ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติ กองภา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรพจน์ รักสังข์ 3
2 นงนุช เอื้อบัณฑิต 2
3 ลำแพน สารจันทึก 2
4 จิราลักษณ์ ปรีดี 2
5 ศุภชัย ติยวรนันท์ 2
6 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 2
7 ณรงค์ แก้วสาหลง 2
8 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 2
9 สุเทพ ขวัญเผือก 2
10 จิณัติตา จิตติวัฒน์ 2
11 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 2
12 เทอดไทย ทองอุ่น 2
13 วิโรจน์ แก้วเรือง 2
14 วัชรพงษ์ แก้วหอม 1
15 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
16 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
17 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
18 ดิเรก สังข์ศร 1
19 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
20 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
21 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
22 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
23 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
24 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
25 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
26 ดนัย นาคประเสริฐ 1
27 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
28 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
29 สุชาติ จุลพูล 1
30 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
31 นพพร กองพันธ์ 1
32 วิเชียร ขวัญอ่อน 1
33 ธนพร ศิลปชัย 1
34 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
35 ธเนศ จันทร์เทศ 1
36 นคร มหายศนันท์ 1
37 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
38 มณชัย มีสุข 1
39 ภัทรกร ภูริชินวุฒิ 1
40 สำราญ สุขใจ 1
41 สันติภาพ นวลจำรัส 1
42 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
43 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
44 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
45 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
46 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
47 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
48 ปรีชา แต่งผิว 1
49 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
50 พิชัย เชื้องาม 1
51 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
52 โสภณ ยอดพรหม 1
53 สิทธิชัย บุญมั่น 1
54 อรวรรณ ติตะปัญ 1
55 สุภณ พันชนะ 1
56 มยุรี ชมภูพื้น 1
57 พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ 1
58 ภาวิณี อาสน์สุวรรณ 1
59 ขนิษฐา เกลาเกลี้ยง 1
60 โอภาส คล้ายทรง 1
61 กอบกุล แสนนามวงษ์ 1
62 เสถียร แจ่มแสง 1
63 ชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี 1
64 ชาติ ศรีแสง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2540 1
3 543 9