ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติ จันทรวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2551 1
3 2550 3
4 2549 1
5 2546 3
6 2545 2
7 2541 1
8 2540 1
9 2539 1
10 2536 1
11 2535 1
12 2533 1
13 2532 2
14 2531 1
15 2529 1
16 2527 2
17 2526 1
18 2525 1
19 2524 1
20 2522 1
21 2519 1
22 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 วิกฤตความแตกแยกของธรรมวิทยาแห่งพลเมือง: การศึกษาคำประกาศธรรมของประกาศกร่วมสมัย
ปี พ.ศ. 2551
2 การสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์ไทย :
ปี พ.ศ. 2550
3 ชุดโครงการวิจัย เรื่อง กระบวนการจัดการความจริง:การศึกษามิติและพลวัตรของความเปลี่ยนแปลงความจริงในสังคมไทย
4 บทบาททางการเมืองของจอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2506-2516
5 การศึกษาพัฒนาการของโครงสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและรูปแบบความร่วมมือในด้านการวิจัยของประเทศไทยกับต่างประเทศ กรณีศึกษา : ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี และอินเดีย
ปี พ.ศ. 2549
6 ความจริงกับการใช้เหตุผลในคำอภิปรายระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลและการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์: กรณีศึกษาการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
ปี พ.ศ. 2546
7 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการเมือง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
8 บทบาทพระสงฆ์กับความเปลี่ยนแปลงในสังคม : การศึกษาความคิดและงานของพระพยอม กัลยาโณ พ.ศ. 2522-2537
9 การสรรสร้างภาพอลังการทางการเมือง : การศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์ไทยกับการสร้างคำอธิบายหลักของผลการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2544
ปี พ.ศ. 2545
10 การสรรสร้างภาพอลังการทางการเมือง : การศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์ไทยกับการสร้างคำอธิบายหลักของผลการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2544
11 การสรรสร้างภาพอลังการทางการเมือง : การศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์ไทยกับการสร้างคำอธิบายหลักของผลการเลือกตั้งทั่วไป
ปี พ.ศ. 2541
12 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2539 : การศึกษายุทธศาสตร์การสร้างภาพ
ปี พ.ศ. 2540
13 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2539 : การศึกษายุทธศาสตร์การสร้างภาพ
ปี พ.ศ. 2539
14 บทบาทพระสงฆ์กับความเปลี่ยนแปลงในสังคม : การศึกษาความคิดและงานของพระพยอม กัลยาโณ พ.ศ. 2522-2537
ปี พ.ศ. 2536
15 โลกทัศน์ทางการเมืองของชนชั้นนำในสมัยรัชกาลที่ 1 : ศึกษาจากเรื่องราชาธิราช สามก๊ก และไซ่ฮั่น
ปี พ.ศ. 2535
16 บทบาทผู้หญิงในนวนิยายและเรื่องสั้นของหลวงวิจิตรวาทการ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์
ปี พ.ศ. 2533
17 อำนาจและทรัพยากรทางการเมือง : ศึกษากรณีในรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2325-2352)
ปี พ.ศ. 2532
18 ความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมของชุมชนชาวจีน
19 สถานภาพและทัศนคติของชาวอินโดจีนอพยพ
ปี พ.ศ. 2531
20 การใช้สื่อในการสร้างอุดมการณ์ทางการเมือง : ศึกษาจากบทเพลงของทางราชการ (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2530)
ปี พ.ศ. 2529
21 การกล่อมเกลาทางการเมืองโดยใช้แบบเรียนหลวงเป็นสื่อ ในสมัยรัชกาลที่ 5
ปี พ.ศ. 2527
22 แนวพระราชดำริทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : ศึกษาเฉพาะกรณีการพัฒนาการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ.2453-2468)
23 อนุสาวรีย์ไทย : การศึกษาในเชิงการเมือง
ปี พ.ศ. 2526
24 รามเกียรติ์ : การแปลความหมายทางการเมือง
ปี พ.ศ. 2525
25 พระราชดำริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว
ปี พ.ศ. 2524
26 การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2475
ปี พ.ศ. 2522
27 ผู้นำกับการบริหารในวรรณคดีเรื่องสามก๊ก
ปี พ.ศ. 2519
28 การปฏิรูปการปกครองลานนาไทยในรัชสมัย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 ความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมของชุมชนชาวจีน
30 สถานภาพและทัศนคติของชาวอินโดจีนอพยพ