ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติ กองภา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรพจน์ รักสังข์ 3
2 นงนุช เอื้อบัณฑิต 2
3 ลำแพน สารจันทึก 2
4 จิราลักษณ์ ปรีดี 2
5 ศุภชัย ติยวรนันท์ 2
6 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 2
7 ณรงค์ แก้วสาหลง 2
8 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 2
9 สุเทพ ขวัญเผือก 2
10 จิณัติตา จิตติวัฒน์ 2
11 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 2
12 เทอดไทย ทองอุ่น 2
13 วิโรจน์ แก้วเรือง 2
14 ดิเรก สังข์ศร 1
15 วัชรพงษ์ แก้วหอม 1
16 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
17 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
18 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
19 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
20 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
21 มณชัย มีสุข 1
22 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
23 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
24 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
25 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
26 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
27 สุชาติ จุลพูล 1
28 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
29 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
30 นพพร กองพันธ์ 1
31 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
32 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
33 ดนัย นาคประเสริฐ 1
34 ธเนศ จันทร์เทศ 1
35 นคร มหายศนันท์ 1
36 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
37 ธนพร ศิลปชัย 1
38 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
39 ภาวิณี อาสน์สุวรรณ 1
40 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
41 สำราญ สุขใจ 1
42 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
43 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
44 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
45 สันติภาพ นวลจำรัส 1
46 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
47 ปรีชา แต่งผิว 1
48 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
49 พิชัย เชื้องาม 1
50 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
51 โสภณ ยอดพรหม 1
52 โอภาส คล้ายทรง 1
53 สุภณ พันชนะ 1
54 สิทธิชัย บุญมั่น 1
55 มยุรี ชมภูพื้น 1
56 พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ 1
57 ชาติ ศรีแสง 1
58 อรวรรณ ติตะปัญ 1
59 ภัทรกร ภูริชินวุฒิ 1
60 กอบกุล แสนนามวงษ์ 1
61 เสถียร แจ่มแสง 1
62 ชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี 1
63 ขนิษฐา เกลาเกลี้ยง 1
64 วิเชียร ขวัญอ่อน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2540 1
3 543 9