ชินวงค์ 1
8 มยุรี ถนอมสุข 1
9 สันติ ทองพำนัก 1
10 ชัชรี นฤทุม 1
11 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
12 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
13 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
14 วิฑูรย์ ใจผ่อง 1
15 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
16 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
17 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
18 สคาร ทีจันทึก 1
19 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
20 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
21 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
22 ธนภณ พันธเสน 1
23 สุมิตร สุวรรณ 1
24 เจษฎา แก้วกัลยา 1
25 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
26 บัญชา ขวัญยืน 1
27 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
28 สุพิตร สมาหิโต 1
29 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
30 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
31 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
32 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
33 รัชด ชมภูนิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 2
3 2551 2
4 2549 1
5 2535 1
6 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบชนิดประสิทธิภาพสูง
3 ศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมันระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
4 การศึกษาชีวมวลของสบู่ดำเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานชีวมวล
5 ศึกษารูปแบบวิธีการปลูกและระยะปลูกที่เหมาะสม ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2549
6 การเพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากลในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดชัยนาท
ปี พ.ศ. 2535
7 การจัดการน้ำที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชในนาข้าว