ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติ กองภา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรพจน์ รักสังข์ 3
2 นงนุช เอื้อบัณฑิต 2
3 ลำแพน สารจันทึก 2
4 จิราลักษณ์ ปรีดี 2
5 ศุภชัย ติยวรนันท์ 2
6 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 2
7 ณรงค์ แก้วสาหลง 2
8 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 2
9 สุเทพ ขวัญเผือก 2
10 จิณัติตา จิตติวัฒน์ 2
11 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 2
12 เทอดไทย ทองอุ่น 2
13 วิโรจน์ แก้วเรือง 2
14 ธเนศ จันทร์เทศ 1
15 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
16 ธนพร ศิลปชัย 1
17 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
18 นคร มหายศนันท์ 1
19 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
20 วัชรพงษ์ แก้วหอม 1
21 ดนัย นาคประเสริฐ 1
22 ดิเรก สังข์ศร 1
23 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
24 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
25 มณชัย มีสุข 1
26 ปรีชา แต่งผิว 1
27 พิชัย เชื้องาม 1
28 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
29 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
30 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
31 สันติภาพ นวลจำรัส 1
32 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
33 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
34 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
35 สุชาติ จุลพูล 1
36 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
37 นพพร กองพันธ์ 1
38 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
39 ชาติ ศรีแสง 1
40 กอบกุล แสนนามวงษ์ 1
41 โอภาส คล้ายทรง 1
42 เสถียร แจ่มแสง 1
43 ชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี 1
44 ขนิษฐา เกลาเกลี้ยง 1
45 โสภณ ยอดพรหม 1
46 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
47 สำราญ สุขใจ 1
48 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
49 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
50 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
51 ภัทรกร ภูริชินวุฒิ 1
52 ภาวิณี อาสน์สุวรรณ 1
53 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
54 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
55 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
56 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
57 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
58 วิเชียร ขวัญอ่อน 1
59 พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ 1
60 อรวรรณ ติตะปัญ 1
61 สิทธิชัย บุญมั่น 1
62 สุภณ พันชนะ 1
63 มยุรี ชมภูพื้น 1
64 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2540 1
3 543 9