ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติ กองภา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรพจน์ รักสังข์ 3
2 เทอดไทย ทองอุ่น 2
3 วิโรจน์ แก้วเรือง 2
4 ศุภชัย ติยวรนันท์ 2
5 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 2
6 จิณัติตา จิตติวัฒน์ 2
7 นงนุช เอื้อบัณฑิต 2
8 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 2
9 ลำแพน สารจันทึก 2
10 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 2
11 จิราลักษณ์ ปรีดี 2
12 ณรงค์ แก้วสาหลง 2
13 สุเทพ ขวัญเผือก 2
14 ชาติ ศรีแสง 1
15 พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ 1
16 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
17 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
18 วิเชียร ขวัญอ่อน 1
19 อรวรรณ ติตะปัญ 1
20 ภัทรกร ภูริชินวุฒิ 1
21 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
22 ภาวิณี อาสน์สุวรรณ 1
23 สิทธิชัย บุญมั่น 1
24 สุภณ พันชนะ 1
25 มยุรี ชมภูพื้น 1
26 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
27 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
28 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
29 มณชัย มีสุข 1
30 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
31 ธเนศ จันทร์เทศ 1
32 ขนิษฐา เกลาเกลี้ยง 1
33 ดิเรก สังข์ศร 1
34 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
35 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
36 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
37 วัชรพงษ์ แก้วหอม 1
38 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
39 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
40 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
41 สุชาติ จุลพูล 1
42 นพพร กองพันธ์ 1
43 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
44 ปรีชา แต่งผิว 1
45 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
46 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
47 นคร มหายศนันท์ 1
48 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
49 ธนพร ศิลปชัย 1
50 ดนัย นาคประเสริฐ 1
51 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
52 พิชัย เชื้องาม 1
53 โสภณ ยอดพรหม 1
54 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
55 โอภาส คล้ายทรง 1
56 กอบกุล แสนนามวงษ์ 1
57 เสถียร แจ่มแสง 1
58 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
59 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
60 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
61 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
62 สันติภาพ นวลจำรัส 1
63 สำราญ สุขใจ 1
64 ชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2540 1
3 543 9