ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติ กองภา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรพจน์ รักสังข์ 3
2 ศุภชัย ติยวรนันท์ 2
3 นงนุช เอื้อบัณฑิต 2
4 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 2
5 จิณัติตา จิตติวัฒน์ 2
6 ลำแพน สารจันทึก 2
7 จิราลักษณ์ ปรีดี 2
8 สุเทพ ขวัญเผือก 2
9 ณรงค์ แก้วสาหลง 2
10 วิโรจน์ แก้วเรือง 2
11 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 2
12 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 2
13 เทอดไทย ทองอุ่น 2
14 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
15 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
16 ดิเรก สังข์ศร 1
17 วัชรพงษ์ แก้วหอม 1
18 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
19 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
20 ชาติ ศรีแสง 1
21 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
22 วิเชียร ขวัญอ่อน 1
23 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
24 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
25 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
26 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
27 ดนัย นาคประเสริฐ 1
28 ธนพร ศิลปชัย 1
29 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
30 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
31 สุชาติ จุลพูล 1
32 พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ 1
33 นคร มหายศนันท์ 1
34 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
35 มณชัย มีสุข 1
36 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
37 ธเนศ จันทร์เทศ 1
38 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
39 ชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี 1
40 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
41 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
42 สันติภาพ นวลจำรัส 1
43 สำราญ สุขใจ 1
44 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
45 พิชัย เชื้องาม 1
46 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
47 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
48 นพพร กองพันธ์ 1
49 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
50 ปรีชา แต่งผิว 1
51 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
52 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
53 ภาวิณี อาสน์สุวรรณ 1
54 ภัทรกร ภูริชินวุฒิ 1
55 อรวรรณ ติตะปัญ 1
56 สิทธิชัย บุญมั่น 1
57 สุภณ พันชนะ 1
58 ขนิษฐา เกลาเกลี้ยง 1
59 เสถียร แจ่มแสง 1
60 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
61 โสภณ ยอดพรหม 1
62 โอภาส คล้ายทรง 1
63 กอบกุล แสนนามวงษ์ 1
64 มยุรี ชมภูพื้น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2540 1
3 543 9