ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติ จันทรวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2551 1
3 2550 3
4 2549 1
5 2546 1
6 2545 1
7 2536 1
8 2535 1
9 2533 1
10 2531 1
11 2529 1
12 2527 2
13 2526 1
14 2525 1
15 2524 1
16 2522 1
17 2519 1
18 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 วิกฤตความแตกแยกของธรรมวิทยาแห่งพลเมือง: การศึกษาคำประกาศธรรมของประกาศกร่วมสมัย
ปี พ.ศ. 2551
2 การสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์ไทย :
ปี พ.ศ. 2550
3 ชุดโครงการวิจัย เรื่อง กระบวนการจัดการความจริง:การศึกษามิติและพลวัตรของความเปลี่ยนแปลงความจริงในสังคมไทย
4 บทบาททางการเมืองของจอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2506-2516
5 การศึกษาพัฒนาการของโครงสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและรูปแบบความร่วมมือในด้านการวิจัยของประเทศไทยกับต่างประเทศ กรณีศึกษา : ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี และอินเดีย
ปี พ.ศ. 2549
6 ความจริงกับการใช้เหตุผลในคำอภิปรายระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลและการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์: กรณีศึกษาการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
ปี พ.ศ. 2546
7 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการเมือง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
8 การสรรสร้างภาพอลังการทางการเมือง : การศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์ไทยกับการสร้างคำอธิบายหลักของผลการเลือกตั้งทั่วไป
ปี พ.ศ. 2536
9 โลกทัศน์ทางการเมืองของชนชั้นนำในสมัยรัชกาลที่ 1 : ศึกษาจากเรื่องราชาธิราช สามก๊ก และไซ่ฮั่น
ปี พ.ศ. 2535
10 บทบาทผู้หญิงในนวนิยายและเรื่องสั้นของหลวงวิจิตรวาทการ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์
ปี พ.ศ. 2533
11 อำนาจและทรัพยากรทางการเมือง : ศึกษากรณีในรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2325-2352)
ปี พ.ศ. 2531
12 การใช้สื่อในการสร้างอุดมการณ์ทางการเมือง : ศึกษาจากบทเพลงของทางราชการ (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2530)
ปี พ.ศ. 2529
13 การกล่อมเกลาทางการเมืองโดยใช้แบบเรียนหลวงเป็นสื่อ ในสมัยรัชกาลที่ 5
ปี พ.ศ. 2527
14 แนวพระราชดำริทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : ศึกษาเฉพาะกรณีการพัฒนาการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ.2453-2468)
15 อนุสาวรีย์ไทย : การศึกษาในเชิงการเมือง
ปี พ.ศ. 2526
16 รามเกียรติ์ : การแปลความหมายทางการเมือง
ปี พ.ศ. 2525
17 พระราชดำริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว
ปี พ.ศ. 2524
18 การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2475
ปี พ.ศ. 2522
19 ผู้นำกับการบริหารในวรรณคดีเรื่องสามก๊ก
ปี พ.ศ. 2519
20 การปฏิรูปการปกครองลานนาไทยในรัชสมัย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว